archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Gert GEISSLER Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
‘Schule und Erziehung in der Deutschen Demokratischen Republik’
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
2. August 2010
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
16. Februar 2011
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 6 (2011) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
56–82
Section:
Rubrik:
Rovat:
Common Past
Gemeinsame Vergangenheit
Közös múltunk
DOI: 10.5708/EJMH.6.2011.1.3
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15. Juni 2011
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Gert GEISSLER
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
Warschauer Straße 34-38
D-10243 Berlin
Deutschland
Geissler@dipf.de
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Škola i odgoj u Njemačkoj Demokratskoj Republici: Članak na osnovu literature objelodanjene posljednjih godina prikazuje glavnije crte povijesti istočnonjemačkog obrazovnog pitanja od poslije rata sve do mirne revolucije koja je uslijedila u jesen 1989. godine. Strukturalni razvoj škole, kojom se stječe osnovno obrazovanje, čitatelju se otkriva u kontekstu karakterističnih odnosa diktature. Posebnu pozornost dobiva tema stizanja do izobrazbe, „pravo na jednakost izobrazbe”, i time ujedno pitanje dolaženja do izražaja onog načela, kojim je državni socijalizam na polju obrazovnog pitanja neprestano nastojao dokazivati svoju legitimaciju. Rad ukazuje na političko-ideološke odgojne težnje sustava, i na onu ulogu, koju su u ostvarivanju toga namijenili nastavnicima. Detaljno se bavi izobrazbom nastavnika, vođenjem osnovnih škola i njihovim osnovnim djelovanjem. Otkriva nam se kako je na školsko pitanje utjecala unutarnja društvena napetost, koja se provlačila tijekom cijele povijesti NDR, s kakvim sredstvima je partija pokušavala ostvarivati svoje odgojne zamisli te kako je na kraju s njima pretrpjela poraz.

KLJUČNE RIJEČI
pedagogija, NDR, komunizam, državni socijalizam, diktatura, povijest, retrospektiva, pomoćno zanimanje, struktura školstva, izobrazba nastavnika, izgrađivanje obrazovanja, izgledi izobrazbe

CZ

Škola a vzdělávání v Německé demokratické republice: Článek popisuje historii východoněmeckého školství od konce války do sametové revoluce na podzim roku 1989 na základě nejnovější literatury. Rozvoj školy poskytující všeobecné vzdělávání vidíme v typicky diktátorských poměrech. Zvláštní pozornost je věnována šanci ke vzdělání, „stejnému právu ke vzdělání“, a tím i otázce prosazení principu, kterým se státní socialismus v oblasti školství snažil dokázat svou legitimitu. Práce poukazuje na politicko-ideologické vzdělávací aspirace režimu a na roli, kterou stanovily učitelům pro její dosažení. Podrobně se zabývá pedagogickým vzděláváním, vedením a základními rysy činnosti základních škol. Odhalí, jak ovlivňovalo školství vnitřní společenské napětí přítomné po celé dějiny NDR, s jakými prostředky se pokusila realizovat strana své vzdělávací představy a jak tyto nakonec selhaly.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
pedagogie, NDR, komunismus, státní socialismus, diktatura, dějiny, přehled, pomocná povoláni, struktura školství, pedagogické vzdělání, vytvoření edukačního systému, možnosti školení

GB

Schools and Education in the German Democratic Republic: Based on the publications of the last few years, the article provides an outline of the history of education in the former GDR, from the end of World War II up to the peaceful revolution in the autumn of 1989. The structural evolution of schools providing comprehensive education is presented with the typically dictatorial backdrop. Special attention is paid to the issues of access to education, the ‘equal rights to education’, and the assertion of the principle whereby state socialism constantly strove to prove its own legitimacy within the field of education. The paper identifies the political and ideological aspirations of the system in education, and the role teachers were to play in its implementation. Teacher training, primary school management and the basic characteristics of their activities are examined in further detail. The author describes the effects the internal social tensions, marking the entire history of the GDR, had on education, the tools the communist party employed in puttingits ideas for education into practice, and how these ultimately failed.

