archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
János HARMATTA
Roger CSÁKY-PALLAVICINI Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
‘Unravelled Chapters of Our Common Past’
‘Unerschlossene Kapitel unserer gemeinsamen Vergangenheit’
Language:
Sprache:
Nyelv:
English and German
Deutsch und Englisch
angol és német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
 
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
 
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 3 (2008) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
63–65 (gb)
66-68 (de)
Section:
Rubrik:
Rovat:
Common Past
Gemeinsame Vergangenheit
Közös Múltunk
DOI: 10.1556/EJMH.3.2008.1.4
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
9 July 2008
9. Juli 2008
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Roger CSÁKY-PALLAVICINI
Institute of Mental Health
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4., 19.em.
H-1089 Budapest
Hungary
csaky@mental.usn.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text in English
Herunterladen auf Deutsch (Volltext)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Neotkrivena poglavlja naše zajedničke prošlosti: Časopis European Journal of Mental Health pokreće seriju članaka pod naslovom „Neotkrivena poglavlja naše zajedničke prošlosti”, koja opisuje povijest mogućnosti djelovanja zanimanja koja pomažu i koja su naročito izložena utjecajima diktature (psihoterapija, dijakonski/karitativni rad, pedagogija) u vremenskom razdoblju državnog socijalizma. Da bismo ukinuli značajan nazadak na području humanih stručnih područja trebamo upoznati razloge, tijek nastanka šteta, pa s ostvarivanjem prostranog sustava uvjeta, s ponovnim definiranjem vrijednosti, osiguranjem dugog vremena za socijalizaciju trebamo podupirati da vrijednosti ponovno pušte korijene. Za to je potrebno pronalaženje resursa, suradnja stručnjaka postsocijalističkih zemalja, prepoznavanje novih i posebnih mogućnosti zajedničkog puta. Za to bi moglo pružiti pomoć istraživanje položaja raznih disciplina u diktaturi i opisivanje odgovarajućih aspekata u što više studija da bi nam naša slika prošlosti postala što nijansiranija, diferenciranija. Posebna je vrijednost da su još živi i aktivni oni stručnjaci koji ovu životnu fazu poznavaju još po svojim doživljajima. Što više studija stiže s tim će naša slika biti nijansiranija o tom vremenskom razdoblju naše regije.

KLJUČNE RIJEČI
diktatura, otkrivanje prošlosti, pedagogija, psihoterapija, dijakonijazam, komunizam, državni socijalizam, zanimanja koja pomažu, osvrt, povijest

CZ

Neobjevené kapitoly naší společné minulosti: Časopis European Journal of Mental Health zahajuje nový článkový seriál, jenž se zabývá historií pracovních příležitostí v pomocných oblastech (psychoterapie, charitativní práce, pedagogika) se zvláštním ohledem na dopad diktá- torského režimu v období státního socialismu. Za účelem rehabilitace lidských hodnot v humanitních oblastech musíme především porozumět důvodům vzniku poškození. Dále musíme podporovat přizpůsobování nových hodnot prostřednictvím vytvoření širších podmínek pro vyjadřování hodnot a zajistit dostatečný čas pro socializaci. Pro splnění těchto cílů je třeba najít zdroje a umožnit spolupráci odborníků z postsocialistických zemí a pochopit nové a mimořádné možnosti společných postupů. Analýza různých schémat diktatury, stejně jako rozbor jejich popisu v různých studiích by také znamenalo významnou pomoc při novém formulováním obrazu minulosti. Je třeba vzít v úvahu i názory odborníků, kteří uvedenou dobu zažili a mohou tedy poskytnout vlastní zkušenosti a zážitky. Čím víc studií bude získáno, tím věrnější obraz tohoto období minulosti bude možné vytvořit.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
diktatura, objevování minulosti, pedagogika, psychoterapie, diakonie, komunizmus, státní socializmus, pomocné služby, retrospekce

GB

Unravelled Chapters of Our Common Past: The European Journal of Mental Health launches a series of articles entitled ‘Unravelled Chapters of Our Common Past’ that primarily describes the history of operation of helping professions especially exposed to the effects of dictatorship (psychotherapy, charitable work, educational activity) in the era of state socialism. In order to eliminate the serious setback experienced in human disciplines we need to learn about the reasons and processes that led to the damages, after which we need to establish an extensive set of conditions, rephrase values, and ensure a long socialisation period, all of which support values taking root again. In order to do so resources need to be researched, professionals in the post-socialist countries need to cooperate and realise the new and extraordinary opportunities which lie before them on their common path. Research into the status of various disciplines in the era of the past dictatorship, and their description according to appropriate criteria in as many studies as possible may provide assistance in this, making our view of the past more articulate and differentiated. That the professionals who have firsthand knowledge of this age are still alive and active represents a special value. The more studies are received, the more refined our view of this period of the region will be.

