archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Miklós HELTAI Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
‘Sándor Karácsony’s Impact on General Scientific and Pedagogical Thinking in the Second Half of the 20th Century’
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
9 July 2013
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
20 November 2013
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 9 (2014) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
195-219
Section:
Rubrik:
Rovat:
Common Past
Gemeinsame Vergangenheit
Közös Múlt
DOI: 10.5708/EJMH.9.2014.2.4
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 June 2014.
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Miklós HELTAI
Csökmei Circle, Korányi u. 14., H-2119, Pécel, Hungary
heltai.miklos@digikabel.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Utjecaj Sándora Karácsonya na opću znanstvenu i pedagošku misao u drugoj polovici 20. stoljeća: Sándor Karácsony (1891–1952) izvorni i utjecajni stvaratelj mađarske pedagoške, jezikoslovne i filozofske misli, koji je kao srednjoškolski i sveučilišni profesor obavio takav obuhvatan školski rad čiji se utjecaj osjeća do danas. Kao profesor sročio je temeljnu misao: važeći rezultati u odgoju, znastvenom radu i zapravo na svim područjima života mogu se postići uzimanjem u obzir „drugoga čovjeka”, partnera. Njegovi bivši učenici i suradnici postigli su značajne rezultate 1970.-ih, 1980.-ih godina razvijajući njegove misli na području biologije, jezikoslovlja, psihologije, etnologije, mnogi od njih i sami su ustanovili znastvene škole koje djeluju do danas. Posebno su i dalje žive njegove pedagoške misli. Danas već veliki broj predstavnika trećeg-četvrtog naraštaja pedagoga drži da se odgoj kao zajedničko postignuće učenika i profesora ostvaruje onda, ako partneri poštuju autonomiju jedni drugih, te se na temelju toga odnose prema misaonim vrijednostima koje zastupa škola. Njegovi su učenici i suradnici poslije 1990. utemeljili više društvenih udruga, da njegov rad upoznaju sa zainteresiranima, tijekom svoga djelovanja ponovo su izdali njegove temeljne postavke odgojne znanosti u deset svezaka zasnovane na društvenoj logici i psihologiji, te dvadeset i treću godinu s velikim brojem sudionika priređuju znanstvene konferencije za pedagoge, učenike, roditelje, predstavljajući njegov i danas moderan i živ pedagoški sustav.

KLJUČNE RIJEČI
pedagogija, Mađarska, komunizam, diktatura, povijest, osvrt, zanimanje za pružanje pomoći, odgoj, autonomija, utjecaj

CZ

Vliv Sándora Karácsonyi na pedagogické a obecné vědecké myšlení druhé poloviny 20. století: Sándor Karácsony (1891–1952) je jedinečným a vlivným tvůrcem maďarského pedagogického, jazykovědného a filozofického myšlení, který jako pedagog na střední a vysoké škole založil doposud přetrvávající školu myšlení. Její základním principem je, že ve výchově, vědecké práci a vlastně v každé oblasti života lze dosáhnout platné výsledky jedině, pokud vezmeme do úvahy také partnera, toho „druhého člověka“. Jeho někdejší studenti a kolegové dosáhli aplikací a rozvinutím jeho myšlenek v 70. a 80. letech významných výsledků v oblasti matematiky, biologie, jazykovědy, psychologie a etnografie. Mnozí z nich také vytvořili dodnes fungující vědecké školy. Obzvláště živé jsou dodnes jeho pedagogické myšlenky. Mnozí představitelé již třetí a čtvrté generace pedagogů se domnívají, že výchova jako společný produkt snažení žáka a učitele je úspěšná, pokud obě strany respektují navzájem svou autonomii, a podle toho přistupují k ideovým hodnotám reprezentujícím danou školu. Po roce 1990 jeho bývalí žáci a spolupracovníci vytvořili několik společenských sdružení, aby se jeho dílo znovu stalo známým mezi odbornou veřejností. V rámci jejich činnosti znovu vydali jeho 10 svazkové dílo pojednávající o edukační vědě z pohledu sociální logiky a sociální psychologie. Již 23 let také organizují konference pro pedagogy, žáky a rodiče o jeho i dnes aktuálním a moderním pedagogickém systému.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
pedagogika, Maďarsko, komunismus, diktatura, dějiny, zpětný pohled, pomáhající profese, výchova, autonomie, vliv

