archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Hans-Joachim MAAZ Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
‘Zur Geschichte der Psychotherapie in der DDR’
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
20. Januar 2011
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
8. Juni 2011
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 6 (2011) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
213–238
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.6.2011.2.6
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
31. Dezember 2011
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Hans-Joachim MAAZ
Heideweg 3. D-06120
Halle
Germany
dr.maaz@gmx.de
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Prinosi za povijest psihoterapije u NDR: Članak prikazuje kratku povijest psihoterapije u Njemačkoj Demokratskoj Republici, s osobenom pozornošću na razvoj psihodinamičnih- psihoanalitičkih metoda. Borba oko psihoanalitičke metode i prakse nije bila značajna samo s gledišta terapijske koncepcije, nego i za osobni razvoj psihoterapeuta, odnosno i zato, jer je pružila mogućnost za odmak od ideološko-političkog sustava NDR. Studija pruža pregled mnogostrukih psihoterapijskih metoda primjenjenih u NDR. Organizacijsko ustrojstvo psihoterapije koja teče u Njemačkoj Demokratskoj Republici, koje su oblikovali Društvo psihoterapijskih liječnička NDR, Društvo psihologa NDR i područna društva, kao i sustav koji se nadograđuje na dijagnostiku i terapiju neurotično-funkcionalnih smetnja, koji uključuje liječnika specijalistu psihoterapije, liječnika specijalist-psihologa i specijaliziranu psihoterapiju, dobro pokazuju razvoj psihoterapije dostojan pažnje u Njemačkoj Demokratskoj Republici. Pored toga studija prikazuje poteškoće društvenog priznanja psihoterapije sve do političkog obrata nastalog u NDR, kada se ona ustrojila u sustav smjernica – psihoterapije Savezne Republike Njemačke. Članak se pohvalno prisjeća rada istaknutih ličnosti psihoterapije u NDR.

KLJUČNE RIJEČI
psihoterapija, NDR, komunizam, državni socijalizam, diktatura, povijest, retrospektiva, pomoćno zanimanje, oblici terapije, organizacije, katatimska imaginacija

CZ

Dodatky k dějinám psychoterapie v NDR: Článek prezentuje dějiny psychoterapie v Německé demokratické republice s důrazem na vývoj psychodynamických a psychoanalytických metod. Boj kolem psychoanalytické teorie a praxe je významný nejen z pohledu terapeutických koncepcí, ale i pro osobní vývoj psychoterapeutů, resp. proto, že umožňoval distanci od politicko-ideologického systému NDR. Studie dává přehled o mnohotvárnosti psychoterapeutických metod používaných v NDR. Velmi dobře ukazuje pozoruhodný vývoj psychoterapie v NDR struktura její organizace, která sestávala z Lékařské psychoterapeutické společnosti NDR, ze psychologické společnosti NDR a oblastních společností, resp. ze systému navzájem na sebe napojených systémů diagnostiky a léčby neuroticko-funkčních poruch, jehož součástí byli specializovaný lékař, psychoterapeut, psycholog a speciální „psychoterapie“. Studie přitom prezentuje i potíže společenského uznání provádění psychoterapie v NDR do období politického zvratu, kdy se začlenila do systému psychoterapie Německé spolkové republiky. Článek s uznáním připomíná dílo nejvýznamnějších osobností psychoterapie NDR.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
psychoterapie, NDR, komunismus, státní socialismus, diktatura, dějiny, přehled, pomocná povoláni, formy terapie, organizace, katatýmne obrazové prožívání

GB

Some Remarks on the History of Psychotherapy in the GDR: The article presents the history of psychotherapy in the GDR giving special attention to the development of psychodynamic and psychoanalytic methods. The battle around psychoanalytic theory and practice was not only significant from the aspect of therapeutic conceptions but also with regard to the personal development of psychotherapists and in view of the fact that it provided an opportunity to keep distance from the politics and ideology of the GDR. The study gives an overview of the wide range of psychotherapeutic methods applied in the GDR. The remarkable development of psychotherapy in the GDR is aptly shown by the organisational structure of psychotherapy in that country; this structure was set up by the Society for Medical Psychotherapy of the GDR, the Psychological Society of the GDR and the regional associations. Another indicator for the development can be seen in the way neurotic-functional disorders were diagnosed and treated in a mutually supportive system involving psychotherapy specialists, medical psychologists and specialised psychotherapy. The study also describes the difficulties involved in the social recognition of GDR psychotherapy up to the times of the political turn in the country, when psychotherapy practiced in the GDR merged into the guideline-based psychotherapeutic system prevailing in the Federal Republic of Germany. The article pays tribute to the work carried out by influential psychotherapists in the GDR.

