archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Hellmut PUSCHMANN Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
‘Es muss zusammenkommen, was zusammengehört: Caritasarbeit im real existierenden Sozialismus in der ehemaligen DDR’
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
22. November 2007
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
13. Februar 2008
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 3 (2008) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
69–78
Section:
Rubrik:
Rovat:
Common Past
Gemeinsame Vergangenheit
Közös Múltunk
DOI: 10.1556/EJMH.3.2008.1.5
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
9 July 2008
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Hellmut PUSCHMANN
Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e. V.
Magdeburger Str. 33
D-01067 Dresden
Deutschland
Hellmut.Puschmann@t-online.de
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Mora se srasti ono što pripada jedno drugome: Rad karitas u postojećem socijalizmu biv- še DR Njemačke: U bivšoj DR Njemačkoj katolička je crkva mogla izgraditi takvu široku djelatnost koja je dalekosežno gradila na izvore snaga svojih vjernika i zahvaljujući tomu bila u vezi s župnim zajednicama. Moglo se pomoći ne samo na stupnju crkvene zajednice nego i pomoću takvih ustanova kao što su starački domovi, bolnice, domovi za defektne ljude i odmarališta. Ove mogućnosti su rado koristili i oni ljudi koji nisu pripadali crkvi. Ovaj je rad crkva mogla vršiti samostalno bez rukovođenja države. Materijalna i stručna pomoć Njemačke katoličke biskupske konferencije, Njemačkog karitas saveza, organizacija njemačkih katolika pod imenom Bonifatiuswerk, te privatnih osoba kao presudna pomoć je omogućila ovu djelatnost. Nakon ponovnog jedinstva Njemačke, kada su karitas organizacije istočnonjemačkih upravnih jedinica i službeno moglei postati članovi Njemačkog karitas saveza, nastavio se zajednički put koji je otežavala politika no nikad nije onemogućila.

KLJUČNE RIJEČI
dijakonija, DR Njemačka, Njemačka, katolička crkva, komunizam, državni socijalizam, diktatura, povijest, osvrt, zanimanja koja pomažu

CZ

Je třeba spojit vše, co spolu souvisí: Charitativní služba v socializmu bývalé Německé demokratické republiky: V době socialismu poskytovala katolická církev v bývalé Německé demokratické republice mnohostranné služby, které měly silnou podporu věřících a proto mohla navázat blízké vztahy s farními komunitami. Poskytování pomoci neprobíhalo pouze na lokální úrovni ale i na úrovni státní, kdy bylo založeno sítí sociálních institucí jako například domovů důchodců, nemocnic a pomocných škol nebo domovů pro osoby s mentálním postižením. Tyto služby byly využívány i osobami, které nenáležely k církvi. Důležité bylo, že tyto pomocné služby, které církev poskytovala, byly nezávislé, tedy mimo kontrolu státu. Hlavními podpůrnými orgány byly Německá katolická biskupská konference, Německá charitativní asociace, organizace Německých katolíků Bonifatiuswerk a kromě toho představovaly významnou pomoc i soukromé osoby. Po sjednocení Německa mohly charitativní organizace východoněmecké oblasti pokračovat svou společnou cestu již jako oficiálni členové Německé charitativní asociace. Cestu, která je sice velmi ztěžována politikařením, ale která nikdy není beznadějná.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
diakonie, NDR, Německo, katolická církev, komunismus, státní socialismus, diktatura, dějiny, retrospekce (pohled do minulosti), pomocné služby

GB

Parts that Belong Together are to Join: Charitable Work in the Real Socialism of the Former GDR: In the former GDR the Catholic Church was able to establish comprehensive charitable activities that to a large extent were based on the resources of the faithful, and therefore had close ties with parish communities. Help could be extended not only at the level of church communities, but also through numerous institutions like homes for the elderly, hospitals, and homes and resorts caring for people with mental disabilities. These were also gladly visited by people who did not belong to the church. The church was allowed to carry out this work independently, without direct state control. Financial and professional support from the German Catholic Bishops’ Conference, the German Caritas Association, the Bonifatiuswerk organisation of German Catholics and certain private individuals were decisive in enabling these activities. When following the reunification of Germany the charitable organisation responsible for the individual East German public administration regions could again become an official member of the German Caritas Association; progress along a common path that was hindered but never prevented by politics could continue.

