archives | das archiv | archívum

Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Zsuzsanna LÁDONYI Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
‘Gemeinschaftlicher Kinderschutz in Siebenbürgen (Rumänien) im Geiste des Heiligen Franz von Assisi: Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention im Rahmen des von Csaba Böjte O.F.M. gegründeten Kinderschutznetzwerkes’
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
19. Juli 2006
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
21. März 2007
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 2 (2007) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
67–85
Section:
Rubrik:
Rovat:
Best Practice
Exemplarische Praxis
Mentálhigiéné a gyakorlatban
DOI: 10.1556/EJMH.2.2007.1.4
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
10. Juni 2007
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Zsuzsanna LÁDONYI
Institute of Mental Health
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4., 19.em.
H-1089 Budapest
Hungary
ladonyi@mental.usn.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

HRO

Zaštita djece u zajednici u Erdelju (Rumunjska) u duhovnosti Sv. Franje Asiskog: Primarna, sekundarna, tercijalna prevencija između okvira mreže zaštite djece koje je stvorilo Böjte Csaba O.F.M. (?): Rumunjska je oslobođena od diktature Ceauşescuja krenula je na put demokratizacije boreći se teškim gospodarskim, društvenim problemima. Naročito obitelji a unutar njih djeca su bili osjećajni pretrpioci pretvorbe koja je često vodila do pojave ostavljanja djece. Franjevački rednik, Böjte Csaba je prepoznao tešku situaciju koja nije štedjela ni Mađare koji žive u dijaspori te je prije 14 godina u Devi, u južnom Erdelju počeo izgradnju jedne mreže zaštite djece u privatnoj inicijativi. U okviru toga danas već više nego u 40 rumunjskih naselja djeluju suradnici, dobrovoljci Zaklade Svetog Franje sa skoro 1500 oskudjevajuće djece što bi bez velikog broja pomoći donatora bilo nezamislivo. Zaštita djece na nivou zajednice se trenutno odvija u više dječijih vrtića raznih zaklada, u osnovnim školama, u jednoj stručnoj školi, u 30 obdaništa, u srednjoškolskim kolegijama, studentskim domovima, domu za majke, informativnom centru, te u oko deset dječjeih domova. Pokazatelj uspješnosti bi moglo biti da npr. da ona djeca koja oskudjevaju u roditeljskom staranju sve više njih studiraju ili su već sami osnovali obitelj i već rade.

KLJUČNE RIJEČI
Zaštita djece u zajednici, Privatna inicijativa, Franjevačka duhovnost, Život u manjini/dijaspori, Dječji dom – „socijalna obitelj”, Djete nepovoljnog položaja/ siroče / polusiročad, primarna, sekundarna, tercijalna prevencija

CZ

Společenská podpora v oblasti ochrany dětí v Transylvánii (Rumunsko) inspirovaná spiritualitou svatého Františka z Assisi: Primární, sekundární a terciární prevence v rámci sítě na ochranu dětí založené panem Böjte Csaba (OSB): Rumunsko se po Ceauşescově pádu vydalo na cestu demokratického vývoje a v tomto období konce režimu čelilo vážným ekonomickým a sociálním těžkostem. Byly to zejména rodiny, a hlavně děti, kdo se stal obětí této společenské změny, často s rizikem opuštěných dětí. Františkánský mnich Böjte Csaba rozpoznal tuto těžkou situaci, která se také týkala maďarské menšiny, a začal před 14 lety ve městě Déva, v jižní Transylvánii, vlastním úsilím pracovat na založení sítě na ochranu dětí. