archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Katalin VARGA Contact / Kontakt / Kapcsolat
Csaba DIÓSZEGHY
Gábor FRITÚZ
Title:
Titel:
Cím:
‘Suggestive communication with the ventilated patient’
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
16 April 2007
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
5 September 2007
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 2 (2007) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
137–147
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.1556/EJMH.2.2007.2.1
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
4 January 2008
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Katalin VARGA, dr. PhD
Centre for Affective Psychology
Faculty of Education and Psychology
Eötvös Loránd University
Centre for Affective Psychology
Izabella u. 46
H-1064 Budapest
Hungary
vkata@vnet.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Sugestivna komunikacija s ljudima priključenim na aparat za umjetno disanje: Umjetno disanje pomoću aparata je takav način spašavanja života koji se sve češće upotrebljava na odjeljenjima intenzivne njege kod bolesnika koji su u kritičnom stanju. U naše vrijeme sve je jasnije da bolesnicima, koji su liječeni na odjeljenjima intenzivne njege, treba pružiti ne samo intenzivnu fizičku (medicinsku) pomoć već isto tako snažnu psihološku podršku, da bi im se pomoglo lakše podnijeti stresove, odnosno efikasnije savladati bolest. Pacijentima je potrebna pomoć da bi shvatili cilj terapije a isto takoi informacije o situacijama koje se inače čine straš- nima. Time pomažemo da bolesnik zauzme pozitivniji stav. U ovoj studiji prikazujemo način „psihološke podrške na osnovu pozitivnih sugestija“ u sklopu koje bolesnici, priključeni na aparat za umjetno disanje, dobijaju sugestivnu podršku na osnovu principa hipnotične komunikacije. Prikazujemo suštinu postupka u fazi (1) početka, (2) održavanja i (3) svršetka umjetnog disanja, naglašavajući razlike u psihološkim projekcijama pojedinih faza, odnosno bukvalne sugestije za dešavanja pojedinih faza. Kratko prikazujemo podatke jednog randomiziranog prospektivnog istraživanja u kojem smo primijenili ovaj postupak kod bolesnika priključenog na aparat za umjetno disanje.

KLJUČNE RIJEČI
sugestija, komunikacija, intenzivna njega, disanje pomoću aparata, promijenjeno stanje svijesti, zauzimanje pozitivnog stava, informiranje bolesnika

CZ

Sugestivní komunikace u pacientů s umělou plicní ventilací: Umělá plicní ventilace je takový způsob záchrany života, který se velmi často používá na odděleních intenzivní péče (OIP) u pacientů v kritickém stavu. V současné době je již zřejmé, že pacienti během intenzivní péče potřebují nejenom intenzivní lékařskou péči, ale i výraznou psychologickou podporu, aby dokázali proti stresorům bojovat a zvládat stres. Je třeba pacientům pomoct porozumět cílům zdravotní a lékařské péče a získat další informace o své obtížné situaci – pomoci jim tak na ní lépe reagovat. Cílem této studie je charakterizovat „psychologickou podporu pozitivní sugesce“, pomocí které pacienti s umělou plicní ventilaci získají sugestivní podporu, která je založená na principech hypnotické komunikace. Popíšeme základy metody, a to ve 3 fázích: (1) zahá- jení (2) hlavní proces (3) zakončení, a zdůrazníme jejich různé psychologické aspekty i přesné způsoby sugesce pro každou z nich. Stručně si popíšeme údaje konkrétního nepravidelně prováděného prospektivního výzkumu, které jsou výsledkem aplikace zmíněné metody u pacientů s umělou plicní ventilaci.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
sugesce, komunikace, intenzivní péče, umělá plicní ventilace, pozitivní přístup, rozšíření informace, modifikovaný stav vědomí

GB

Suggestive Communication with the Ventilated Patient: Mechanical ventilation (MV) is a life saving method usually applied in the Intensive Care Units (ICU) for patients in a critical condition. Today it is more and more obvious that patients treated in the ICU require not only intensive physical (medical) care, but also intensive psychological support in order to avoid severe stress and to cope with the situation. They need help to understand the aim and helpfulness of the treatment, and information about the peculiar or frightening aspects of the situation, in order to promote positive processing. In this paper we summarise an approach, called psychological support based on positive suggestions (PSBPS), where patients on MV were supported with suggestions based on the principles of hypnotic communication. We present the foci of the phases of (1) initiation, (2) maintenance and (3) weaning off from MV from a psychological point of view, along with some verbatim suggestions we used with patients during these three completely different phases of MV. The main results of a randomised prospective study testing the effectiveness of PSBPS are presented briefly.