GB

Sándor Karácsony’s Impact on General Scientific and Pedagogical Thinking in the Second Half of the 20th Century: Sándor Karácsony (1891–1952) was an original, creative and influential representative of Hungarian pedagogical, linguistic and philosophical thinking. As a secondary school teacher and a university professor he established a new school of thought with a lasting impact. The principle underlying his philosophy was that in education, in scientific research, and in all areas of life ‘the other person’ must be taken into account if we are to achieve valid results. In the 1970s and 1980s his former disciples and co-workers achieved significant results in various fields of science and education, such as mathematics, biology, linguistics, psychology and ethnography by applying and further developing his ideas, and many of them have also been responsible for new schools of scientific thought. Karácsony’s pedagogical thinking is very much alive even today. Representatives of the third and fourth generations of teachers who are familiar with Karácsony’s ideas believe that education takes place as a joint achievement of teacher and student if the two partners have respect for each other’s autonomy, and on this basis they relate to the ideals and values of the school. After 1990 his disciples and their co-workers created several social organisations dedicated to the task of making his work known again to those concerned. A part of this work was re-editing his ten-volume educational theory based on interpersonal logic and interpersonal psychology, and in the past 23 years holding conferences to present his pedagogical principles, which continue to be valid even today, to teachers, students and parents.

KEYWORDS
pedagogy, Hungary, communism, dictatorship, history, retrospect, helping profession, education, autonomy, impact

D

Der Einfluss von Sándor Karácsony auf das allgemeinwissenschaftliche und pädagogische Denken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Sándor Karácsony (1891–1952) war ein außerordentlicher, schöpferischer und einflussreicher Repräsentant ungarischen pädagogischen, linguistischen und philosophischen Denkens. Als Lehrer und als Universitätsdozent etablierte er eine neue Denkrichtung, deren Einflüsse bis heute spürbar sind. Seinen Grundgedanken formulierte er während seiner Zeit als Lehrer: In der Erziehung, in der wissenschaftlichen Arbeit und eigentlich in allen Lebensbereichen können wirkliche Erfolge immer nur durch die Berücksichtigung “des Anderen” erreicht werden. Seine ehemaligen Schüler und Mitarbeiter entwickelten seine Ideen weiter und erzielten in den 1970er und 1980er Jahren in den Bereichen Mathematik, Biologie, Linguistik, Psychologie und Volkskunde bedeutende Ergebnisse; einige von ihnen begründeten noch heute bestehende wissenschaftliche Schulen. Besonders lebendig sind heute noch seine pädagogischen Gedanken. Zahlreiche Pädagogen der mittlerweile bereits dritten oder vierten Generation sind der Ansicht, dass Erziehung dann als gemeinsame Leistung von Schüler und Lehrer zustande kommt, wenn die Partner die Autonomie des jeweils Anderen respektieren und sich auf dieser Basis mit den ideellen Werten der Schule identifizieren. Nach 1990 gründeten die Schüler Karácsonys und deren Mitarbeiter mehrere gesellschaftliche Organisationen, um sein Werk wieder der Öffentlichkeit bekannt zu machen. In diesem Rahmen wurde sein zehnbändiges erziehungswissenschaftliches Grundlagenwerk zu Soziallogik und Sozialpsychologie neu aufgelegt, außerdem werden seit 23 Jahren gut besuchte Konferenzen für Pädagogen, Schüler und Eltern veranstaltet, auf denen man sich über die noch heute aktuellen und gültigen Prinzipien Karácsonys informieren kann.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Pädagogik, Ungarn, Kommunismus, Diktatur, Geschichte, Rückblick, helfende Berufe, Erziehung, Autonomie, Einfluss

H

Karácsony Sándor hatása az általános tudományos és a pedagógiai gondolkodásra a 20. század második felében: Karácsony Sándor (1891–1952) a magyar pedagógiai, nyelvészeti és filozófiai gondolkodás eredeti és nagyhatású alkotója, aki középiskolai és egyetemi tanárként egyaránt olyan átfogó iskolateremtő munkát végzett, melynek hatása a mai napig érezhető. Alapgondolatát tanárként fogalmazta meg: a nevelésben, a tudományos munkában és voltaképpen az élet minden területén a partner, a „másik ember” figyelembevételével érhetők el érvényes eredmények. Egykori tanítványai és munkatársai a 1970-es, 1980-as években a matematika, biológia, nyelvészet, pszichológia, néprajz területén eszméit továbbfejlesztve értek el jelentős eredményeket, többen közülük maguk is máig működő tudományos iskolákat teremtve. Különösen elevenen élnek tovább pedagógiai gondolatai. Ma már a harmadik-negyedik pedagógus nemzedék számos képviselője tartja úgy, hogy a nevelés diák és tanár közös teljesítményeként akkor valósul meg, ha a partnerek tisztelik egymás autonómiáját, és ennek alapján viszonyulnak az iskola által vallott eszmei értékekhez. 1990 után tanítványai és munkatársaik több társadalmi egyesületet hoztak létre, hogy munkásságát újra ismertté tegyék az érdekeltek előtt, tevékenységük során újra kiadták tízkötetes társaslogikai és társaslélektani alapú neveléstudományi alapvetését, s huszonharmadik éve rendeznek népes konferenciákat pedagógusok, diákok, szülők számára, ismertetve ma is modern és eleven pedagógiai rendszerét.

