A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26-28.), továbbiakban Kiíró, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvános, egyfordulós, nem közbeszerzési pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő

  • Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 40. számú Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet épületében lévő, 23,50 m2 alapterületű büfé üzemeltetésére.

Kiíró a pályázatot a pályázat rangsorolásakor a megajánlott bérleti díj mértéke, a forgalmazandó termékek, termékek ára, választéka, a bérbe adandó terület kialakítása, vendéglátói-, keresett területen szerzett gyakorlat, referenciák, kedvezmények, egyéb szolgáltatás nyújtása szempontok alapján bírálja el.

A megkötendő szerződés típusa: A pályázat nyertesével határozott idejű, 3 évre szóló bérleti szerződés köthető.

A hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek:

A bérlőt üzemeltetési kötelezettség terheli.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges berendezési- és felszerelési tárgyak és hatósági engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről a bérlő gondoskodik.

A közüzemi költségeket a bérlőnek kell, a bérleti díjon felül megfizetnie.

Az üzemeltetési és hasznosítási feltételeket a Részletes Pályázati Felhívás tartalmazza.

A vagyonelem használatáért járó ellenérték teljesítésére vonatkozó előírások:

Kiíró a legkisebb bérleti díj összegét a

  • Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 40. számú Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet épületében lévő, 23,50 m2 alapterületű büfé esetében 100.000.-Ft/hó összegben köti ki.

A bérbeadás adómentes. Az ajánlatban vállalt bérleti díj megfizetése havonként előre, 8 napos fizetési határidővel esedékes. A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza, Bérlő a közüzemi díjakat a bérleti díjon felül köteles megfizetni.

A Kiíró a bérleti díjat a KSH által közölt hivatalos fogyasztói árindex szerinti mértékben évenként megemeli.

A pályázaton való részvétel feltételei, a pályázati ajánlat kötelező tartalmi elemei és érvényességi feltételei a Részletes Pályázati Felhívás elnevezésű pályázati dokumentációban találhatók meg. A pályázati ajánlat érvényes, ha azt a pályázó a Részletes Pályázati Felhívás megvásárlását követően, az ajánlattételi határidőben nyújtotta be és a pályázó eljárása és ajánlata megfelel a jelen pályázati felhívásban, az egyes Részletes Pályázati Felhívásban és a jogszabályokban (ideértve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvényben előírt átlátható szervezet követelményét is) foglalt feltételeknek.

A Részletes Pályázati Felhívás, átvételi igazolás mellett megvásárolható a Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig.

A Részletes Pályázati Felhívás ára bruttó 45.000 Ft, amely postai csekken fizethető be. Csekk átvehető (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba) péntek kivételével, munkanapokon 9.00-től 15.00 óráig. 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Részletes Pályázati Felhívásban közölt feltételeknek, illetve a vonatkozó jogszabályok érvényességi feltételeinek nem megfelelő ajánlatokat, vagy a pályázat egészét érvénytelennek, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy amennyiben a pályázat érvénytelenségének, vagy eredménytelenségének alapjául szolgáló körülmény – ideértve a Kiíró gazdálkodási, vagy működési érdekeit is – a pályázat elbírálását követően következett be, akkor a szerződés megkötésétől egyoldalúan és minden kártérítési kötelezettség nélkül elálljon.

Kiíró a Részletes Pályázati Felhívásba előzetes betekintést megenged, de érvényes pályázatot csak az nyújthat be, aki a dokumentációt megvásárolta és ennek tényét igazolja. A dokumentáció nem ruházható át.

A pályázat benyújtásának módja:

Magyar nyelven, 1 eredeti és 1 másolati példányban, roncsolásmentesen megbonthatatlan fűzött formában.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.05.08. 8:30           

helye: Semmelweis Egyetem Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóságán (1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13. I. emelet 102. szoba)

A pályázati ajánlat elkészítésére, és tartalmára vonatkozó szabályokat részletesen a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A szerződéskötés és birtokba adás tervezett időpontja: 2017.06.10.-2017.06.20.

Az üzemszerű működés megkezdésének legkésőbbi időpontja:

A Részletes Pályázati Felhívásban.

A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítás kérhető a Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság titkárságán a 459-1500/57735 telefonszámon, illetve a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címen.