archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Bettina PIKÓ Contact / Kontakt / Kapcsolat
László BRASSAI
Title:
Titel:
Cím:
‘Values and Health-Related Behaviour: A Comparison of Youth in Hungary and Transylvania’
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
30 March 2007
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
5 September 2007
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 2 (2007) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
171–181
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.1556/EJMH.2.2007.2.3
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
4 January 2008
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Bettina PIKÓ
Department of Psychiatry
University of Szeged
Szentháromság u. 5
H-6722 Szeged
Hungary
http://www.szote.u-szeged.hu/nepsky/piko
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Vrijednosti i stav u odnosu na zdravlje: Uporedba mladeži iz Mađarske i Erdelja (Rumunjska): Već su se ranije proučavali razni činioci u odnosu na stav prema zdravlju u periodu puberteta, od kojih vrijednosti zauzimaju posebno mjesto. U vezi sa stavom prema zdravlju pubertetlija sve veći broj istraživanja se bavi kulturološkim činiocima. Glavni cilj ovoga istra- živanja je bilo izučavanje na koji način određene vrijednosti djeluju na stav mladeži prema zdravlju. Prikupljanje podataka smo vršili putem interkulturološkog istraživanja na osnovu obrazaca samostalno popunjenih od strane studenata sveučilišta u Segedinu (Mađarska, N = 160) i Târgu Mureşu (Marosvásárhely, Erdelj, Rumunjska, N = 124). U istraživanju su se našle sljedeće vrijednosti: dječja odgovornost, familijarnost, muškocentričnost, kolektivizam i sudbinska predodređenost. Pored ovih našla su se još četiri promjenjiva činioca vezana za stav prema zdravlju: pušenje, upotreba alkohola i marihuane i aktivnost u sportu. Neovisno o kulturi, studentice su više cijenile vrijednosti dječja odgovornost i kolektivizam, a studenti vrijednost muškocentričnost. U obrascu iz Mađarske muškarci su iznijeli podatke o češćoj upotrebi narkotika, dok u obrascu iz Erdelja o češćem bavljenju sportom. Upotreba alkohola u oba obrasca je više zastupljena kod muškaraca. Moglo se uvidjeti nekoliko važnih kulturoloških razlika između vrijednosti i stava prema zdravlju. U obrascu iz Mađarske sudbinsku predodređenost je pratila intenzivnija upotreba alkohola i narkotika, dok u obrascu iz Erdelja muškocentričnost je pratila veća aktivnost u sportu. Na kraju iz oba obrasca možemo zaključiti da preferiranje socialnih vrijednosti – dječja odgovornost, familijarnost i kolektivizam – prati manja upotreba alkohola i narkotika i veća aktivnost u sportu, odnosno bolji profil stava prema zdravlju.

KLJUČNE RIJEČI
interkulturološko istraživanje, mladež, upotreba alkohola i narkotika, stav prema zdravlju, vrijednosti

CZ

Chování týkající se hodnot a zdravotnictví: Srovnávací studie maďarské a transylvánské mládeže: Bylo již zkoumáno mnoho faktorů v oblasti chování mládeže týkajícího se zdravotnictví a mezi všemi vždycky hrály hlavní roli hodnoty. Stále rostoucí počet studií se zabývá kulturními hodnotami v oblasti chování mládeže souvisejícího se zdravotnictvím. Cílem tohoto výzkumu bylo vyšetřit vlivy určitých hodnot na chování mládeže. Vzhledem k mezikulturnímu výzkumu byl sběr dat uskutečněn prostřednictvím dotazníků, jež vyplňovali vysokoškoláci v Segedínu (Maďarsko, no 160) a ve meste Târgu Mureşu (Marosvásárhely, Transylvánie, Rumunsko, no. 124). Výzkum se zaměřil na následující hodnoty: povinnosti dítěte, rodina, androcentrismus, kolektivizmus, osudovost. Další čtyři faktory se týkají oblasti chování souvisejícího se zdravotnictvím: kouření, užívání alkoholu a drog (marihuana) a sport. Bez ohledu na kulturní kořeny lze říci, že hodnoty upřednostněné ženami jsou povinnosti dítěte a kolektivizmus, narozdíl od mužů, kteří preferují androcentrismus. U maďarského vzorku mužské populace se prokázalo častější užívání alkoholu, avšak u statistického vzorku transylvánských mužů se objevoval sport. Užívání alkoholu bylo v obou případech častěji mezi muži. V průběhu výzkumu se také objevilo několik důležitých kulturních rozdílů ve vztahu hodnot a chování. V maďarském případě spojovali účastníci pojem „osudovost“ s intenzivním užíváním alkoholu nebo drog, avšak v transylvánském případě byl častěji spojován pojem „androcentrismus“ a aktivní sport. Na základě těchto informací bylo potvrzeno, že preferování sociálních hodnot, jako jsou povinnosti dítěte, rodina, kolektivizmus se váže s umírněným užíváním alkoholu a intenzivnějším sportem, a charakterizuje tedy zdravější chování (lepší profil z hlediska zdraví).

