archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Irina TYMKOVA Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
„Caritas Christi urget nos“: Kirchliche Diakonie in Russland unter dem Aspekt der kirchlich-staatlichen Beziehung’
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
11. Juli 2007
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
24. Oktober 2007
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 3 (2008) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
79–104
Section:
Rubrik:
Rovat:
Common Past
Gemeinsame Vergangenheit
Közös Múltunk
DOI: 10.1556/EJMH.3.2007.1.6
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
9. Juli 2008
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Irina TYMKOVA
Malteser Hilfsdienst St.
Petersburg
ul. Zhukovskogo 20-3
RU-191014 Sankt-Petersburg
Russland
irina_caritas@yahoo.de
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

„Caritas Christi urget nos“: Crkvena dijakonija u Rusiji isa gledišta odnosa crkve i države: Nakon pregleda u velikim crtama nekoliko teoloških načela koja određuju socijalni karakter pravoslavlja, autor ispituje njihov daljnji rasplet u domoljubivim tezama crkvenih očeva i u literaturi ruske vjerske filozofije. Razlaganje prikaza povjesnog razvoja odnosa države i crkve u Rusiji pomaže u razumijevanju toga da načelo dvije „simfonije“ vlasti u kojoj je mjeri ostavilo mjesta za političku aktivnost istočne crkve i kako je utjecao na njenu socijalno-etičku ulogu. Autor ukratko pregleda utjecaj gorbačovske perestrojke na identitet ruskog pravoslavlja, te kako je postavila svjesnim nove socijalno-političke zadatke (ruskog pravoslavlja). Nakon toga prikazuje da se crkva svega nekoliko godina nakon reformi samopouzdano ojačala u novoj političkoj ulozi i postupno je primila karakter državne crkve. Sljedeće je poglavlje povjesni pregled na području ustvari socijalne službe pravoslavne crkve počev od dijakonskih tradicija ranokršćanskih samostana/manastira do sustava državne dobrotvornosti iz vremena zadnjeg ruskogcara. Dobijemo kratak pregled o dijakonskim tradicijama drugih kršćanskih vjera koje su nazočnea u Rusiji. Radnja se završava analizom današnjeg razvoja crkvene dobrotvornosti što se prema iskustvima ograničuje na rad karitasa. Prošlih su se godina, otkada rusko društvo živi u demokraciji, bitno promjenili uvjeti crkvene socijalne službe.

KLJUČNE RIJEČI
dijakonija, Rusija, povijest, osvrt, diktatura, zanimanja koja pomažu, komunizam, crkva, socijalna služba, pravoslavlja

CZ

„Caritas Christi urget nos“: Církevní diakonie v Rusku z hlediska vztahu církve a státu: Ve svém přehledu autor popisuje hlavní teologické principy týkající se sociální charakterizace ortodoxie a následovně zkoumá jejich příklady v křesťanských studiích patriarchů a v ruské nábožensko-filozofické literatuře. Popis dějinného rozvoje vztahu mezi církví a státem v Rusku umožňuje pochopit, do jaké míry ovlivňovaly tyto dvě moci (v dokonalé souhře) politickou funkci východní církve a jakým způsobem ovlivnily její sociálně-morální roli. V souhrnném přehledu autor posuzuje vliv perestrojky Michaila Gorbačovova na identitu ruské ortodoxie a rovněž hodnotí jakým způsobem mohla ortodoxie určit své nové socio-politické úkoly. Autor dále uvádí, že díky reformám si církev upevnila svou pozici v nové politice a po několika letech postupně přebrala roli státní církve. V následující kapitole autor provádí rozbor oblasti sociálních služeb v dějinách pravoslavné církve, a to od diakonické iniciativy klášterů v ranně křesťanském období po státem podporované dobročinné; cara služby období posledního ruského císaře. Získáme i stručný přehled o diakonické práci jiných křesťanských náboženství v Rusku. Studie je uzavřena analýzou dnešního vývoje církevních dobročinných služeb, které jsou ohraničené na charitativní práci. Od doby, kdy ruské společenství žije v demokracii, se podmínky sociálních služeb církve se zásadně změnily.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
diakonie, Rusko, dějiny, retrospekce, diktatura, pomocné služby, komunismus, církev, sociální služba, ortodoxie

