archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
András ITTZÉS Contact / Kontakt / Kapcsolat
Roger CSÁKY-PALLAVICINI
Teodóra TOMCSÁNYI
Title:
Titel:
Cím:
‘Methodological Contribution to Effectivity Studies of Training Programs in Community Mental Health Promotion’
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
30 July 2006
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
21 March 2007
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 2 (2007) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
49–65
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.1556/EJMH.2.2007.1.3
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
10 June 2007
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
András ITTZÉS
Institute of Mental Health
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4., 19.em.
H-1089 Budapest
Hungary
ittzes@mental.usn.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Metodičke mogućnosti za istraživanje uspješnosti stručnog obrazovanja mentalne higijene: U našem studiju dajemo pregled o metodologiji dviju istraživanja učinkovitosti koje se vezuju uz postgradualno obrazovanje mentalne higijene u Mađarskoj. Ciljevi istraživanja koje se vezuje uz studij pomoćne veze bio je višeslojan: željeli smo mjeriti ugrađivanje pogleda nondirektivnog davanja pomoći, raspoznaju neizgovorene emocije klijenta, odnosno mogućnosti namjene mentalnohigijenske pomoćne veze, te kao dodatak, sposobnost reflektiranja na ponašanje skupine. Sve smo to ostvarali vežeći se uz jedno pismeno dobivenom opisu slučaja. U prilogu našeg članka objelodanjujemo i anketni list istraživanja. U studiju praćenja aktivnosti pojavljuju se različite pomoćne aktivnosti i oni koji to vrše. U okviru ispitivanja učinkovitosti obrazovanja prvenstveno smo ispitivali da oni kako utječu na ljude druge profesije. U istraživanju su u prvi plan bili pedagozi i dušebrižnici: izvršili smo analizu sadržaja eseja koji su napisali na provokativna pitanja koja su se odnosili na njih, uspoređujući odgovore onih koji su tek primljenih i onih koji su već završili studij. Pri obadva slučaja ukratko prikazujemo sadržaj i oblik datog studija, te kasnije se opširnije prikazuju konkretni ciljevi i načini istraživanja, obuhvaćajući i načine analize sakupljanja građe i podataka.

KLJUČNE RIJEČI
Studij „pomoćne veze“, Studij „pratnje djelovanja“, emocije, studij slučaja, ispitivanje učinkovitosti, mentalna higijena, metodologija, nondirektivnost, postgradualno obrazovanje, analiza sadržaja

CZ

Metodologické příspěvky k hodnocení účinnosti školení v oblasti duševní hygieny: V rámci této studie vám poskytujeme přehled metodologií dvou hodnocení výkonnosti vztahujících se ke školení v oblasti duševní hygieny v Maďarsku. Cíl analýzy v rámci studie tzv. „pomocných vztahů“ byl vícefaktorový. Chtěli jsme měřit postupy týkající se schválení „nepřímé pomoci“, porozumění nevyjádřeným pocitům klientů, stejně jako chápání možnosti použití „pomocného vztahu“ ve službě duševní hygieny a také schopnosti reakce ve skupinovém chování. Danou činnost jsme celkově prováděli podle popisu případu a ve spojení s ním. Výzkumný dotazník lze najít v příloze našeho článku. V průběhu studie „sledování činnosti“ budou představeny různé pomocné činnosti a jejich zodpovědní zástupci. V rámci hodnocení účinnosti školení v prvním řadě budeme zkoumat dopad těchto aktivit na zástupce jiných oborů. Jelikož studie se zaměří na učitele a faráře, prováděli jsme výzkum formou esejů, které byly vypracovány na zá- kladě provokativních otázek týkajících se přímo uvedených povolání, a srovnávali jsme odpovědi dvou skupin lidí: těch, kteří dokončili školení a těch, kteří ještě ne. U obou studií poskytujeme stručný přehled o obsahu a formě dané studie, a poté detailně představujeme konkrétní cíle a metody, včetně postupů týkajících se sběru a analýzy dat.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
studie „pomocné vztahy“, studie „sledování činností“, afektivity, případová studie, hodnocení výkonnosti, duševní hygiena, metodologie, nedirektivita, postgraduální studie, analýza obsahu