KEYWORDS
diaconate, GDR, Germany, Catholic Church, communism, state socialism, dictatorship, history, retrospect, helping profession

D

Es muss zusammenkommen, was zusammengehört: Caritasarbeit im real existierenden Sozialismus in der ehemaligen DDR: In der ehemaligen DDR konnte die Katholische Kirche eine breite Caritasarbeit aufbauen, die weitgehend die Ressourcen der Gemeinden nutzte und damit eine enge Verbindung zu den Pfarrgemeinden hatte. Es waren nicht nur Hilfen auf Gemeindebasis möglich, sondern auch durch eine Vielzahl von Einrichtungen, wie Altenpflegeheime, Krankenhäuser, Heime für geistig Behinderte, Kindergärten und Erholungsheime. Diese wurden auch gern von Menschen angenommen, die nicht zur Kirche gehörten. Diese Arbeit konnte die Kirche eigenverantwortlich leisten ohne staatliche Steuerung. Viele finanzielle und fachliche Hilfen von der Deutschen Bischofskonferenz, dem Deutschen Caritasverband, dem Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und einzelnen Personen haben dieses Wirken entscheidend unterstützt und ermöglicht. Als nach der Wiedererlangung der Einheit Deutschlands die Caritas der einzelnen ostdeutschen Jurisdiktionsbezirke wieder formell Mitglied im Deutschen Caritasverband werden konnten, vollendete sich ein langer gemeinsamer Weg, der durch die Politik schwierig, aber nicht unmöglich gemacht wurde.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Diakonie, DDR, Deutschland, Katholische Kirche, Kommunismus, Staatssozialismus, Diktatur, Geschichte, Rückblick, helfender Beruf

H

Össze kell nőnie annak, ami összetartozik: Karitászmunka az egykori NDK létező szocializmusában: Az egykori NDK-ban a katolikus egyház olyan széles körű karitásztevékenységet tudott kialakítani, amely messzemenően épített a hívek erőforrásaira, és ezáltal szoros kapcsolatban állt a plébániai közösségekkel. Nemcsak a templomi közösségek szintjén lehetett segíteni, hanem számos olyan létesítménnyel is, mint az idősotthonok, kórházak, szellemi fogyatékosokat gondozó otthonok és üdülők. Ezeket azok az emberek is szívesen igénybe vették, akik nem tartoztak az egyházhoz. Ezt a munkát az egyház önállóan végezhette, állami vezérlés nélkül. A Német Katolikus Püspöki Konferencia, a Német Karitász Szövetség, a német katolikusok Bonifatiuswerk nevű szervezete és egyes magánszemélyek sok anyagi és szakmai segítsége döntő támogatásként lehetővé tette ezt a tevékenységet. Amikor Németország egységének helyreállta után az egyes keletnémet közigazgatási területek karitász szervezete újra hivatalosan is a Német Karitász Szövetség tagja lehetett, folytatódott az a közös út, amelyet a politika nehezített, de sosem tett lehetetlenné.

KULCSSZAVAK
diakónia, NDK, Németország, katolikus egyház, kommunizmus, államszocializmus, diktatúra, történelem, visszatekintés, segítő foglalkozás

PL

To co tworzy jedność, musi się połączyć: Działalność Caritas w dawnym NRD w okresie socjalizmu: Kościół katolicki w dawnym NRD rozbudował szeroką działalność charytatywną, zwłaszcza wśród wiernych i dzięki temu nawiązał ścisłe kontakty ze wspólnotami parafialnymi. Udzielanie pomocy humanitarnej nie ograniczało się jednak tylko do potrzeb parafii. Pod nadzorem Caritas działało wiele instytucji społeczno-socjalnych, takich jak domy starców, szpitale, ośrodki opiekuńcze dla niepełnosprawnych, sanatoria, z których korzystali nie tylko wierni. Prace te prowadził Kościół samodzielnie, bez współpracy z władzami państwowymi. Działalność charytatywną wspomagała Konferencja Biskupów Niemieckich, Niemiecki Zwią- zek Caritas, organizacja niemieckich katolików Bonifatiuswerk, jak również pomoc materialna i fachowa osób prywatnych. Po zjednoczeniu Niemiec organizacja Caritas z terenów wschodnich ponownie stała się legalnym członkiem Niemieckiego Związku Caritas, kontynuując przez to wspólną drogę, którą dotąd wroga polityka starała się utrudniać, ale nie potrafiła jej uniemożliwić.

SŁOWA-KLUCZE
diakonia, NRD, Niemcy, Kościół katolicki, komunizm, socjalizm państwowy, dyktatura, historia, przegląd, zawód społecznie pożyteczny

RO

Unificarea acelor lucrurilor ce se aparţin: Munca Caritas din epoca socialistă în fosta RDG: În fosta RDG, biserica catolică a avut posibilitatea formării unei activităţi tip caritas extins, care se baza mai ales pe sursele proprii a credincioşilor şi, datorită acestui fapt, se afla în strânsă colaborare cu comunităţiile parohiale. Întrajutorarea se realiza nu numai pe nivel bisericesc ci şi în cadrul instituţiilor de azil pentru bătrâni, spitale, centre de recreere şi instituţii de reabilitare pentru bolnavi cu deficienţe mintale. Aceste servicii erau beneficiate şi de persoane care nu aparţineau la nici o religie. Această activitate a fost desfăşurată independent de către biserică, fără intervenţia statului. Activitatea a fost posibilă cu ajutorul profesional şi financiar acordat de către Conferinţa Episcopială Catolică Germană, Uniuniea Germană Caritas, organizaţia catolicilor germani Bonifatiuswerk şi unele persoane civile. După unificarea Germaniei şi aceste organizaţii s-au unificat continuîndu-şi activitatea comună care a fost îngreunată de politica comunistă, dar care niciodată nu sa putut fi întrerupt şi nimicit.

CUVINTE CHEIE
diaconie, RDG, Germania, biserica catolică, comunism, socialism, dictatură, istorie, retrospectivă, profesie de ajutorare

RU

Должно срастись то, что принадлежит друг другу: Каритативная работа в период социализма в бывшей ГДР: в бывшей ГДР католическая церковь смогла разработать такую обширную каритативную деятельность, которая очень серьезно опиралась на потенциал верующих, и за счет этого была установлена очень прочная связь с приходскими общинами. Помогать можно было не только на уровне церковных общин, но и созданием массы таких учреждений, как дома престарелых, больницы, дома отдыха или интернаты для умственно отсталых людей. Этими учреждениями с большим удовольствием пользовались и люди, не принадлежащие церкви. Эту работу церковь могла выполнять самостоятельно, без руководящего вмешательства государства. Большая профессиональная материальная помощь, оказанная Немецкой Католической Епископской Конференцией, Немецким Каритативным Союзом, организацией немецких католиков под названием Bonifatiuswerk, сыграли решающую роль в поддержании этой деятельности. Когда после объединения Германии каритативные организации различных восточнонемецких административных округов опять официально смогли стать членами Немецкого Каритативного Союза, продолжился тот общий путь, который политика хоть и очень усложнила, но все же никогда не сделала невозможным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
каритативная деятельность, ГДР, Германия, католическая церковь, коммунизм, государственный социализм, диктатура, история, ретроспективный взгляд, помогающая специальность

SK

Je potrebné, aby zrástlo dokopy, čo patrí k sebe: Charitatívna aktivita v existujúcom socializme bývalej Nemeckej demokratickej republiky: Katolícka cirkev v bývalej Nemeckej demokratickej republike bola schopná vytvoriť rozsiahlu charitatívnu aktivitu, založenú predovšetkým na zdrojoch sily veriacich, a teda úzko zviazanú s farskými komunitami. Podpora mohla byť poskytovaná nielen na úrovni cirkevných komunít, ale aj prostredníctvom viacerých inštitúcií, ako domovy dôchodcov, nemocnice, domovy sociálnych služieb pre duševne postihnutých. Tieto boli používané aj ľuďmi, ktorí nepatrili k cirkvi. Túto činnosť mohla cirkev vykonávať samostatne, bez priamej kontroly štátu. Významná finančná a odborná pomoc Nemeckej katolíckej biskupskej konferencie, Nemeckej charity, organizácie nemeckých katolíkov Bonifatiuswerk a jednotlivých fyzických osôb, ako rozhodujúca podpora, umožnila túto činnosť. Po znovuzjednotení Nemecka mohli charitatívne organizácie východonemeckej oblasti napredovať na svojej spoločnej ceste už ako oficiálni členovia Nemeckej charitatívnej asociácie. Na ceste, ktorej politika bránila, ale ktorú nemohla znemožniť.

KĽÚČOVÉ POJMY
diakonia, Nemecká demokratická republika, Nemecko, katolícka cirkev, komunizmus, štátny socializmus, diktatúra, dejiny, retrospekcia, podporujúce povolanie