KEYWORDS
education, GDR, communism, state socialism, dictatorship, history, retrospect, helping profession, school system, teacher training, configuration of education, educational opportunities

D

Schule und Erziehung in der Deutschen Demokratischen Republik: Der Beitrag skizziert auf der Grundlage der in den letzten Jahren erschienenen Literatur Grundzüge in der Geschichte des ostdeutschen Bildungswesens von der Nachkriegszeit bis zur friedlichen Revolution des Herbstes 1989. Die strukturelle Entwicklung der allgemeinbildenden Schule wird dabei in den Kontext diktaturtypischer Verhältnisse gesetzt. Besondere Aufmerksamkeit findet die Frage nach dem Zugang zur Bildung, nach dem „gleichen Recht auf Bildung“ und somit nach der Geltung jenes Prinzips, mit dem sich der Staatssozialismus im Bildungsbereich stets zu legitimieren suchte. Verdeutlicht werden die politisch-ideologischen Erziehungsambitionen des Regimes und die Funktion, die zu ihrer Verwirklichung den Lehrern zugedacht war. Eingegangen wird insbesondere auf die Lehrerausbildung, auf die Leitung und auf grundlegende Züge der Unterrichtsgestaltung in der allgemeinbildenden Schule. Gezeigt wird, wie sich die die Geschichte der DDR durchziehende innergesellschaftliche Spannung auch auf das Schulwesen auswirkte, mit welchen Mitteln die Partei ihre Erziehungsvorstellungen durchzusetzen versuchte und wie sie damit letztlich scheiterte.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Pädagogik, DDR, Kommunismus, Staatssozialismus, Diktatur, Geschichte, Rückblick, helfender Beruf, Schulstruktur, Lehrerbildung, Unterrichtsgestaltung, Bildungschancen

H

Iskola és nevelés a Német Demokratikus Köztársaságban: A cikk az utóbbi években megjelent irodalom alapján vázolja fel a keletnémet oktatásügy történetének főbb vonalait a háború utáni időktől egészen az 1989 őszén bekövetkezett békés forradalomig. Az általános képzést nyújtó iskola strukturális fejlődése a jellegzetesen diktatórikus viszonyokba ágyazva tárul az olvasó elé. Különös figyelmet kap a képzéshez való hozzájutás, a „képzéshez való egyenlő jog”, és ezzel egyben ama elv érvényre jutásának kérdése, amellyel az államszocializmus az oktatásügy területén folyvást saját legitimációját igyekezett bizonygatni. A dolgozat rámutat a rendszer politikai-ideológiai nevelési törekvéseire, és arra a szerepre, amelyet ennek megvalósításában a tanároknak szántak. Részletesebben foglalkozik a tanárképzéssel, az általános iskolák vezetésével és tevékenységük alapvető vonásaival. Elénk tárul, miként hatott ki az iskolaügyre az NDK egész történetén áthúzódó belső társadalmi feszültség, milyen eszközökkel kísérelte meg a párt nevelési elképzeléseit megvalósítani és miként vallott ezekkel végül kudarcot.

KULCSSZAVAK
pedagógia, NDK, kommunizmus, államszocializmus, diktatúra, történelem, visszatekintés, segítő foglalkozás, iskolaszerkezet, tanárképzés, oktatáskialakítás, képzési esélyek

PL

Szkolnictwo i wychowanie w Niemieckiej Rebublice Demokratycznej: Niniejszy artykuł, powołując się na publikacje z ostatnich lat, omawia główne zarysy historii organizacji oświaty w Niemczech Wschodnich od lat powojennych, aż do pokojowej rewolucji jesienią 1989 roku. Autor przedstawia rozwój struktury szkolnictwa poziomu podstawowego na tle typowo dyktatorskich powiązań i wymogów. Wyjątkową uwagę zwraca na możliwość dostępu do kształcenia, zawartą w „jednolitym prawie do nauki”, poprzez które państwo socjalistyczne próbowało legitymować swoją działalność w dziedzinie oświaty. Publikacja naświetla wpływ poglądów polityczno- ideologicznych na proces wychowania, wyróżniając rolę, jaka przypadła nauczycielom w jego realizacji. Szczegółowo zajmuje się procesem kształcenia nauczycieli oraz działalnością kierownictwa szkół podstawowych. Poprzez analizę tych zjawisk uzyskujemy obraz oddziaływania konfliktów społecznych na nauczanie w ówczesnej historii NRD, poznajemy środki manipulacyjne, którymi partia próbowała wspierać własną koncepcję wychowania oraz w jaki sposób działania zakończyły się fiaskiem.