GB

‘Caritas Christi urget nos’: Church Diakonia in Russia from the Viewpoint of the Relations between Church and State: After providing a broad outline of some principles of theology determining the social aspects of orthodoxy, the author examines the further evolution of these in the patriotic teachings of the holy fathers and philosophy of religion literature in Russia. The discussion of the historical development of state–church relations in Russia presents and helps understand to what degree the principle of the ‘symphony’ of the two powers allowed room for political activities of the Orthodox Church, and how it affected its social ethics role. The author provides a brief overview of the effect Gorbachev’s perestroika had on the identity of Russian orthodoxy, and how awareness of the new social policy tasks (of Russian orthodoxy) was increased. This is followed by a discussion of the church confidently strengthening in its new political role within just a few years of the reforms, and gradually assuming a state church character. The subsequent chapter is an adventure in the history of the social services proper of the Orthodox Church, from charitable traditions of early Christian monasteries to the system of state benevolence in the age of the last tsar of Russia. A brief overview of the charitable traditions of other Christian faiths present in Russia is also provided. The study ends with an analysis of the development of church benevolence today, which experience shows is limited to charitable work. In recent years, since Russian society has been living in democracy, conditions for the social services of the church have changed profoundly.

KEYWORDS
diaconate, Russia, history, retrospect, dictatorship, helping profession, communism, church, social service, orthodoxy

D

„Caritas Christi urget nos“: Kirchliche Diakonie in Russland unter dem Aspekt der kirchlich-staatlichen Beziehung: Nach der ansatzweisen Hervorhebung einiger theologischer Grundsätze, die für das soziale Selbstverständnis der Orthodoxie von Bedeutung sind, zeigt die Verfasserin deren weitere Entfaltung in der patriotischen Lehre und in der russischen religiösphilosophischen Literatur. Eine Schilderung der historischen Entwicklung des Staat-KircheVerhältnisses in Russland zeigt und hilft nachzuvollziehen, inwieweit die „Symphonie“ beider Mächte der Ostkirche einen politischen Freiraum gewährt und ihre sozial-ethische Tradition geprägt hat. Nach einem Überblick über die Folgen der Gorbatschow’schen Perestroika für die Identität der Orthodoxie und die Wahrnehmung ihrer neuen sozialpolitischen Aufgaben wird aufgezeigt, wie innerhalb weniger Jahre nach dem Umbruch die Kirche ihre gesellschaftliche Rolle behauptet und wie sie sich nach und nach zur Staatskirche entwickelt hat. Das anschlie- ßende Kapitel stellt den historischen Teil des eigentlich diakonischen Dienstes der orthodoxen Kirche von der frühchristlichen diakonischen Tradition der Klöster bis zum Wohlfahrtsstaat der letzten russischen Zaren dar. Eine kurze Übersicht gebührt auch der nichtorthodoxen Diakonie im russischen Staat. Die Arbeit schließt mit der Analyse der derzeitigen Entwicklung der Wohltätigkeit, die sich der Erfahrung nach auf die Caritasarbeit beschränkt. In den vergangenen Jahren, seit die russische Gesellschaft in einer Demokratie lebt, haben sich die Rahmenbedingungen des kirchlich-diakonischen Dienstes wesentlich verändert.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Diakonie, Russland, Geschichte, Rückblick, Diktatur, helfender Beruf, Kommunismus, Kirche, Sozialdienst, Orthodoxie