KEYWORDS
dictatorship, exploration of the past, pedagogy, psychotherapy, diaconate, communism, state socialism, helping profession, retrospect, history

D

Unerschlossene Kapitel unserer gemeinsamen Vergangenheit: Die Zeitschrift European Journal of Mental Health beginnt eine Artikelreihe mit dem Titel ‘Unerschlossene Kapitel unserer gemeinsamen Vergangenheit’, welche die Geschichte der Wirkungsmöglichkeiten der den Einflüssen der Diktatur besonders ausgelieferten helfenden Berufe (Psychotherapie, diakonische und Caritas-Arbeit, Pädagogik) während der Zeit der sozialistischen Diktatur beschreibt. Um den erheblichen Rückfall in den humanen Fachbereichen aufholen zu können, müssen wir die Ursachen und den Entstehungsprozess der Schäden kennenlernen und durch die Schaffung eines weit verzweigten Bedingungssystems, durch die Neuformulierung der Werte und die Ermöglichung einer langen Sozialisationszeit die Neuverwurzelung der Werte unterstützen. Notwendig dazu sind das Aufspüren neuer Kraftquellen, die Kooperation der Fachleute in den postsozialistischen Ländern und das Erkennen der neuartigen und außerordentlichen Möglichkeiten ihres gemeinsamen Weges. Eine Hilfe dazu bieten kann die Erforschung der Situation der verschiedenen Diziplinen während der Diktatur und deren Beschreibung nach entsprechenden Gesichtspunkten in möglichst vielen Studien, damit unser Bild von der Vergangenheit nuancierter und differenzierter werden kann. Einen besondereren Wert stellt dar, dass jene Fachleute noch leben und aktiv sind, die diesen Lebensabschnitt aus eigenem Erleben kennen. Je mehr Studien eintreffen, umso differenzierter kann unser Bild über diese Region werden.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Diktatur, Erschließung der Vergangenheit, Pädagogik, Psychotherapie, Diakonie, Kommunismus, Staatssozializmus, Geschichte, Rückblick, helfender Beruf

H

Közös múltunk feltáratlan fejezetei: A European Journal of Mental Health folyóirat „Közös múltunk feltáratlan fejezetei” címmel indít cikksorozatot, mely különösen a diktatúra hatásainak fokozottan kitett segítő foglalkozások (pszichoterápia, diakóniai/karitász munka, pedagógia) működési lehetőségeinek történetét írja le az államszocialista időszakban. A humán szakterületeken bekövetkezett jelentős visszaesés felszámolásához meg kell ismernünk a károk keletkezésének okait, folyamatát, majd egy kiterjedt feltételrendszer megteremtésével, az értékek újrafogalmazásával, hosszú szocializációs idő biztosításával támogatni kell, hogy az értékek újra gyökeret eresszenek. Ehhez szükséges az erőforrások felkutatása, a posztszocialista országok szakembereinek együttműködése, közös útjuk újszerű és rendkívüli lehetőségeinek felismerése. Ehhez nyújthat segítséget a különböző diszciplínák diktatúrabeli helyzetének kutatása és megfelelő szempontok szerinti leírása mennél több tanulmányban, hogy múltbeli képünk árnyaltabbá, differenciáltabbá válhasson. Különös érték, hogy még élnek és aktívak azok a szakemberek, akik ezt az életszakaszt saját élményből ismerik. Minél több tanulmány érkezik, annál árnyaltabb lesz a képünk a régiónak erről a korszakáról.

KULCSSZAVAK
diktatúra, múltfeltárás, pedagógia, pszichoterápia, diakónia, kommunizmus, államszocializmus, segítő foglalkozás, visszatekintés, történelem

PL

Niezbadane rozdziały wspólnej przeszłości: Czasopismo „European Journal of Mental Health” zainicjowało cykl artykułów pod tytułem „Niezbadane rozdziały wspólnej przeszłości”, opisujących możliwości wykonywania zawodów przez specjalistów nauk społecznie pożytecznych (psychoterapia, pedagogia, służba diakonijna/działalność charytatywna) w krajach socjalistycznych, gdy działalność ich była pod szczególnym wpływem dyktatury. Wówczas ranga specjalizacji humanistycznych znacznie podupadła. W celu zahamowania tego zjawiska należy zbadać cały proces, przyczyny i rozmiar wyrządzonych szkód, następnie po ponownym sformułowaniu jednostek wartości stworzyć powszechny system uwarunkowań oraz zapewnić długi okres socjalizacji, aby wspomniane wartości ponownie mogły się zakorzenić. W tej intencji konieczne jest zbadanie nowych źródeł, współpraca specjalistów państw postkomunistycznych, rozpoznanie przez nich wspólnych celów i nowych, niezwykłych możliwości. Pomocne mogą być badania stanów różnych dyscyplin naukowych w okresie dyktatury oraz ich analiza według ustalonych kryteriów. Im większa jest liczba publikacji na ten temat, tym bardziej będzie zróżnicowany i bardziej subtelny obraz ówczesnej historii. Szczególną wartością jest również fakt, że jeszcze żyją i są aktywni specjaliści, którzy znają ten okres z własnych przeżyć.