KLÍČOVÉ VÝRAZY
mezikulturní výzkum, mládež, užívání alkoholu nebo drog, chování ve vztahu ke zdraví, hodnoty

GB

Values and Health-Related Behaviour: A Comparison of Youth in Hungary and Transylvania: A number of factors have been investigated as important determinants of adolescent health-related behaviour among which values occupy a special place. A growing number of studies of adolescents’ health-related behaviours include cultural factors. The main goal of the present study was to investigate how a set of values preferred by youth influence their healthrelated behaviours using a cross-cultural study design of samples of youth from Szeged, Hungary (N = 160), and Târgu Mureş (Marosvásárhely), Transylvania, Rumania (N = 124). Data were collected using a self-administered questionnaire. The following values were investigated: filial piety, familism, machismo, collectivism and fatalism. In addition, four health-related behaviours were measured: smoking, alcohol use, marijuana use and sports activity. Irrespective of culture, female students tend to prefer filial piety, collectivism, whereas male students reported higher scores on machismo. Male students in Hungary tend to report higher levels of marijuana use, whereas males from the Transylvanian sample report a higher engagement in sports activity. Alcohol use is more common among males in both samples. Some important cultural differences in the relationship between values and health-related behaviours may also be detected. Among youth in Hungary, fatalism is related to higher levels of substance use. Machismo, on the other hand, plays a role in higher levels of sports activity in the Transylvanian sample. Finally, preferring social values, such as filial piety, familism and collectivism, may be associated with lower levels of substance use or higher levels of sports activity, that is, a more favourable health behaviour pattern in both samples.

KEYWORDS
cross-cultural research, youth, substance use, health behaviours, values

D

Werte und gesundheitsbezogenes Verhalten: Vergleichende Untersuchung von Jugendlichen in Ungarn und Siebenbürgen: Es wurden bereits zahlreiche das Gesundheitsverhalten während der Pubertät bestimmende Faktoren untersucht, wobei die Werte einen besonderen Stellenwert einnehmen. Immer mehr Untersuchungen über das Gesundheitsverhalten von Jugendlichen berücksichtigen auch kulturelle Faktoren. Das Hauptziel der vorliegenden Studie war es, zu untersuchen, wie bestimmte Werte das Gesundheitsverhalten der Jugendlichen beeinflussen. Die Erhebung der Daten – einschließlich einer interkulturellen Untersuchung – erfolgte mittels eines selbst auszufüllenden Fragebogens bei einer Stichprobe von Studenten in Szeged (Ungarn, N = 160) und Neumarkt am Mieresch (Târgu Mureş/Marosvásárhely, Siebenbürgen, Rumänien, N = 124). Folgende Werte wurden in der Untersuchung berücksichtigt: Verpflichtung gegenüber den Eltern, Familienzentriertheit, patriarchische Einstellung, Kollektivismus und Fatalismus. Daneben spielten vier Variablen des Gesundheitsverhaltens eine Rolle: Rauchen, Alkohol- und Marihuanakonsum, sportliche Aktivität. Unabhängig von der Kultur präferierten die Studentinnen eher die Verpflichtung gegenüber den Eltern und den Kollektivismus, die Studenten eher den Wert „patriarchische Einstellung“. In der Stichprobe in Ungarn gaben die Männer häufiger Drogenkonsum an, in der Siebenbürgener Stichprobe häufiger sportliche Aktivitäten. Alkoholkonsum war in beiden Stichproben bei den Männern häufiger. Es konnten auch einige kulturelle Unterschiede bezüglich der Werte und des Gesundheitsverhaltens festgestellt werden. In der Stichprobe in Ungarn ging Fatalismus einher mit erhöhtem Konsum von Suchtmitteln, während in der Siebenbürgener Stichprobe die patriarchische Einstellung einherging mit häufigerer sportlicher Aktivität. Zudem ist in beiden Stichproben nachzuweisen, dass die Bevorzugung sozialer Werte – Verpflichtung gegenüber den Eltern, Familienzentriertheit und Kollektivismus – mit geringerem Konsum von Suchtmitteln und höherer sportlicher Aktivität, also einem besseren Gesundheitsverhalten einherging.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
interkulturelle Studie, Jugendliche, Konsum von Suchtmitteln, Gesundheitsverhalten, Werte

