archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Máté JOÓB Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
‘Ringen mit der Vergnangenheit: Versuch einer individuellen und kollektiven Aufarbeitung der Vergangenheit, besonders im Hinblick auf die Beziehung zwischen als inoffi zielle Mitarbeiter angeworbenen kirchlichen Amtsträgern und der kommunistisch-sozialistischen Staatssicherheit’
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
10. Januar 2012
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
5. Dezember 2012
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 8 (2013) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
60–80
Section:
Rubrik:
Rovat:
Common Past
Gemeinsame Vergangenheit
Közös Múlt
DOI: 10.5708/EJMH.8.2013.1.4
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 Juni 2013.
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Máté JOÓB
Institut für Mentalhygiene
Semmelweis-Universität
Nagyvárad tér 4., 19. em.
H-1089 Budapest
Ungarn
joob@mental.usn.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Hrvanje s prošlošću: Pokušaj pojedinačne i kolektivne prerade prošlosti, posebno s obzirom na veze umreženih crkvenih osoba i komunističko-socijalističke državne sigurnosti: Studija predstavlja onaj društveni kontkest u kojem je mađarska evangelistička crkva pokušala preraditi veze umreženih crkvenih osoba i tajnih službi poslije demokratskih promjena. Nadalje prikazuje osnivanje i djelovanje crkvenog odbora, koji je ustanovljen s ciljem da otkrije i analizira veze službi državne sigurnosti i pojedinih crkvenih osoba. Potom želi proučavanjem izjava tijela i osoba tražiti daljnje poglede u interesu da dobije odgovor na sljedeće pitanje: zašto je prerada prošlosti u danoj crkvenoj zajednici postala težim procesom nego što se očekivalo, i zašto općenito izražena shema pokora-priznanje grijeha-opraštanje nije postala primjenjiva za udovoljavaljuće uređivanje tog pitanja.

KLJUČNE RIJEČI
država i crkva, Mađarska, komunizam, državni socijalizam, diktatura, povijest, retrospektiva, osjećaj krivnje, stid, opraštanje, agentsko djelovanje

CZ

Zápas s minulostí: Pokus o individuální a společenské zpracování minulosti, se zvláštním zřetelem na vztah osob církevní sítě a socialistické státní bezpečnosti: Studie poukazuje na společenský kontext obdobi, když se Evangelická církev Maďarska pokusila o zpracování vztahu osob církevní sítě a zpravodajských služeb po změně režimu. Popisuje také vznik a působení církevní rady, která byla založena s cílem, aby prozkoumala a analyzovala vztah státní bezpečnostní služby a některých církevních osob. Následně chce najít další aspekty zkoumáním individuálních a institucionálních prohlášení v zájmu získání odpovědí na následující otázky: proč se stalo uspořádání minulosti v dané církevní komunitě náročnějším procesem než se očekávalo a proč se nedala opravdu uplatnit obecně zformulovaná schéma pokání – zpověď – odpuštění na uspokojivé uspořádání otázky?

KLÍČOVÉ VÝRAZY
stát a církev, Maďarsko, komunismus, státní socialismus, diktatura, dějiny, přehled, pocit viny, hanba, odpuštění, činnost agenta

GB

Wrestling with the past: An attempt at coming to terms with the past on individual and community level – with special consideration of the relationship between church informants and Communist-Socialist state security: The study describes the social context, in which the Evangelical Lutheran Church in Hungary made an attempt at coming to terms with the relationship between church informants and state security following the collapse of the communist system. It also gives an overview of the process of the formation and work of the church committee whose role was to disclose and analyse the relationship between state security services and certain church people. Furthermore, it examines statements given by church bodies and individuals in order to fi nd some aspects that can answer the following question: why has the process of coming to terms with the past become unexpectedly diffi cult in the given church community and why has the generally formulated pattern of repentance – confession of sins – forgiveness proved to be inapplicable in settling the question in an adequate way.