GB

Methodological Contribution to Effectivity Studies of Training Programs in Community Mental Health Promotion: Our paper is a survey of the methodology of two effectivity studies of postgraduate training in community mental health promotion in Hungary. The aims of our study of the Helping Relationship Course were multifaceted: we intended to measure how much the student internalised a philosophy of non-directive counselling, the recognition of the client’s non-verbalised emotions and the possibilities of application of the helping relationship promoting community mental health, as well as the skills of reflecting on group behaviour. This was realised by means of a written case study. In the Appendix of our paper we also bring the evaluation questionnaire. In the Activity Supervising Course, the various helping activities and their representatives are introduced. Within the frame of the effectivity study we followed the impact of these presentations on representatives of other professions. Teachers and pastors were in the focus of the study: essays written on provocative questions concerning these two professional groups were content analysed, comparing the answers of different student cohorts (freshmen and graduates). In the case of both studies we briefly demonstrate the content and the form of the course discussed. This is followed by showing the specific aims and methods of the study in more detail, including the methods of collecting material and analysing data.

KEYWORDS
Activity Supervising Course, case study, community mental health promotion, content analysis, effectivity study, emotions, Helping Relationship Course, methodology, nondirectivity, postgraduate training program

D

Methodische Ansätze zur Untersuchung der Effizienz der Fachausbildung in Mentalhygiene: In unserer Studie geben wir einen Überblick über die Methodik zweier Wirksamkeitsstudien zur postgradualen Ausbildung in Mentalhygiene in Ungarn. Die Zielvorgabe der Untersuchung zum Studienfach „Helfende Beziehung“ war mehrschichtig: Untersucht werden sollten die Entwicklung der Grundhaltung der nondirektiven Unterstützung, das Erkennen der vom Klienten nicht verbalisierten Emotionen und der Anwendungsmöglichkeiten der mentalhygienischen helfenden Beziehung sowie zusätzlich die Fähigkeit, Gruppenverhalten zu reflektieren. All diese Untersuchungen führten wir in Verbindung mit schriftlich fixierten Fallbeschreibungen durch. Im Anhang des Artikels veröffentlichen wir auch die Fragebogen dieser Studie. Im Studienfach „Praxisbegleitung“ geht es um die unterschiedlichen helfenden Tätigkeiten sowie die diese durchführenden Personen. Im Rahmen der Wirksamkeitsstudie untersuchten wir in erster Linie, wie diese auf die Angehörigen anderer Berufe wirken. Die Untersuchung richtet ihren Fokus auf Pädagogen und Pfarrer: Wir führten eine Inhaltsanalyse von Abhandlungen durch, die diese als Antwort auf sie betreffende provokative Fragen geschrieben hatten und diese mit den Antworten von Absolventen der Ausbildung und Studienanfängern verglichen. Bezüglich beider Untersuchungen legen wir kurz den Inhalt und die Form des jeweiligen Studienfaches dar und stellen sodann ausführlich die konkreten Zielsetzungen und Methoden der Untersuchungen – einschließlich der Methoden zur Materialsammlung und Datenanalyse – vor.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Studienfach „Helfende Beziehung“, Studienfach „Praxisbegleitung“, Emotionen, Fallstudie, Wirksamkeitsstudie, Mentalhygiene, Methodik, Nondirektivität, postgraduale Ausbildung, Inhaltsanalyse