KEYWORDS
psychotherapy, GDR, communism, state socialism, dictatorship, history, retrospect, helping profession, forms of therapy, organisations, katathym imaginative psychotherapy

D

Zur Geschichte der Psychotherapie in der DDR: Es wird die Geschichte der Psychotherapie der DDR mit besonderer Betonung der psychodynamisch-psychoanalytischen Methodenentwicklung dargestellt. Der Kampf um psychoanalytische Theorie und Praxis war nicht nur für die Therapie-Konzepte, sondern auch für die persönliche Entwicklung von Psychotherapeuten und als Möglichkeit zur Distanzierung vom politisch-ideologischen Gesellschaftssystem der DDR von Bedeutung. Es wird aber auch ein Überblick über die vielfältigen Psychotherapie-Methoden in der DDR gegeben. Die Organisationsstrukturen der Psychotherapie, gestaltet durch die Gesellschaft für ärztliche Psychotherapie der DDR, durch die Gesellschaft für Psychologie der DDR, durch die Regionalgesellschaften, durch das abgestufte System der Diagnostik und Therapie neurotisch-funktioneller Störungen mit dem Facharzt für Psychotherapie, dem Fachpsychologen der Medizin und einer fachspezifischen Subspezialisierung „Psychotherapie“ machen die beeindruckende Entwicklung der Psychotherapie in der DDR deutlich. Dabei werden die Schwierigkeiten der gesellschaftlichen Anerkennung der Psychotherapie in der DDR bis zur Integration in das bundesdeutsche System der Richtlinien-Psychotherapie nach der „Wende“ in der DDR dargestellt. Die tragenden Persönlichkeiten der Psychotherapie in der DDR werden in ihrem Wirken gewürdigt.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Psychotherapie, DDR, Kommunismus, Staatssozialismus, Diktatur, Geschichte, Rückblick, helfender Beruf, Therapieformen, Organisationen, Katathymes Bilderleben

H

Adalékok az NDK-beli pszichoterápia történetéhez: A cikk a Német Demokratikus Köztársaság pszichoterápiájának történetét mutatja be, különös figyelemmel a pszichodinamikuspszichoanalitikus módszerek fejlődésére. A pszichoanalitikus elmélet és gyakorlat körüli harc nemcsak a terápiás koncepciók szempontjából volt jelentős, hanem a pszichoterapeuták személyes fejődése számára is, illetve ezért, mert lehetőséget nyújtott az NDK politikai-ideológai rendszerétől való távolságtartásra. A tanulmány áttekintést nyújt az NDK-ban alkalmazott sokrétű pszichoterápiás módszerekről. Jól mutatja az NDK-ban folytatott pszichoterápia figyelemreméltó fejlődését a Német Demokratikus Köztársaságban folyó pszichoterápia szervezeti felépítése, amelyet az NDK Orvosi Pszichoterápiás Társasága, az NDK Pszichológiai Társasága és a területi társaságok alakítottak, valamint a neurotikus-funkcionális zavarok diagnosztikájának és terápiájának egymásra épülő rendszere, amelynek részei a pszichoterápiás szakorvos, az orvos- szakpszichológus és a szakosodott „pszichoterápia”. A tanulmány bemutatja emellett az NDK-ban végzett pszichoterápia társadalmi elismerésének nehézségeit egészen az országban bekövetkezett politikai fordulatig, amikor betagolódott a Német Szövetségi Köztársaság irányelv-pszcihoterápiás rendszerébe. A cikk méltatva emlékezik meg az NDK-beli pszichoterápia meghatározó személyiségeinek munkásságáról.

KULCSSZAVAK
pszichoterápia, NDK, kommunizmus, államszocializmus, diktatúra, történelem, visszatekintés, segítő foglalkozás, terápiaformák, szervezetek, katatim képélmény

PL

Dane do historii psychoterapii w NRD: Artykuł przedstawia historię psychoterapii w Niemieckiej Republice Demokratycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju metod psychodynamiczno- psychoanalitycznych. Walka wokół teorii i praktyki psychoanalitycznej była istotna nie tylko ze względu na koncepcje terapeutyczne, lecz również dla osobistego rozwoju psychoterapeutów, poza tym stwarzała możliwość utrzymania dystansu od polityczno-ideologicznego systemu NRD. Praca daje przegląd różnorodnych metod psychoterapeutycznych stosowanych w NRD. Istotny rozwój psychoterapii w NRD odzwierciedla jej struktura organizacyjna, którą stworzyły Stowarzyszenie Lekarzy Psychoterapeutów NRD, Towarzystwo Psychologiczne NRD i jego oddziały regionalne, a także rozbudowany system diagnozy i terapii zaburzeń naurotyczno- funkcjonalnych, w ramach którego lekarz specjalista w dziedzinie psychoterapii, współdziałając z lekarzem psychologiem opracowywali wyspecjalizowaną „psychoterapię”. Praca omawia ponadto trudności w zaakceptowaniu prowadzonej psychoterapii przez społeczeństwo NRD, aż do przewrotu politycznego, kiedy stała się ona częścią przyjętego systemu psychoterapeutycznego Niemieckiej Republiki Federalnej. W zakończeniu autor przedstawia osiągnięcia najważniejszych twórców psychoterapi w NRD.

SŁOWA-KLUCZE
psychoterapia, NRD, komunizm, państwo socjalizm, dyktatura. historia, przegląd hystoryczny, zawody służb społecznych, formy terapii, organizacje, imaginacja kierowana

RO

Contribuţii la istoria psihoterapiei RDG: Articolul prezintă istoria psihoterapiei Republicii Democrate Germane cu atenţie deosebită în ceea ce priveşte dezvoltarea metodelor psiho- dinamice – psihoanalitice. Lupta în jurul teoriei şi practicii de psihoanalitică a fost semnificativă nu numai din punctul de vedere al concepţiilor terapeutice, ci şi pentru dezvoltarea personală a psihoterapeuţilor, şi pentru că le-a oferit o oportunitate distanţieră de sistemul politic-ideologic al RDG. Studiul oferă o prezentare generală despre diversificarea metodelor psihoterapeutice folosite în RDG. Se demonstrează dezvoltarea remarcabilă a psihoterapiei în RDG, structura organizatorică a psihoterapiei în Republica Democrată Germană, pe care Societatea Medicală de Psihoterapie din RDG, Societatea Psihologică din RDG şi companiile regionale le-au format de asemenea în diagnostizarea dezordinii neurotice-funcţionale şi în sistemul suprapunerii al terapiei, unde părţile sunt medicul specialist psihoterapeut, medicul specialist psiholog şi specialitatea de „psihoterapie”. Studiul prezintă de asemenea dificultăţile recunoaşterii sociale a psihoterapiei în RDG până la schimbarea politică care avut loc în ţară, când a încorporat în sistemul directivei – psihoterapeutica RDG. Articolul comemorează activitatea personalităţilor renumite ale psihoterapiei RDG.

CUVINTE CHEIE
psihoterapie, RDG, comunism, socialism de stat, dictatură, istorie, retrospectivă, profesie de ajutorare, forme de terapie, organizaţii, vizionare catatonică

RU

Материалы к истории психотерапии в ГДР: Статья представляет историю психотерапии в Германской Демократической Республике, с уделением особого внимания развитию психодинамических и психоаналитических методов. Споры вокруг теории и практики психоанализа были значительны не только с точки зрения концепций терапии, но и для личного совершенствования психотерапевтов, так как они дали возможность отсторониться от политико-идеологической системы ГДР. Статья даёт обзор разнообразных психотерапевтических методов, применённых в ГДР. Наглядно показывает достойное внимания развитие психотерапии, пратикуемой в ГДР, именно её организационная структура, которую обосновали Медицинское Психотерапевтическое Общество ГДР, Общество Психологов ГДР и территориальные общества, а также система диагностики и последующей за ней терапии невротических функциональных расстройств, участниками которой являются специалист-психотерапевт, врач-психолог и специализированная «психотерапия». Наряду с этим, статья представляет и трудности общественного признания психотерапии в ГДР, вплоть до момента политических изменений, наступивших в стране, когда она стала частью директивно-психотерапевтической системы Федеративной Республики Германии. Статья отмечает творчество значительных деятелей – психотерапевтов ГДР.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
психотерапия, ГДР, коммунизм, государственный социализм, диктатура, история, ретроспекция, вспомогательнaя деятельность, формы терапии, организации, кататимное переживание образов

SK

Dodatky k dejinám psychoterapie v NDR: Článok prezentuje dejiny psychoterapie v Nemeckej demokratickej republike s dôrazom na vývoj psychodynamických a psychoanalytických metód. Boj okolo psychoanalytickej teórie a praxe je významný nielen z pohľadu terapeutických koncepcií, ale i pre osobný vývoj psychoterapeutov, resp. preto, že umožňoval dištanciu od politicko- ideologického systému NDR. Štúdia ponúka prehľad o mnohotvárnosti psychoterapeutických metód praktizovaných v NDR. Veľmi dobre ukazuje pozoruhodný vývoj psychoterapie v NDR štruktúra jej organizácie, ktorá pozostávala z Lekárskej psychoterapeutickej spoločnosti NDR, zo Psychologickej spoločnosti NDR a z oblastných spoločností, resp. zo systému navzájom na seba napojených systémov diagnostiky a liečby neuroticko-funkčných porúch, ktorého súčasťou boli špecializovaný lekár, psychoterapeut, psychológ a špecializovaná „psychoterapia“. Štúdia prezentuje popritom i ťažkosti ohľadne spoločenského uznania vykonávanej psychoterapie v NDR do obdobia politického zvratu, kedy sa začlenila do systému psychoterapie Nemeckej spolkovej republiky. Článok s uznaním pripomína dielo najvýznamnejších osobností psychoterapie NDR.

KĽÚČOVÉ POJMY
psychoterapia, NDR, komunizmus, štátny socializmus, diktatúra, dejiny, retrospekcia, pomáhajúca profesia, formy terapie, organizácie, katatýmne obrazové prežívanie