SŁOWA-KLUCZE
pedagogia, NRD, komunizm, państwo socjalizm, dyktatura, historia, przegląd hystoryczny, zawody służb społecznych, system szkolny, kształcenie nauczycieli, organizacja oświaty, możliwości kształcenia

RO

Şcoala şi educaţia în Republica Democrată Germană: Articolul prezintă liniile principale ale istoriei învăţământului est-german, pe baza literaturii publicate în ultimii ani, din perioada post-belică până în toamna anului 1989, când a avut loc revoluţia paşnică. Dezvoltarea structurală a şcolii învăţământului general, se desfăşoară în faţa cititorului, integrat în relaţii caracteristic dictatorice. Primeşte o deosebită atenţie „dreptul şi accesul egal la formare” şi astfel întrebarea aplicării principiului cu care socialismul de stat a încercat să-şi dovedească permanent propria legitimitate în domeniul învăţământului. Lucrarea subliniază obiectivele educaţionale politico-ideologice ale regimului, şi rolul profesorilor în realizarea acestuia. Se ocupă mai detailat de formarea cadrelor didactice, conducerea şcolilor generale şi de caracteristicile esenţiale ale activităţilor acestora. Ne prezintă modul în care tensiunile sociale interne ale istoriei RDG afectează sistemul de învăţământ, şi prin ce metode a încercat partidul să-şi îndeplinească ideile de educare, şi în cele din urmă cum a suferit eşec.

CUVINTE CHEIE
pedagogie, RDG, comunism, socialism de stat, istorie, dictatură, retrospectivă, profesie de ajutorare, structura şcolii, formarea cadrelor didactice, dezvoltarea învăţământului, şanse didactice.

RU

Школа и воспитание в Германской Демократической Республике: Статья, на основе появившейся в последние годы литературы, обрисовывает основные моменты истории образования в Восточной Германии с послевоенных времён до мирной революции, про- исшедшей осенью 1989-го года. Структурное развитие школы, предоставляющей общее образование, открывается перед читателем в рамках характерных отношений режима дик- татуры. Особое внимание уделяется возможности получения образования, «равные права на получение образования», и, вместе с тем, вопросу приведения в действие того принци- па, которым государственный социализм постоянно старался доказать свою легитимацию в области образования. Работа указывает на политически-идеологические стремления режима в воспитании и на ту роль, которая была предназначена учителям в их осущест- влении. Подробнее рассматриваются: подготовка учителей, руководство общеобразова- тельных школ и основные черты их деятельности. Перед нами открывается то, как влия- ло на систему образования внутреннее общественное напряжение, пронизывающее всю историю ГДР, какими средствами попыталась партия осуществить свои представления о воспитании и каким образом, в итоге, потерпела поражение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
педагогия, ГДР, коммунизм, государственный социализм, диктатура, история, ретроспектция, вспомогательная деятельность, структура школы, подготовка учителей, формирование образования, шансы на образование

SK

Škola a vzdelávanie v Nemeckej demokratickej republike: Článok opisuje históriu východonemeckého školstva od konca vojny do nežnej revolúcie na jeseň roku 1989 na základe naj120 novšej literatúry. Rozvoj školy poskytujúcej všeobecné vzdelávanie vidíme v typicky diktátorských pomeroch. Zvláštna pozornosť je venovaná šanci na vzdelávanie, „rovnakému právu na vzdelanie” a tým aj otázke presadenia princípu, ktorým sa štátny socializmus v oblasti školstva snažil dokázať svoju legitimitu. Práca poukazuje na politicko-ideologické vzdelávacie ašpirácie režimu a na úlohu, ktorú určili učiteľom pre jej dosiahnutie. Podrobne sa zaoberá pedagogickým vzdelávaním, vedením a základnými rysmi činnosti základných škôl. Odhalí, ako ovplyvňovalo školstvo vnútorné spoločenské napätie prítomné po celé dejiny NDR, s akými prostriedkami sa pokúsila realizovať strana svoje vzdelávacie predstavy a ako tieto nakoniec zlyhali.

KĽÚČOVÉ POJMY
pedagogika, NDR, komunizmus, štátny socializmus, diktatúra, dejiny, retrospekcia, pomáhajúca profesia, štruktúra školstva, pedagogické vzdelávanie, vytvorenie edukačného systému, možnosti školenia