KEYWORDS
suggestion, communication, intensive care, mechanical ventilation, altered state of consciousness, positivity, informing patients

D

Suggestive Kommunikation mit beatmeten Patienten: Beatmung ist eine lebensrettende Maßnahme, die auf der Intensivstation bei Patienten im kritischen Zustand immer häufiger angewandt wird. Man ist sich heute im Klaren darüber, dass die Patienten auf der Intensivstation nicht nur eine intensive physische (medizinische) Behandlung brauchen, sondern auch eine wirksame psychologische Unterstützung benötigen, die ihnen dabei hilft, die Stressoren besser zu ertragen und erfolgreicher zu bekämpfen. Die Patienten brauchen Hilfe, um das Ziel der Behandlung zu verstehen, und Informationen über die sonst beängstigend wirkende Situation. Hiermit unterstützen wir eine förderliche Einstellung des Patienten. In vorliegender Studie beschreiben wir die „auf positiver Suggestion basierende psychologische Unterstützung“, in deren Rahmen die beatmeten Patienten eine auf den Prinzipien der hypnotischen Kommunikation basierende Unterstützung erhalten. Wir stellen das Wesentliche an dieser Herangehensweise (1) bei Beginn der Beatmung, (2) während der Beatmung und (3) bei Beendigung der Beatmung dar und heben dabei besonders die unterschiedlichen psychologischen Projektionen der einzelnen Phasen sowie den Wortlaut der Suggestionen, die in den einzelnen Phasen verwendet werden, hervor. Schließlich referieren wir kurz die Daten einer randomisierten prospektiven Forschungsarbeit, in deren Rahmen wir diese Herangehensweise bei beatmeten Patienten durchgeführt haben.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Suggestion, Kommunikation, Intensivtherapie, maschinelle Beatmung, ver- änderter Bewusstseinszustand, Positivität, Patienteninformation

H

Szuggesztív kommunikáció lélegeztetett betegekkel: A gépi lélegeztetés olyan életmentő eljárás, amelyet egyre gyakrabban alkalmaznak az intenzívterápiás osztályokon (ITO) a kritikus állapotú betegeknél. Manapság egyre inkább nyilvánvaló, hogy az ITO-n kezelt betegeknek nem pusztán az intenzív fizikai (orvosi) kezelésre van szükségük, hanem erőteljes pszichológiai támogatásra is, hogy elősegítsük a stresszorok jobb elviselését, a hatékonyabb megküzdést. A pácienseknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy megértsék a kezelés célját, valamint információkra az egyébként félelmetesnek tűnő helyzetről. Mindezzel a beteg kedvezőbb hozzá- állását segíthetjük. Jelen tanulmányban a „pozitív szuggesztiókon alapuló pszichológiai támogatást” ismertetjük, melynek keretében a lélegeztetett betegek a hipnotikus kommunikáció elveire épülő szuggesztív támogatást kapnak. Bemutatjuk a megközelítés lényegét a lélegeztetés (1) kezdetének, (2) fenntartásának és (3) befejezésének szakaszában, kiemelve e fázisok eltérő pszichológiai vetületeit, valamint szó szerinti szuggesztiókat az egyes szakaszok történéseihez. Röviden ismertetjük egy olyan randomizált prospektív kutatás adatait, amelyben ezt a megközelítést alkalmaztuk lélegeztetett betegeknél.

KULCSSZAVAK
szuggesztió, kommunikáció, intenzív terápia, gépi lélegeztetés, módosult tudatállapot, pozitivitás, betegtájékoztatás

PL

Sugestywna komunikacja z pacjentami poddanymi sztucznej wentylacji: Wykorzystanie respiratora jest metodą ratowania życia coraz częściej stosowaną na oddziałach intensywnej terapii (OIT) u pacjentów w stanie krytycznym. Obecnie coraz bardziej jest oczywiste, że pacjenci przebywający na OIT obok intensywnego fizycznego leczenia przez specjalistę wymagają także silnego wsparcia psychologicznego w celu lepszego tolerowania stresorów oraz skutecznego ich zwalczania. Pacjenci porzebują pomocy w zrozumieniu celu leczenia, a także informacji o czekających ich na pozór przerażających okolicznościach. W ten sposób wspieramy korzystne nastawienie pacjenta do zaistaniałej sytuacji. W niniejszym studium rozważamy zagadnienie „wsparcia psychologicznego przy pomocy pozytywnych sugestii”, w ramach którego pacjentom poddanym sztucznej wentylacji udzielana jest sugestywna pomoc w oparciu o zasady komunikacji hipnotycznej. Opisujemy istotę zagadnienia w fazie rozpoczęcia (1), podtrzymania (2) i zakończenia (3) sztucznej wentylacji, podkreślając odrębność uwarunkowań psychologicznych w poszczególnych fazach, jak również przytaczamy dosłownie sugestie stosowane w wymienionych fazach. Przedstawiamy w skrócie prospektywne, randomizowane wyniki badań, w których stosowaliśmy niniejszą metodę.