H

Értékek és egészséggel összefüggő magatartás: Magyarországi és erdélyi fiatalok összehasonlító vizsgálata: Számos, a serdülőkori egészségmagatartást meghatározó tényezőt vizsgáltak már, amelyek között az értékek kiemelt helyet foglalnak el. A serdülők egészségmagatartásával összefüggésben egyre növekvő számú kutatás foglalja magában a kulturális tényezőket is. Jelen kutatás fő célja annak vizsgálata volt, hogy miként befolyásolják bizonyos értékek a fiatalok egészségmagatartását. Adatgyűjtésünket – kultúraközi vizsgálattal – szegedi (Magyarország, N = 160) és marosvásárhelyi (Târgu Mureş, Erdély, Románia, N = 124) egyetemista mintákból önkitöltéses kérdőívvel végeztük. A következő értékek szerepeltek a vizsgálatban: gyermeki kötelesség, családcentrikusság, férfiközpontúság, kollektivizmus és végzetszerűség. Ezenkívül még négy egészségmagatartási változó is szerepelt: dohányzás, alkohol- és marihuánafogyasztás, sportaktivitás. Kultúrától függetlenül, a női hallgatók inkább preferálták a gyermeki kötelesség és a kollektivizmus, a férfi hallgatók pedig a férfiközpontúság értéket. A magyarországi mintában a férfiak gyakoribb drogfogyasztásról, az erdélyi mintában viszont gyakoribb sportolásról számoltak be. Az alkoholfogyasztás mindkét mintában a férfiak körében volt gyakoribb. Néhány fontos kulturális különbséget is igazolni lehetett az értékek és az egészségmagatartások között. A magyarországi mintában a végzetszerűség együtt járt egy magasabb szintű szerfogyasztással, míg az erdélyi mintában a férfiközpontúság járt együtt a gyakoribb sportaktivitással. Végül mindkét mintában igazolható, hogy a szociális értékek – a gyermeki kötelesség, a családcentrikusság és a kollektivizmus – preferálása alacsonyabb szerfogyasztással és magasabb szintű sportaktivitással, azaz jobb egészségmagatartási profillal járt együtt.

KULCSSZAVAK
kultúraközi kutatás, fiatalok, szerfogyasztás, egészségmagatartás, értékek