H

„Caritas Christi urget nos”: Egyházi diakónia Oroszországban az egyház és az állam kapcsolatának nézőpontjából: Az ortodoxia szociális jellegét meghatározó néhány teológiai alapelv nagy vonalakban való áttekintése után a szerző vizsgálja ezek további kibontakozását az egyházatyák hazafias tanaiban és az orosz vallásfilozófiai irodalomban. Az oroszországi állami– egyházi viszonyok történelmi fejlődésének taglalása bemutatja és segíti annak megértését, hogy a két hatalom „szimfóniájának” elve milyen mértékben hagyott teret a keleti egyház politikai aktivitása számára, és hogyan hatott szociáletikai szerepére. A szerző röviden áttekinti a gorbacsovi peresztrojkának az orosz ortodoxia identitására gyakorolt hatását, valamint azt, hogyan tudatosította (az orosz ortodoxia) új szociálpolitikai feladatait. Ezután bemutatja, hogy az egyház a reformokat követő alig néhány éven belül magabiztosan megerősödött új politikai szerepében és fokozatosan államegyházi jelleget vett fel. A következő fejezet történelmi kalandozás az ortodox egyház tulajdonképpeni szociális szolgálatának területén, kezdve a kora keresztény kolostorok diakóniai tradícióitól az utolsó orosz cár korának állami jótékonysági rendszeréig. Rövid áttekintést kapunk az Oroszországban létező más keresztény vallások diakóniai tradícióiról is. A dolgozat az egyházi jótékonyság mai fejlődésének elemzésével zárul, ami a tapasztalatok szerint a karitászmunkára korlátozódik. Az elmúlt években, amióta az orosz társadalom demokráciában él, lényegesen megváltoztak az egyházi szociális szolgálat feltételei.

KULCSSZAVAK
diakónia, Oroszország, történelem, visszatekintés, diktatúra, segítő foglalkozás, kommunizmus, egyház, szociális szolgálat, ortodoxia

PL

„Caritas Christi urget nos”: Diakonia kościelna w Rosji z punktu widzenia kontaktów między Kościołem a państwem: Autor, po przedstawieniu głównych tez teologicznych, definiujących socjalną działalność Kościoła Prawosławnego, bada kształtowanie się tej działalności w patriotycznych doktrynach ojców Kościoła oraz w literaturze filozoficzno-religijnej. Analiza historyczna rozwóju stosunków państwa i Kościoła w Rosji pozwala zrozumieć w jakim stopniu i w jakim zakresie te dwie potęgi oddziaływały na politykę kościoła wschodniego i na jego rolę socjalno-etyczną. Po krótkim przedstawieniu wpływu gorbaczowskiej perestrojki na odzyskanie własnej toższamości Kościoła, autor opisuje nowe zadania socjalne ogłoszone przez Kościół Prawosławny. Po wprowadzeniu reform, w przeciągu kilku lat Kościół wewnętrznie umocnił się i stopniowo przejął formę kościoła państwowego. Następny rozdział zawiera przekrój historii działalności socjalnej Kościoła Prawosławnego, od tradycji diakonii pierwszych chrześcijańskich klasztorów, aż do działalności państwowego systemu charytatywnego, za panowania ostatniego cara rosyjskiego. Znajdziemy tutaj również krótki opis tradycji diakonii innych kościołów chrześcijańskich, działających na terenie Rosji. Pracę zamyka analiza rozwoju dobroczynnej działalność Kościoła, która w dzisiejszych czasach ogranicza się już tylko do pomocy charytatywnej. W ostatnich latach, od kiedy społeczeństwo rosyjskie żyje w demokracji, zasadniczo zmieniły się warunki działania socjalnych służb kościelnych.

SŁOWA-KLUCZE
diakonia, Rosja, historia, przegląd, dyktatura, zawód społecznie pożyteczny, komunizm, Kościół, służba socjalna, Kościół prawosławny

RO

„Caritas Christi urget nos”: Diaconia bisericească din Rusia din punct de vedere al relaţiei dintre stat şi biserică: După sinteza generală ai noţiunilor de bază privind aspectul social al ortodoxiei, autorul anchetează desfăşurarea ulterioară al acestora, în doctrinele patriotice părinteşti şi în literatura filozofică-bisericescă rusă. Studiul relaţiei istorice stat-biserică din Rusia, prezintă şi ajută înţelegerea faptului că în ce măsură a asigurat teren în activitatea politică bisericească „simfonia” celor două puteri şi ce influenţă au avut asupra rolului social-etic. Autorul face un scurt rezumat despre influenţa perestroicii gorbacioviene asupra identităţii ortodoxiei ruse şi despre conştientizarea (ortodoxia rusă) noilor sarcini sociopolitice. În următoarele se prezintă, urmând noile reforme, cum s-a consolidat biserica în noul său rol politic şi cum a dobândit treptat un caracter bisericesc de stat. În următorul capitol este elaborată funcţia socială a bisericii ortodoxe, începând de la tradiţia diaconică a mănăstirilor creştine timpurii până la regimul milostiv al ultimului ţar rusesc. Primim un scurt conspect şi despre tradiţiile diaconice ai altor religii creştine existente în Rusia. Lucrarea se încheie cu analiza dezvoltării din zilele noastre ai milosteniei bisericeşti, care, după experienţă, se rezumă la munca caritativă. În ultimii ani, de când societatea rusă trăieşte în democraţie, s-au schimbat considerabil circumstanţele funcţiei sociale ale bisericii.