SŁOWA-KLUCZE
sugestia, komunikacja, intensywna terapia, sztuczna wentylacja, zmieniony stan świadomości, pozytywność, informowanie pacjenta

RO

Comunicarea sugestivă în cazul pacienţilor trataţi cu aparatele respiratorii: Respiraţia prin aparat este un procedeu folosit pentru salvarea vieţii, utilizat din ce în ce mai des în sec- ţiile de terapie intensivă (ITO) în cazul pacienţilor cu situaţie critică. În zilele noastre a devenit evident faptul că aceşti pacienţi au nevoie nu numai de tratamentul intensiv fizic (medical) ci şi de un suport psihologic intens, care ajută la abordarea mai bună ai stersorilar şi contribuie la copingul mai eficient. Bolnavii au nevoie de ajutor pentru a înţelege scopul tratamentului şi necesită informaţii despre această situaţie, care pare înspăimântătoare. Cu toate aceste lucruri putem ajuta atitudinea pozitivă al pacientului. În acest studiu prezentăm „suportul psihologic bazat pe sugestii pozitive”, în cadrul căruia pacienţii trataţi cu aparate respiratorice primesc suport sugestiv construit pe principiile comunicării hipnotice. Prezentăm esenţa abordării în stadiile începerii, susţinerii şi încheierii tratamentului, subliniind caracteristicile diferite ale acestora şi sugestille propriu-zise legate de evenimentele acestor procese. Prezentăm pe scurt datele unei cercetări prospective randomizate în care am utilizat acest gen de tratament.

CUVINTE CHEIE
sugestie, comunicare, terapie intensivă, respiraţie prin aparat, stare de conştiinţă modificată, pozitivism, informarea pacienţilor

RU

Суггестивная коммуникация с пациентами с искусственным дыханием: Подключе- ние к аппарату искусственного дыхания – метод, который все чаще применяют в отделе- ниях интенсивной терапиии для пациентов в критическом состоянии. В наши дни все более очевидно, что пациенты, находящиеся в реанимационном отделении, нуждаются не только в физическом, медицинском лечении, но и в сильной психологической под- держке для того, чтобы они могли лучше и более эффективно справляться и бороться со стрессовыми факторами. Пациенты нуждаются в помощи для понимания целей лече- ния, а также в информации о своем, порой кажущимся им устрашающим, состоянии. Все это способствует позитивным сдвигам. В этом труде мы знакомим с «психологи- ческой поддержкой, основанной на позитивной суггестии» (внушение), в рамках кото- рой пациенты с искусственным дыханием получают суггестивную поддержку, построен- ную на принципах гипнотической коммуникации. В труде представлены суть подхода к вопросу, начиная с описания круга фаз подключения к аппарату искусственного дыха- ния (1), поддержания этого состояния (2) и стадии завершения (3), т.е. отключения от ап- парата искусственного дыхания, подчеркивая различность этих фаз с психологической точки зрения, а также формы внушения, применяемые к пациентам в процессе этих трех различных фаз нахождения на аппарате искусственного дыхания. Также коротко пред- ставлены основные результаты выборочного, нацеленного на будущее исследования, в котором применяется такой подход к пациентам с искусственным дыханием.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
суггестия, коммуникация, интенсивная терапия, искусственное дыха- ние, измененное состояние сознания, позитивность, информирование пациента

SK

Sugestívna komunikácia s pacientmi napojenými na dýchací prístroj: Umelé dýchanie prístrojom je postupom záchrany života, ktorý sa stále častejšie používa na oddeleniach intenzívnej starostlivosti (OIS) u pacientov v kritickom stave. V dnešnej dobe je stále viac zrejmé, že pacienti na OIS potrebujú nie iba fyzickú (lekársku) liečbu, ale aj intenzívnu psychologickú podporu, aby boli schopní vysporiadať sa s mnohými stresormi a zvládnuť situáciu. Je potrebné pomôcť pacientom porozumieť ciele a užitočnosť liečby, ako aj získať ďalšie informácie o ich obtiažnej situácii – pomôcť im tak lepšie na ňu reagovať. V tejto štúdii predstavíme „psychologickú podporu založenú na pozitívnych sugesciách“, v rámci ktorej sa chorým napojeným na dýchací prístroj poskytne sugestívna podpora založená na princípoch hypnotickej komunikácie. Predstavíme podstatu tohto postupu vo fáze (1) začatia, (2) priebehu a (3) ukončenia umelého dýchania s dôrazom na odlišné psychologické aspekty týchto fáz, ako aj doslovné sugescie používané pri každej z nich. Stručne vás informujeme o údajoch randomizovaného prospektívneho výskumu, v ktorom sme používali uvedený prístup v prípade pacientov napojených na dýchací prístroj.

KĽÚČOVÉ POJMY
sugescia, komunikácia, intenzívna starostlivosť, umelé dýchanie prístrojom, zmenený stav vedomia, pozitívny prístup, informovanie pacientov