PL

Wartościowanie i postawy związane ze zdrowiem: Badanie porównawcze młodzieży z Węgier z młodzieżą zamieszkałą w Siedmiogrodzie: Badano już wiele czynników wpływających na zachowanie zdrowia w wieku młodzieńczym, wśród nich czołowe miejsce zajmują kryteria wartościowania. Coraz więcej badań dotyczących zachowania zdrowia w wieku dorastania obejmuje również czynniki kulturowe. Głównym celem niniejszego studium była analiza w jaki sposób określone wartości wpływają na zachowanie zdrowia wśród młodzieży. Zbieranie danych – badanie międzykulturowe – przeprowadziliśmy w środowisku studentów z Szeged (Węgry, N = 160) oraz z Târgu Mureş (Marosvásárhely, Siedmiogród, Rumunia, N = 124) w formie samodzielnego wypełniania ankiety. W badaniu występowały następujące kryteria wartości: dziecięce poczucie obowiązku, orientacja rodzinna, męska dominacja, kolektywizm, fatalizm. Poza tym występowały jeszcze cztery zmienne dotyczące zachowania zdrowia: palenie papierosów, spożycie alkoholu i marihuany oraz aktywność sportowa. Niezależnie od przynależności kulturowej ankietowane studentki preferowały raczej wartości poczucia obowiązku i kolektywizm, studenci natomiast męską dominację. Węgierski wzorzec świadczy o częstym spożywaniu alkoholu, a siedmiogrodzki natomiast o większej aktywności sportowej. Spożycie alkoholu w obydwu ankietowanych grupach występowało częściej w środowisku mężczyzn. Również kilka istotnych różnic kulturowych stwierdzono wśród kryteriów wartości i postawy związanej z zachowaniem zdrowia. W węgierskim wzorcu fatalizm występował równolegle ze spożyciem środków odurzających, natomiast w grupie siedmiogrodzkiej męska dominacja występowała równolegle z aktywnością sportową. W obydwu grupach stwierdzono, że preferowanie wartości socjalnych – dziecięce poczucie obowiązku, orientacja rodzinna i kolektywizm – idzie w parze z niższym spożyciem środków odurzających oraz wyższym poziomem aktywności sportowej, czyli ogólnie biorąc stwarza profil sprzyjający zachowaniu zdrowia.

SŁOWA-KLUCZE
badania międzykulturowe, młodzież, spożycie środków odurzających, zachowanie zdrowia, wartości

RO

Valorile şi comportamentul legat de sănătate: Studiu comparativ între tinerii din Ungaria şi din Transilvania: S-au efectuat cercetări ample asupra multor factori legaţi de comportamentul pentru sănătate, între care valorile ocupă un loc semnificativ. Factorii culturali sunt incluşi în mai multe studii care se referă la comportamentul legat de sănătate. Prezenta cercetare are scopul de a analiza modul cum influenţează unele valori comportamentul legat de sănătate la tineri. Colectarea datelor s-a făcut prin utilizarea chestionarelor completate de studenţi la universitatea din Szeged (N = 160) şi din Tg. Mureş (N = 124). În această cercetare au fost incluse următoarele valori: îndatorirea de copil, familism, colectivism, fatalism şi valoarea centrată pe bărbătism. Pe lângă acestea s-au utilizat patru variabile legate de comportamentul de sănătate: fumatul, consumul de alcool, consumul de marihuana şi activitatea de sport. Independent de cultura din care fac parte, studenţii de sex feminin au preferat valorile ca: îndatorirea de copil şi colectivism iar studenţii de sex masculin valoarea centrată pe bărbătism. În cadrul populaţiei cercetate din Ungaria, băieţii au raportat despre consumul ridicat de droguri, iar în populaţia din Transilvania au raportat despre o mai mare frecvenţă în activitatea de sport. În ambele populaţii consumul de alcool a fost mai ridicat în cazul băieţilor. Se pot dovedi câteva diferenţe culturale între valori şi comportamentul legat de sănătate. În populaţia din Ungaria fatalismul corelează cu consumul de droguri, iar în cazul populaţiei din Transilvania valoarea centrată pe bărbătism corelează cu activitatea ridicată de sport. La ambele populaţii se poate dovedi faptul că preferinţa valorilor sociale ca: îndatorirea de copil, familismul şi colectivismul corelează cu consumul de drog scăzut şi activitatea de sport ridicată, adică cu un profil mai bun de comportament de sănătate.