KEYWORDS
state and church, Hungary, communism, state socialism, dictatorship, history, retrospect, remorse, shame, forgiveness, secret agent activities

D

Ringen mit der Vergangenheit: Versuch einer individuellen und kollektiven Vergangenheitsbewältigung mit besonderem Blick auf die Beziehung zwischen den als inoffi zielle Mitarbeiter angeworbenen kirchlichen Amtsträgern und der kommunistisch-sozialistischen Staatssicherheit: Im vorliegenden Artikel wird der gesellschaftliche Kontext dargestellt, in dem die Evangelisch-Lutherische Kirche in Ungarn den Versuch machte, nach der Wende die Beziehung zwischen den als inoffi zielle Mitarbeiter angeworbenen kirchlichen Amtsträgern und den Geheimdiensten aufzuarbeiten. Anschließend wird die Gründung und Arbeit der kirchlichen Kommission beschrieben, die zur Untersuchung der Beziehung zwischen den Staatssicherheitsdiensten und einzelnen kirchlichen Amtsträgern ins Leben gerufen worden ist. Darauf folgt die Erörterung von offi ziellen und persönlichen Äußerungen, die weitere Aspekte zur Beantwortung folgender Fragen liefern soll: Warum hat sich die Vergangenheitsbewältigung in der jeweiligen kirchlichen Gemeinschaft als schwieriger erwiesen als erwartet und warum hat sich herausgestellt, dass das allgemeine Schema Reue-Sündenbekenntnis-Vergebung kein geeignetes Mittel der Vergangenheitsbewältigung ist?

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Staat und Kirche, Ungarn, Kommunismus, Staatssozialismus, Diktatur, Geschichte, Rückblick, Schuldgefühl, Schande, Vergebung, Agententätigkeit

H

Bírkózás a múlttal: Kísérlet a múlt egyéni és közösségi feldolgozására, különös tekintettel az egyházi hálózati személyek és a kommunista-szocialista állambiztonság kapcsolatára: A tanulmány bemutatja azt a társadalmi kontextust, amelyben a Magyarországi Evangélikus Egyház kísérletet tett arra, hogy feldolgozza az egyházi hálózati személyek és a titkosszolgálatok kapcsolatát a rendszerváltozást követően. Bemutatja továbbá annak az egyházi bizottságnak a megalakulását és működését, amely abból a célból jött létre, hogy feltárja és elemezze az állambiztonsági szolgálatok és egyes egyházi személyek kapcsolatát. Majd testületi és személyes nyilatkozatok vizsgálatával kíván további szempontokat keresni annak érdekében, hogy választ kapjon a következő kérdésre: miért vált a múltrendezés a vártnál nehezebb folyamattá az adott egyházi közösségben és miért nem vált igazán alkalmazhatóvá a bűnbánat – bűnvallás – megbocsátás általánosan megfogalmazott sémája a kérdés kielégítő rendezésére?

KULCSSZAVAK
állam és egyház, Magyarország, kommunizmus, államszocializmus, diktatúra, történelem, visszatekintés, bűntudat, szégyen, megbocsátás, ügynöki tevékenység

PL

Zmagania z przeszłością: Próba interpretacji przeszłości przez jednostki i grupy, ze szczególnym uwzględnieniem związku pomiędzy zwerbowanymi osobami duchownymi i socjalistycznyczno- komunistycznymi służbami bezpieczeństwa: Studium przedstawia kontekst społeczny, w jakim Węgierski Kościół Ewangelicki usiłował interpretować powiązania osób duchownych z tajnymi służbami wywiadowczymi w okresie po zmianie ustroju. Przedstawia również proces powstawania i działania komisji kościelnej, która została powołana do zbadania i analizy kontaktów pomiędzy służbami bezpieczeństwa i niektórymi osobami duchownymi. Następnie śledząc wypowiedzi jednostek i organów wspólnoty kościelnej poszukuje dalszych aspektów w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: dlaczego rozrachunek z przeszłością okazał się w danej wspólnocie kościelnej procesem trudniejszym, niż przypuszczano i dlaczego nie udało się zastosować ogólnie przyjętego schematu: żal za grzechy – wyznanie win – przebaczenie – dla zadowalającego rozwiązania tego problemu?

SŁOWA-KLUCZE
państwo i kościół, Węgry, komunizm, państwo socjalizm, dyktatura, historia, przegląd hystoryczny, poczucie winy, wtyd, przebaczenie, działania agenturalne

RO

Lupta cu trecutul: Experimentarea prelucrării individuale şi colective a trecutului, luând în considerare în special relaţia persoanelor reţelei clericale cu securitatea statului comunist- socialist: Studiul prezintă acel context social, prin care Biserica Evanghelică din Ungaria a încercat să prelucreze legătura persoanelor reţelei clericale şi serviciului secret după schimbarea regimului. Totodată prezintă și constituirea şi funcţionarea comisiei clericale, care s-a înfi inţat în scopul dezvăluirii și analizării relației dintre serviciile de securitate şi unele persoane clericale. Pe urmă, prin examinarea declarațiilor corporative şi personale, încearcă să găsească alte aspecte pentru a primi răspuns la următoarea întrebare: din ce cauză a devenit îndreptarea trecutului un proces mai difi cil în comunitatea bisericească dată, decât era de aşteptat, şi de ce nu s-a putut într-adevăr aplica schema căinței – mărturisirii păcatelor – iertării, formulată în general pentru soluţionarea satisfăcătoare a problemelor?

CUVINTE CHEIE
stat şi biserică, Ungaria, comunism, socialism de stat, dictatură, istorie, retrospectivă, mustrare de conștiință, rușine, iertare, activitate de agent

RU

Борьба с прошлым: Попытка индивидуалной и коллективной обработки прошлого, особенно в свете связей подставних лиц церкви с коммунистической и социалисти- ческой государственной безопасности: Работа представляет общественный контекст, в котором Лютеранская Церковь Венгрии сделала попытку обработать связь подставных лиц церкви и секретных служб после смены строя. Наряду с этим, она показывает формирова- ние и деятельность церковной комиссии, которая была создана в целях раскрытия и анали- за связей служб государственной безопасности с некоторыми cлужителями церкви. После этого, с помощью анализов корпоративных и личных заявлений стремится найти дальней- шие точки зрения для того, чтобы получить ответ на следующий вопрос: почему оказалась обработка прошлого более трудным процессом, чем ожидали в данной церковной общине, и почему не стала применимой общая схема раскаяние – покаяние – отпущение для удов- летворительного решения вопроса?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государство и церковь, Венгрия, коммунизм, государственный социа- лизм, диктатура, история, ретроспекция, виноватность, стыд, отпущение, агентская дея- тельность

SK

Zápas s minulosťou: Pokus o individuálne a spoločenské spracovanie minulosti so zvláštnym zreteľom na vzťah osôb cirkevnej siete a socialistickej štátnej bezpečnosti: Štúdia poukazuje na spoločenský obdobia kontext, keď sa Evanjelická cirkev Maďarska pokúsila o to, aby spracovala vzťah osôb cirkevnej siete a spravodajských služieb po zmene režimu. Opisuje tiež vznik a pôsobenie cirkevnej rady, ktorá bola založená s cieľom, aby preskúmala a analyzovala vzťah ŠTB a niektorých cirkevných osôb. Následne chce nájsť ďalšie aspekty skúmaním individuálnych a inštituciálnych vyhlásení v záujme toho, aby získali odpoveď na nasledovné otázky: prečo sa stalo vysporiadanie sa s minulosťou v danej cirkevnej komunite náročnejším procesom než sa očakávalo a prečo sa nedala uplatniť všeobecne sformulovaná schéma pokánie – spoveď – odpustenie na uspokojivé vysporiadanie otázky?

KĽÚČOVÉ POJMY
štát a cirkev, Maďarsko, komunizmus, štátny socializmus, diktatúra, dejiny, retrospekcia, pocit viny, hanba, odpustenie, činnosť agenta