H

Módszertani lehetőségek mentálhigiénés szakképzés eredményességének vizsgálatához: Tanulmányunkban a magyarországi posztgraduális mentálhigiénés képzéshez kapcsolódó két hatékonyságvizsgálat módszertanáról adunk áttekintést. A segítő kapcsolat stúdiumához kapcsolódó vizsgálat célkitűzése többrétű volt: mérni kívántuk a nondirektív segítségnyújtás szemléletének beépülését, a kliens ki nem mondott érzelmeinek, illetve a mentálhigiénés segítő kapcsolat alkalmazási lehetőségeinek felismerését, valamint kiegészítésül a csoportviselkedésre való reflektálás képességét. Mindezt egy írásban megkapott esetleíráshoz kapcsolódva valósí- tottuk meg. Cikkünk függelékében közöljük a vizsgálati kérdőívet is. A tevékenységkísérés stúdiumában megjelenítődnek a különböző segítő tevékenységek, és azok, akik ezeket végzik. A képzés hatékonyságvizsgálatának keretében elsősorban azt vizsgáltuk, hogy ezek hogyan hatnak a más foglalkozásúakra. A vizsgálatban a pedagógusok és a lelkészek kerültek a fókuszba: rájuk vonatkozó provokatív kérdésekre írt esszék tartalomelemzését végeztük el összehasonlítva a képzést elvégzettek, illetve a képzésre még csak felvettek válaszait. Mindkét vizsgálat esetén röviden ismertetjük a kérdéses stúdium tartalmát és formáját, majd részletesebb bemutatásra kerülnek a vizsgálat konkrét célkitűzései és módszerei, beleértve az anyaggyűjtés és az adatok elemzésének módszereit is.

KULCSSZAVAK
„Segítő kapcsolat” stúdium, „Tevékenységkísérés” stúdium, érzelmek, esettanulmány, hatékonyságvizsgálat, mentálhigiéné, módszertan, nondirektivitás, posztgraduális képzés, tartalomelemzés

PL

Możliwości metodyczne badania skuteczności zawodowego kształcenia higieny mentalnej: W studium przedstawiamy dwie metody badania skuteczności, związane z węgierskim postgradualnym kształceniem higieny mentalnej. Wytyczne przy badaniach związanych ze studium „pomocny kontakt” były różnorodne: pomiar aspektu na temat udzielania pomocy w sposób niedyrektywny, rozpoznanie niewypowiedzianych uczuć, a także zdolność akceptacji zachowań grupowych. Badanie przeprowadziliśmy w nawiązaniu do wydarzenia przedstawionego w formie pisemnej. W załączniku naszego artykułu zamieszczamy również ankietę wykorzystaną do badań. W studium „obserwowanie czynności” pojawiają się różne czynności pomocnicze, oraz osoby, które je wykonują. W ramach analizy skuteczności kształcenia badaliśmy przede wszystkim sposób oddziaływania metody na osoby wykonujące różne zawody. Badania przeprowadziliśmy w środowisku pedagogów i księży: dokonaliśmy analizy tekstów napisanych w odpowiedzi na zadane im prowokacyjne pytania. W kolejnym etapie porównaliśmy odpowiedzi osób które już ukończyły studia postgradualne, z odpowiedziami osób dopiero podejmujących studia.

SŁOWA-KLUCZE
studium „Pomocny kontakt”, studium „Obserwowanie czynności”, uczucia, badanie naukowe, analiza skuteczności, higienia mentalna, metodyka, niedyrektywność, kształcenie postgradualne, analiza tekstu

RO

Posibilităţi metodologice în cercetarea eficienţei legat de specializarea în igiena mentală: În acest studiu oferim un conspect despre cele două metodologii de cercetarea eficienţei, legată de specializarea postgraduală în igiena mentală din Ungaria. Analiza legată de studiul „relaţiei de ajutorare” a avut scopuri multilaterale: pe deoparte am măsurat gradul integrării viziunii nondirective de ajutorare şi pe de altă parte identificarea recunoaşterii posibilităţilor de utilizare ale acestei relaţii şi ale sentimentelor non-verbale ale clientului, cât şi capacitatea de reflectare asupra comportamentului în grup. Am efectuat aceste analize pe baza unui studiu de caz, primit în formă scrisă. În anexa articolului publicăm şi chestionarul utilizat. În studiul monitorizării activităţii, apar diferitele forme de ajutorare şi totodată persoanele care efectuează aceste activităţi. În cadrul analizei de eficienţă am studiat în primul rând ce efect au aceşti factori asupra altor ocupaţii. În vizorul acestui studiu s-au aflat pedagogi şi preoţi şi am efectuat analiza de conţinut ale eseurilor concepute pe baza întrebărilor provocatoare adresate acestora, comparând rezultatele celor care au terminat această specializare şi cei care numai s-au înscris la aceasta. În cadrul ambelor studii prezentăm pe scurt conţinutul şi forma acestora, urmând prezentarea scopurilor şi metodologiei, cuprinzând şi metodele de analiza datelor şi colectarea materialelor.

