Betűméret: A A A

Fogpótlástan és Endodontia

Tisztelt Kolléganő!
Tisztelt Kolléga Úr!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet 2018. szeptember 1-től hatályos változásáról, amely kivezeti a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát és bevezeti a Fogpótlástan, valamint az Endodontia szakvizsgákat.

A Rendelet 15.§ (1) pontja szerint a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképzésben részt vevők 2020. december 31-ig tehetnek szakvizsgát. A rendelkezés alapján tehát azok a szakorvosjelöltek, akiknek a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképzése 2020. októberig véget ér, szakvizsgát tehetnek, nem kell szakirányt váltaniuk. Szakképzésük befejezéséig a képzőhelyük akkreditációjának Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakirányon érvényesnek kell lennie.

Azonban azok a jelöltek, akik nem tudnak szakvizsgát tenni 2020. december 31-ig Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakirányon, mert 2017. november után kezdték meg ezen a szakirányon a képzésüket, ideértve azokat is, akik 2018. augusztus 31-én léptek be a szakképzésbe, a Rendelet 15.§ (2) bekezdése szerint 2018. november 1-ig tudnak átjelentkezni Endodontia vagy Fogpótlástan alap szakképzésre. Ha a képzőhelyükön szeretnének maradni, akkor a rendelőnek is akkreditációt kell kérnie a választott új szakirány(ok)ra.

A jelöltek átjelentkezésének feltétele, hogy a képzőhely akkreditált legyen Fogpótlástan vagy Endodontia szakirányra. A jelenleg Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakirányra akkreditált rendelők megtarthatják ezt az akkreditációt legkésőbb 2020. december 31-ig, mellette a rendelő tárgyi és személyi feltételeinek függvényében akkreditációt kérhetnek Endodontia, Fogpótlástan, vagy akár mindkét új szakirányra is. Továbbra is hatályban van az a szabály, amely előírja, hogy egy tutor mellett legfeljebb 3 fő szakorvosjelölt képződhet egy időben (1-1 fő elsőéves, másodéves és harmadéves), figyelembe véve a rendelő kezelőegységeinek számát is.

2018. szeptember 1-től kezdődően 4 évig érvényesek azok a rendelőakkreditációk, amelyeket a képzőhelyek most kérelmeznek az új szakirányokra és a tutorok Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgával rendelkeznek. Amennyiben a rendelő 4 éves akkreditációjának letelte után is tutorok kívánnak maradni, ebben a 4 évben szerezhetik meg az új szakvizsgákat. 2022. augusztus 31. után már csak Fogpótlástan vagy Endodontia szakvizsgával rendelkező szakorvos lehet tutor, ha a már meglévő Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítéssel is legalább 3 éve rendelkezik.

A Rendelet 12/A.§ szerint a Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképesítéssel rendelkezők, az Endodontia vagy a Fogpótlástan alap szakképesítést – függetlenül a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítés megszerzésének időpontjától – az azonos képzési elemek beszámítása mellett, az egyetem által jóváhagyott, egyéni képzési terv alapján 12 hónap képzési idő alatt teljesíthetik. A 12 hónapos képzési idő során a képzőhelyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt kell létesíteni, heti képzési óraszám nincs előírva. A szakvizsga során a “tevékenységi listában” szereplő tevékenységek elsajátításáról kell számot adni. Ez a szakképzés nem akadályozza, hogy ezzel egy időben a tutor saját szakorvosjelöltet képezzen heti 36 órában.

Az új szakirányok valamelyikére történő akkreditáció feltétele, hogy a rendelő Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakirányra akkreditált, vagy akkreditálható legyen. Továbbá a képzőhely üzemeltetője/tutor Nyilatkozatban vállalja, hogy a Magyar Endodontiai Társaság és a Magyar Fogpótlástani Társaság által meghatározott úgynevezett “tevékenységi listában” meghatározott beavatkozások képzését vállalja. Ezen tevékenységekhez nem lesznek kötelezően előírt esetszámok, a beavatkozás elsajátítása a cél. Az akkreditáció tárgyi feltétele a “tevékenységi listában” meghatározott beavatkozásokhoz szükséges eszközök megléte, biztosítása. Amennyiben egy képzőhely nem tudja vállalni az összes felsorolt beavatkozás elvégzését, oktatását és képzését, akkor a jelölt a képzés hiányzó elemét másik szakképzőhelyen teljesítheti.

A szakvizsga továbbra is elméleti és gyakorlati részből áll. Az új szakvizsgákhoz az adott szakterületen emelt szintű tudás szükséges, ezért a “tevékenységi listában” megjelölt, szakirányonként 3 úgynevezett “indikátor tevékenység” elsajátítását a szakorvosjelölteknek a szakvizsgán is be kell mutatniuk (élő páciensen vagy illesztett bábun/fantomon). A gyakorlati vizsgára 20 dokumentált saját esetet kell hozniuk a jelölteknek a “tevékenységi listában” felsorolt beavatkozásokból, amelyek közül a bizottság elnöke választ 5-10 esetet, amelyet a jelöltnek az elméleti részre hoznia kell. Az elméleti vizsgán az esetek ismertetésén túl elméleti kérdésekre is válaszolnia kell.

A szakképzés törzsképzési részét képező kötelező tanfolyamok annyiban alakulnak át, hogy az összesen 10 tanfolyamból, az első 5 alkalom az összes szakirány számára egységes, a második 5 alkalom szakspecifikus lesz. A klinikai gyakorlatok rendje is változhat.

 

Teendők:

  1. Szakorvosjelölttel történő egyeztetés a fenti lehetőségekről és a választott szakirányról (vagy a 2017. november előtt szakképzést megkezdett jelöltek esetében a Konzerváló fogászat és fogpótlástan képzés és akkreditáció fenntartása).
  2. RENY felületen az új szakirányokra történő akkreditáció, továbbá az “indikátor tevékenységek” képzésére vonatkozó Nyilatkozat benyújtása. A Nyilatkozat az egyetemi honlapról letölthető, és a RENY pályázat egyik kötelezően feltöltendő dokumentuma lesz.
  3. Szakorvosjelölt szakirányváltása 2018. október 31-ig történhet meg.
  4. Tutor 2021. augusztus 31-ig kezdheti meg a saját szakképzését az új szakirányok valamelyikén, ha 2022. augusztus 31. után folytonosan szeretné fenntartani a rendelő akkreditációját Fogpótlástan vagy Endodontia szakirányok valamelyikén (vagy mindkettőn).

Budapest, 2018. október 2.

 

                                           Tisztelettel üdvözli,

                                                                           Semmelweis Egyetem
                                                                          Fogorvostudományi Kar
                                                                             Szak- és Továbbképzési Titkárság