CUVINTE CHEIE
diaconie, Rusia, istorie, retrospectivă, dictatură, profesie de ajutorare, comunism, biserică, funcţie socială, ortodoxie

RU

«Любовь Христа объемлет нас»: Церковная диакония в России в аспекте церковногосударственных отношений: После выборочного рассмотрения ряда основополагающих богословских аспектов, определяющих социальный характер Православия, автор прослеживает их дальнейшее отражение в учении отцов Церкви и русской религиознофилософской литературе. Изложение исторического развития церковно-государственных отношений в России демонстрирует и помогает понять, в какой степени принцип «симфонии» двух властей оставлял Церкви пространство для ее политической активности или влиял на ее социально-этическую роль. После краткого обзора последствий горбачевской перестройки для идентичности Русского Православия и осознания его новых социально-политических задач, автор показывает, как в течение нескольких постреформенных лет Церковь уверенно окрепла в новой политической роли и постепенно обрела характер государственной. Последующая глава представляет собой исторический экскурс в область собственно социального служения Православной Церкви, начиная от диаконической традиции ранне-христианских монастырей до системы государственной благотворительности эпохи правления последнего русского царя. Краткое представление дается также о традициях диаконии других христианских конфессий в России. Статья заканчивается анализом современного развития церковной благотворительности, ограниченной рамками опыта работы в Каритас. За прошедшие годы, в течение которых российское общество живет по демократическим принципам, условия для несения социального служения Церкви претерпели существенные изменения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
диакония, Россия, церковь, социальное служение, православие, история, обзор, помогающая профессия, диктатура, коммунизм

SK

„Caritas Christi urget nos“: Cirkevná diakonia v Rusku z hľadiska vzťahu medzi cirkvou a štátom: Po stručnom prehľade niektorých teologických zásad určujúcich sociálny charakter ortodoxie autor preskúma ich príklady v učení cirkevných otcov a v ruskej literatúre filozofie náboženstva. Prehľad historického vývoja vzťahov medzi cirkvou a štátom v Rusku umožňuje pochopiť, do akej miery tzv. princíp symfónie dvoch mocí umožnil ortodoxnej cirkvi politickú aktivitu a akým spôsobom ovplyvnil jej sociálno-etickú rolu. V stručnom prehľade autor posudzuje vplyv Gorbačovovej perestrojky na identitu ruskej ortodoxie a jej uvedomenie si nových sociálno-politických úloh. Následne ukazuje, že cirkev iba niekoľko rokov po reformách sebaisto posilnila svoju novú politickú funkciu a postupne nadobudla charakter štátnej cirkvi. Nasledujúca kapitola je náčrtom dejín sociálnych služieb ortodoxnej cirkvi počnúc dobročinnými aktivitami ranokresťanských kláštorov až po systém štátom podporovanej charity obdobia posledného cára. Poskytuje stručný prehľad o dobročinných tradíciách aj iných kresťanských cirkví v Rusku. Štúdia končí analýzou dnešného vývoja dobročinnosti cirkvi, ktorá je limitovaná lenna charitatívnu prácu. V posledných rokoch, odkedy ruská spoločnosť žije v demokracii, podmienky cirkevných sociálnych služieb sa základne zmenili.

KĽÚČOVÉ POJMY
diakonia, Rusko, dejiny, retrospekcia, diktatúra, podporujúce povolanie, komunizmus, cirkev, sociálna služba, ortodoxia