a Semmelweis Egyetem
13 nap
4 óra
24 perc
35 mp

Demonstrátori megbízást az a harmad – kivételesen másod -, illetőleg magasabb évfolyamos hallgató kaphat, akinek a tanulmányi eredménye az előző tanulmányi félévben legalább jó rendű és a választott szakterületen kiváló eredményt ért el, magatartása, közösségi életben való részvétele példás.

A pályázatot az intézet/tanszék vezetőjéhez kell benyújtani 2018. július 20-ig.

Az egyes intézetekben, tanszékeken az alábbi számú demonstrátori helyeket biztosítom:

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 2 fő
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet  2 fő
Farmakognóziai Intézet  3 fő
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet  1 fő
Gyógyszerészeti Intézet  2 fő
Gyógyszerészi Kémiai Intézet  1 fő
Klinikai Kísérleti Kutató Intézet  3 fő
Szerves Vegytani Intézet  1 fő
ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék  2 fő
ELTE TTK Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszék  1 fő

A pályázatban a személyi adatok mellett ismertetni kell a hallgató tudományos diákköri tevékenységét, az előző két félévben elért tanulmányi átlageredményét és a tanszék által oktatott tárgyakból elért vizsgaeredményeit.

A kérelmet az intézet/tanszék vezetője – javaslattal és a TDK-titkár véleményével ellátva – 2018. augusztus 10-ig a Kar Dékánjához továbbítja.

A demonstrátori pályázatok elbírálásáról – a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben – a Dékán dönt. A döntésről az érintett intézetek/tanszékek vezetőit és a pályázókat 2018. szeptember 7-ig értesíti.
A demonstrátori megbízás egy tanévre szól. A megbízás a tanév vége előtt visszavonható, ha a hallgató tanulmányi vagy demonstrátori kötelezettségeit nem látja el, illetve elhanyagolja, valamint ha egyetemi hallgatóhoz méltatlan magatartást tanúsít.

A demonstrátori díj havi összege a tevékenység első évében 1.200 Ft, a második évében 1.800 Ft és a harmadik évében 2.400 Ft.

A demonstrátori tevékenységre vonatkozó további rendelkezéseket a 14/2001-02. (II.19.) GYTK számú határozattal elfogadott Demonstrátori Szabályzat tartalmazza.

Budapest, 2018. május 10.

Dr. Zelkó Romána