KULCSSZAVAK
pedagógia, Magyarország, kommunizmus, diktatúra, történelem, visszatekintés, segítő foglalkozás, nevelés, autonómia, hatás

PL

Wpływ Sándora Karácsonya na sposób myślenia w naukach ogólnych i w pedagogice w drugiej połowie XX wieku: Sándor Karácsony (1891–1952) był wybitnym węgierskim myślicielem o wielkim wpływie, zajmował się pedagogiką, językami i filozofią; jako nauczyciel gimnazjalny i uniwersytecki podejmował wszechstronne działania zmierzające do stworzenia własnej koncepcji szkoły; wypływ tej koncepcji oddziaływuje po dzień dzisiejszy. Zasadniczą jej ideę sformułował jako nauczyciel: w pracy wychowawczej, naukowej i właściwie we wszystkich dziedzinach życia istotne wyniki można osiągnąć jedynie we współpracy partnerskiej z “drugim człowiekiem”. Dawni współpracownicy i wychowankowie Karácsonya w latach 70-tych i 80-tych rozwijali jego idee w dziedzinie matematyki, biologii, językoznawstwa, psychologii i etnografii, dzięki czemu osiągnęli poważne wyniki; niektórzy z nich również stworzyli szkoły akademickie. Szczególnie żywe pozostają do dziś idee Karácsonya w dziedzinie pedagogiki. Wielu przedstawicieli trzeciego i czwartego pokolenia jego wychowanków jest przekonanych, że również obecnie wspólne osiągnięcia w procesie wychowawczym w relacji z uczniem są możliwe tylko wtedy, gdy istnieje obustronne poszanowanie autonomii, stanowiącej podstawę stosunku do wartości i idei wyznawanych przez szkołę. Po 1990 roku wychowankowie Karácsonya i ich współpracownicy stworzyli kilka stowarzyszeń społecznych, by osobom zainteresowanym umożliwić zapoznanie się z dorobkiem profesora; w minionych latach ponownie opublikowali jego piętnastotomowe dzieło dotyczące nauki o wychowaniu opartej o logikę i psychologię grupy, ponadto dwudziesty trzeci rok z rzędu organizują popularne konferencje dla pedagogów, uczniów i rodziców, przedstawiając ten nowoczesny i wciąż żywy model pedagogiczny.

SŁOWA-KLUCZE
pedagogika, Węgry, komunizm, dyktatura, historia, przegląd minionych wydarzeń, zajęcia wspomagajace, wychowanie, autonomia, oddziaływanie

RO

Influenţa lui Karácsony Sándor asupra gândirii ştiinţifice generale şi pedagogice în a doua jumătate a secolului 20: Karácsony Sándor (1891–1952) este creatorul original şi de mare impact al gândirii pedagogice, lingvistice şi filosofice maghiare, care atât ca profesor de liceu cât şi ca profesor universitar a desfăşurat o activitate vastă de creare a şcolii, a cărei influenţă se simte şi astăzi. Ideea de bază a formulat-o ca profesor: în munca educativă, ştiinţifică şi de fapt în toate domeniile vieţii, putem obţine rezultate valabile luând în considerare partenerul, „celălalt om”. Foştii lui elevi şi colegi de muncă în anii 1970, 1980 au obţinut rezultate însemnate în domeniul matematicii, biologiei, lingvisticii, psihologiei, etnografiei, promovând concepţiile lui, mulţi dintre ei înşişi creând şcoli ştinţifice care funcţionează şi astăzi. Gândurile sale pedagocice s-au transmis cu o putere deosebită. Astăzi deja numeroşi reprezentanţi ai generaţiei a treia – a patra de pedagogi consideră că, educaţia se realizează ca o performanţă comună a elevilor şi profesorilor atunci când partenerii respectă reciproc autonomia fiecăruia, şi au atitudine faţă de valorile ideologice susţinute de şcoală, în baza acesteia. După 1990, elevii şi colegii lor de muncă au înfiinţat mai multe cluburi sociale, să facă din nou cunoscută activitatea lui în faţa celor interesaţi, pe parcursul activităţii lor au publicat din nou ipoteza de ştiinţa educaţiei de zece volume bazată pe logica socială şi psihologia socială, şi organizează de douăzecişitrei de ani conferinţe numeroase pentru pedagogi, elevi, părinţi, făcând cunoscut sistemul lui pedagogic modern şi viguros şi azi.