CUVINTE CHEIE
cercetare transculturală, tineri, consumul de drog, comportament legat de sănătate, valori

RU

Ценности и связанное со здоровьем поведение: Сравнение венгерской и трансильванской молодежи: Были изучены многочисленные факторы, определяющие поведение, связанное со здоровьем и отношение к здоровью в подростковом возрасте. Среди этих факторов особое место заняли ценности. В растущем количестве исследований, связанных с отношением к здоровью среди подростков, все большее внимание уделяется факторам культуры. Основной целью данного исследования являлось выявить, каким образом определенные системы ценностей оказывают влияние на поведение подростков по отношению к своему здоровью. Мы провели межкультурное исследование, собрав данные путем самозаполнения студентами университетов – Сегедского (Венгрия, 160 человек) и Тиргу Мурешского (Марошвашархей, Трансильвания, Румыния, 124 чел) – анкет. Были исследованы следующие ценности: детские обязанности, семейность, сила мужского начала (мачизм), коллективизм и фатализм. В дополнение к этому были изучены еще четыре формы поведения по отношению к своему здоровью: курение, потребление алкоголя и марихуаны, спортивная активность. Вне зависимости от культуры девушки-студентки скорее предпочитали ценности детских обязанностей и коллективизма, а мужчины – ценность силы мужского начала. В венгерском примере мужчины докладывали о более частом употреблении наркотиков, а в трансильванском примере – о более активных занятиях спортом. Употребеление алкоголя было более частым среди мужчин в обоих случаях. Мы также смогли установить несколько важных культурных различий в системе ценностей и поведении по отношению к своему здоровью. В среде венгерской молодежи фатализму способствует более высокое потребление алкоголя или наркотиков, а в трансильванском случае упор на силу мужского начала подкреплялся большей спортивной активностью. В конечном счете, в обоих случаях может быть установлено, что предпочтению социальных ценностей – детские обязанности, семейность и коллективизм – сопутствует низкое потребление алкоголя и наркотиков и повышенная спортивная активность, т.е. модель более правильного отношения к здоровью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
межкультурное исследование, молодежь, потребление алкоголя и/или наркотиков, поведение по отношению к здоровью, ценности

SK

Hodnoty a postoj k zdraviu: Porovnávací výskum mladých v Maďarsku a Sedmohradsku: Boli už skúmané mnohé faktory ovplyvňujúce postoj adolescentov k zdraviu, spomedzi ktorých výnimočnú dôležitosť majú hodnoty. Stále rastúci počet štúdii zaoberajúcich sa postojom adolescentov k zdraviu zahŕňa aj kultúrne činitele. Hlavným cieľom tejto štúdie bolo skúmanie vplyvu určitých hodnôt na prístup mladých k zdraviu. Použitá bola medzikultúrna štúdia údajov zozbieraných dotazníkovou formou medzi študentmi v Segedíne (Maďarsko, N = 160) a v meste Târgu Mureş (Marosvásárhely, Sedmohradsko, Rumunsko, N = 124). Vo výskume boli sledované nasledovné hodnoty: povinnosť voči deťom, orientácia na rodinu, maskulinizmus/mačizmus, kolektivizmus, fatalizmus. Okrem týchto boli skúmané aj 4 faktory postoja k zdraviu: fajčenie, požívanie alkoholu, požívanie marihuany a športová aktivita. Bez ohľadu na kultúru, študentky uprednostnili hodnoty ako orientácia na rodinu a kolektivizmus, pre mužskú časť študentov bol dôležitejší maskulinizmus. Vo vzorke mužskej časti študentov z Maďarska bolo zistené častejšie požívanie drog, zatiaľ čo vo vzorkách zo Sedmohradska skôr športové činnosti. Požívanie alkoholu bolo v oboch prípadoch častejšie medzi mužmi. V priebehu výskumu sa tiež objavilo niekoľko dôležitých kultúrnych rozdielov medzi hodnotami a postojmi k zdraviu. Vo vzorkách z Maďarska sa fatalizmus objavil spolu s vyššou mierou požívania alkoholu alebo drog, vo vzorkách zo Sedmohradska bol zasa maskulinizmus spojený s častejšou športovou aktivitou. Na záver možno povedať, že preferovanie spoločenských hodnôt, ako povinnosť voči deťom, orientácia na rodinu a kolektivizmus, je spojené s menšou mierou požívania alkoholu alebo drog a vyššou úrovňou športovej aktivity, čiže vhodnejším profilom postoja k zdraviu.

KĽÚČOVÉ POJMY
medzikultúrny výskum, mládež, požívanie alkoholu a drog, postoj k zdraviu, hodnoty