SŁOWA-KLUCZE
dyktatura, badania przeszłości, pedagogia, psychoterapia, diakonia, komunizm, szocjalizm państwowy, zawód społecznie pożyteczny, przegląd, historia

RO

Capitolele nedezvăluite ale trecutul nostru comun: Periodicul European Journal of Mental Health lansează o serie de articole cu titlul „Capitole nedezvăluite ale trecutului nostru comun”, care descriu circumstanţele de lucru ai activităţilor din cadrul profesiei de ajutorare (psihoterapie, diaconie, pedagogie), expuse treptat dictaturii comuniste în perioada socialistă. Pentru suprimarea decăderii semnificative privind domeniul de specialitate umanist, trebuie să cunoaştem cauzele provocatoare şi procesul acestora, urmând ca prin înfăptuirea unui sistem extins de condiţii, prin reconceptualizarea valorilor şi prin asigurarea unei perioade mai lungi de socializare să susţinem reînoirea valorilor. Pentru acest lucru este necesar depistarea surselor corespunzătoare, cooperarea specialiştilor din ţările postsocialiste, recunoaşterea posibilităţi noi, deosebite şi comune. Un sprijin considerabil ar fi studierea diferitelor discipline în epoca dictatorială şi descrierea acestora după un aspect corespunzător în cât mai multe studii, ca conceptul nostru despre trecut să fie cât mai nuanţat şi mai diferenţiat. O valoare deosebită constă în faptul că sunt activi acei specialişti, care cunosc din propria lor experienţă acest ciclu de viaţă. Cu cât primim mai multe studii, cu atât va fi mai nuanţat conceptul nostru despre această epocă din regiunea noastră.

CUVINTE CHEIE
dictatură, dezvăluirea trecutului, pedagogie, psihoterapie, diaconie, comunism, socialism, profesie de ajutorare, retrospectivă, istorie

RU

Неразоблаченные главы нашего общего прошлого: Европейский Журнал Ментального Здоровья (European Journal of Mental Health) начинает публиковать цикл статей под общим названием «Неразоблаченные главы нашего общего прошлого». Эти статьи в первую очередь описывают историю возможности работы в период государственного социализма людей помогающих специальностей (психотерапия, каритативная деятельность, педагогика), которые были особо подвержены влиянию диктатуры. Для того, чтобы покончить со значительным спадом в гуманитарной области, нам надо узнать причины возникновения этого упадка, его течение, а затем путем создания обширной системы условий, заново сформулировав ценности, предоставив длительный период времени для социализации, надо способствовать тому, чтобы эти ценности снова пустили корни. Для этого необходимо исследование человеческих ресурсов, взаимодействие специалистов пост-социалистических стран, осознание новых и чрезвычайно важных возможностей их общего пути. В этом может оказать помощь изучение положения различных дисциплин в период диктатуры и их описание в как можно большем количестве статей, чтобы наше представление о прошлом стало более дифференцированным и оттененным. Особую ценность представляет то, что еще живы специалисты, которые знают этот этап жизни на собственном опыте. Чем больше будет статей, тем более оттененной будет картина региона того периода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
диктатура, разоблачение прошлого, педагогика, психотерапия, каритативная деятельность, коммунизм, государственный социализм, помогающая специальность, ретроспективный взгляд, история

SK

Neodhalené kapitoly našej spoločnej minulosti: Časopis European Journal of Mental Health spúšťa seriál článkov s názvom „Neodhalené kapitoly našej spoločnej minulosti“, v ktorom opisuje predovšetkým históriu možností aktivity podporujúcich povolaní (psychoterapia, charitatívna práca, pedagogika), významne vystavených vplyvu diktatúry v období štátneho socializmu. V záujme rehabilitácie ľudských hodnôt v humanitných odboroch musíme predovšetkým rozpoznať príčiny a proces vzniku škôd. Ďalej musíme vytvoriť široký systém podmienok pre vyjadrovanie hodnôt a zaistiť dostatočný čas na socializáciu. V záujme toho je potrebné preskúmanie zdrojov, spolupráca odborníkov bývalých socialistických krajín a pochopenie nových a mimoriadnych možností ich spoločnej cesty. Analýza situácie v rôznych disciplínach v období diktatúry a následne jej opis v jednotlivých štúdiách môže napomôcť novému formulovaniu obrazu minulosti. Dôležitou hodnotou je, že odborníci, ktorí poznajú toto životné obdobie zo svojich skúseností, ešte žijú a sú činní. Čím viac štúdií sa pripraví, tým komplexnejšou sa naša predstava o tomto období tohto regiónu stane.

KĽÚČOVÉ POJMY
diktatúra, odhalenie minulosti, pedagogika, psychoterapia, charitatívna práca, komunizmus, štátny socializmus, podporujúce povolanie, retrospekcia, dejiny