Betűméret: A A A

Rólunk

Önálló oktatási és tudományos egységgé 1949-ben vált. A ma mintegy húsz diplomással, összesen 30 fővel funkcionáló intézet feladata a Gyógyszerészi Kémia főtárgy és több kapcsolódó tárgy oktatása az egyetemi alap-, szak- és továbbképzésben, továbbá a Doktori Iskolában gyógyszerész, valamint más természettudományi és orvostudományi szakos egyetemisták és diplomások számára. 

A Gyógyszerészi Kémia tárgy az intézet megalakulásának évében vált önálló stúdiummá. A jelenleg három szemeszterben oktatott tárgy a gyógyszerészképzés igen fontos integráló része. Szintetizálja a kurrikulum nyolc korábbi kémiai kurzusának ismeretanyagát, szorosan kapcsolódik a képzés néhány nem kémiai főtárgyához (pl. élettan, kórélettan, gyógyszerhatástan, gyógyszertechnológia, farmakognózia), és természetesen önálló specifikumokkal is rendelkezik. E specifikumok sorában találjuk a gyógyszeranalízist, a hatóanyag-szintézist, farmakonok transzport- és receptor formáinak meghatározását, a kémiai szerkezet és biológiai hatás összefüggéseinek vizsgálatát, gyógyszer- és biomolekulák kölcsönhatásainak tanulmányozását. 

     Néhány, a Semmelweis Egyetem – ELTE Doktori Iskola keretében, vagy speciálkolégiumként választható, az Intézetben tartott kurzusok közül:

  • Műszeres gyógyszeranalízis (kötelezően választható tárgy)
  • Molekuleszerkezet meghatározása spektroszkópiai módszerekkel
  • Gyógyszeripari Biotechnológia (kötelezően választható tárgy)

 

Kutatómunka a gyógyszeranalitika, a hatóanyagkeresés és –jellemzés, valamint a gyógyszerhatás-orientációjú fizikai-kémia területén folyik, alap- és alkalmazott kutatási szinteken, az alábbi témákban:

a)   Gyógyszerek és gyógyszercsaládok szerkezet-hatás összefüggéseinek vizsgálata (QSAR), a biológiai hatást befolyásoló kémiai tulajdonságok (protonálódás, lipofilitás) fizikai-kémiai állandókkal való jellemzése, a kölcsönhatások kvantumkémiai számítása. E munkák gyógyszergyárakkal, továbbá angol, svájci és amerikai kutatócsoportokkal kooperációban folynak.

b)   Természetes alkloidok és szintetikus analógjaik, valamint potenciálisan gyógyhatású, többgyűrűs kondenzált heterociklusok szintézise.

c)   Enantiomerek és más rokonszerkezetű hatóanyagok és biomolekulák elválasztása nagyhatékonyságú folyadék- (HPLC) és rétegkromatográfiás (TLC) módszerekkel valamint kapilláris elektroforézissel (HPCE), az elválasztás mechanizmusainak vizsgálata.

d)   Az Európai és a Magyar Gyógyszerkönyv vizsgálati módszereinek kidolgozása és összehasonlítása. A hatósági gyógyszerellenőrzést és törzskönyvezést szolgáló kutatások az Európai Gyógyszerkönyvi Bizottsággal, a Leuveni Katolikus Egyetemmel és az Országos Gyógyszerészeti Intézettel kooperációban folynak.

e)   Királis vegyületek meghatározása, enantiomer-tisztaságvizsgálat optikailag aktív vegyületek szerkezetkutatása és egyensúlyi reakciók jellmezése kiroptikai és elválasztástechnikai módszerekkel.

f)   Hatóanyagjelölt molekulák előállítása kombinatorikus kémiai és többszörös szintézis módszerekkel, részben a hazánkban létrejött Racionális hatóanyagtervező laboratóriumi társulás keretében, és – többek közt – a kaliforniai Torrey Pines Intézettel közösen.

g)  Bio- és gyógyszermolekulák mikro- és szubmikro speciációja, mely a felszívódás, receptorkötés és metabolizmus folyamataiban alapvető jelentőségű protonálódási folyamatok ma ismert legrészletesebb jellemzését adja. A kutatások a Kaliforniai, a Düsseldorfi és a Kansasi Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködésben folynak. 

Valamennyi téma eredményei nemzetközi folyóiratokban, köztük számosan a tudományterület legrangosabb periodikáiban (J. Med. Chem., J. Phys. Chem., Anal. Chem., J. Am. Chem. Soc., Pharm. Res., stb.) kapnak nyilvánosságot.