A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] 64.§ (5) bekezdése alapján, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak szerint az oktatásért felelős miniszter – a Szenátus kezdeményezésére – nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére.

 

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra adományozható, melynek összege:

  • a 2017. szeptember-december hónapokra a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft/hó,
  • a 2018. év első hat hónapjára vonatkozóan havi összege a következő évi költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizede.

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendjét a Szenátus 23/2016. (II. 25.) számú határozatával megalkotott és a 9/2017. (II. 23.) számú határozattal módosított szabályzat állapítja meg. Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az állami ösztöndíjas (államilag támogatott) vagy önköltséges (költségtérítéses) teljes idejű képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

  • jelenlegi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett

és

  • legalább 55 kreditet megszerzett.

 

A pályázatokat az oktatásért felelős miniszterhez címezve a Dékáni Hivatalba lehet benyújtani legkésőbb 2017. június 30-ig.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a megfelelően kitöltött pályázati adatlapot,
  • GYTK TJR. 1. sz. mellékletének 2-7. pontja szerinti tevékenységek igazolását.

Az Egyetem megkerülésével, közvetlenül a Minisztériumba küldött egyéni pályázatokat a Minisztérium érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

 

A benyújtott pályázatokat – a kiírás feltételeinek való megfelelés szempontjából – a Dékáni Hivatal a hivatalos nyilvántartások alapján ellenőrzi, és a Kar Diákjóléti Bizottsága a Kari Hallgatói Részönkormányzattal együttműködve véleményezi és rangsorolja 2017. július 14-ig. A pályázatok rangsorolásának (előzetes értékelésének) szempontjait a Kari Tanács 39/2009-2010. (VI. 23.) GYTK-KT számú határozatával elfogadott Kari Térítési és Juttatási Rend (TJR.) 1. sz. melléklete tartalmazza, melyet a FELHÍVÁS mellékleteként is közzéteszek. Az értékelés eredményéről és a fellebbezés lehetőségéről a pályázókat a Kar Diákjóléti Bizottsága a pályázat benyújtásakor megadott elérhetőségükön 2017. július 14-ig értesíti, akik pályázatuk értékelésével kapcsolatosan 2017. július 21-ig észrevételt tehetnek. A díjazásra nem javasolt pályázók a döntés ellen a Felülbírálati Bizottsághoz címzett halasztó hatályú jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be a Dékáni Hivatalba 2017. július 21-ig.

Elbírálási pontrendszer itt.

Pályázati adatlap itt.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókról az érintetteknek – kérésükre – a Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoportja ad tájékoztatást.

 

Budapest, 2017. május                                                

Dr. Zelkó Romána

dékán