CUVINTE CHEIE
pedagogie, Ungaria, comunism, dictatură, istorie, retrospectivă, ocupaţii auxiliare, educaţie, autonomie, impact

RU

Влияние Яноша Карачоня на общее и педагогическое мышление во второй половине 20 века: Янош Карачонь (1891–1952) является оригинальным творцом венгерского педагогического, лингвистического и философского мышления, обладающим большим влиянием. Своей широкомасштабной преподавательской деятельностью как в средней школе, так и в университете, он создал свою школу, имеющую влияние и в наши дни. Свою основную идею он изложил как преподаватель: в воспитании, в научной работе и фактически во всех областях жизни действительных результатов можно достичь лишь тогда, если примем во внимание партнёра, «другого человека». Его бывшие ученики и коллеги, развивая дальше его идеи, в 1970-е и 1980-е годы достигли значительных результатов в области математики, биологии, языкознания, психологии или фольклора, многие из них сами основали свои школы, которые продолжают работать и сегодня. Особенно актуальны его педагогические воззрения. Сегодня уже значительное число представителей третьего-четвертого поколения считает, что воспитание как общее достижение ученика и учителя может реализоваться при условии, если партнёры взаимно уважают автономию другого, и на основе этого они формируют своё отношение к духовным ценностям, разделяемым школой. После 1990 г. его ученики и коллеги создали несколько общественных организаций для того, чтобы заново познакомить интересующихся с его трудами, в результате их деятельности снова были изданы его десятитомные основополагающие педагогические работы в области коллективной логики и коллективной психологии, и на протяжении 23 лет организуются конференции с многочисленными участниками для педагогов, учеников и их родителей, популяризируя таким образом его педагогическую систему, до сих пор современную и живую.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
педагогия, Венгрия, коммунизм, диктатура, история, ретроспекция, вспомогательная деятельность, воспитание, автономия, влияние

SK

Vplyv Sándora Karácsonya na pedagogické a všeobecné vedecké myslenie druhej polovice 20. storočia: Sándor Karácsony (1891–1952) je originálnym a vplyvným tvorcom maďarského pedagogického, jazykovedného a filozofického myslenia. Ako pedagóg na strednej a vysokej škole založil novú školu myslenia s doteraz pretrvávajúcim vplyvom. Základným princípom tejto školy je, že vo výchove, vedeckej práci i v každej oblasti života je možné dosiahnuť platné výsledky iba ak vezmeme do úvahy partnera, „druhého človeka”. Jeho niekdajší študenti a kolegovia aplikovaním a rozvinutím jeho myšlienok dosiahli v 70. a 80. rokoch významné výsledky v oblasti matematiky, biológie, jazykovedy, psychológie, etnografie. Viacerí z nich založili vedecké školy, ktoré fungujú i v súčasnosti. Obzvlášť živé sú jeho pedagogické myšlienky. Mnohí predstavitelia už tretej a štvrtej generácie pedagógov sa domnievajú, že výchova ako spoločný produkt snaženia žiaka a učiteľa je úspešná, ak obe strany rešpektujú navzájom svoju autonómiu, a podľa toho pristupujú k ideovým hodnotám reprezentujúcim danú školu. Po roku 1990 jeho bývalí žiaci a spolupracovníci vytvorili viacero spoločenských združení, aby sa jeho dielo znova stalo známym v odbornej verejnosti. Znova vydali jeho 10-zväzkové dielo pojednávajúce o edukačnej vede z pohľadu sociálnej logiky a sociálnej psychológie a okrem toho už 23 rokov organizujú konferencie pre pedagógov, žiakov, rodičov o jeho stále aktuálnom a modernom pedagogickom prístupe.

KĽÚČOVÉ POJMY
pedagogika, Maďarsko, komunizmus, diktatúra, dejiny, spätný pohľad, pomáhajúce profesie, výchova, autonómia, vplyv