CUVINTE CHEIE
Studiul „Relaţia de ajutorare”, Studiul de „Monitorizarea activităţii”, sentimente, studiu de caz, analiza de eficienţă, igiena mentală, metodologie, non-directivitate, învăţă- mânt postgradual, analiza de conţinut

RU

Методологический вклад в изучение результативности программы профессионального образования по развитию ментальной гигиены в обществе: В нашем труде мы даем обзор действенности двух методий постградуального профессионального образования по развитию ментального здоровья в Венгрии. Цели изучения нами курса помощи взаимоотношений были многогранны: мы намеревались определить, насколько студент внутренне усвоил философию недирективной рекомендации, хотели определить эмоции клиента, не выраженные словами, и возможности применения помогающих отношений в развитии ментального здоровья общества, равно как и стремились распознать способность отражать поведение отдельной группы. Все это было реализовано посредством письменного описания обстоятельств. В приложении к нашему документу мы также приводим оценочную анкету. В курсе наблюдения за деятельностью представлены различные гуманитарные профессии и их представители. В рамках эффективности исследований мы в первую очередь наблюдали за влиянием, оказываемым этими представителями на людей других профессий. В фокусе нашего внимания были учителя и пасторы. Мы проанализировали содержание эссе, написанных по провокационным вопросам, касающихся этих двух профессиональных групп, и сравнили ответы разных групп студентов (уже закончивших и вновь принятых на курс). В случае обоих исследований мы коротко демонстрируем содержание и форму обсуждаемых курсов. За этим следует более детальное представление специфических целей и методов исследования, включая методы сбора материала и анализ данных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
«Курс помощи взаимоотношений», «Курс наблюдения за деятельностью», чувства, описание обстоятельств, исследование эффективности, развитие ментального здоровья в обществе, анализ содержания, постградуальная программа образования, методология, недирективность

SK

Metodologický príspevok k hodnoteniu účinnosti odborného školenia v oblasti duševného zdravia: V tejto štúdii podávame prehľad metodiky dvoch štúdií účinnosti týkajúcich sa postgraduálneho školenia v oblasti duševného zdravia. Cieľ prieskumu súvisiaceho so štúdiom „nápomocné vzťahy“ bol mnohotvárny: chceli sme merať integráciu aspektu nedirektívneho poradenstva, poznávanie nevyjadrených emócií klienta, možnosti použitia „nápomocného vzťahu“ v službe duševného zdravia a tiež schopnosť reflektovania na skupinové správanie. Toto bolo realizované pomocou písomne prijatej prípadovej štúdie. V prílohe k nášmu článku zverejníme aj dotazník prieskumu. V štúdii „prehľad činností“ sú predstavené rôzne pomáhajúce činnosti a ich poskytovatelia. V rámci prieskumu o účinnosti školenia sme skúmali predovšetkým to, aké vplyvy majú tieto činnosti a ich poskytovatelia na iné profesie. Prieskum sa zameriava na učiteľov a farárov: vykonali sme analýzu obsahu písomných prác založených na provokačných otázkach týkajúcich sa priamo uvedených povolaní, porovnávaním odpovedí študentov, ktorí sú v začiatočnej fáze školenia a absolventov. V prípade oboch prieskumov predstavíme obsah a formu daného štúdia. Potom podrobne predstavíme konkrétne ciele a metódy prieskumu, vrátane postupov získania materiálov a analýzy dát.

KĽÚČOVÉ POJMY
štúdium „Nápomocné vzťahy“, štúdium „Prehľad činností“, emócie, prípadová štúdia, skúmanie účinnosti, duševné zdravie, metodika, nedirektivita, postgraduálne školenie, analýza obsahu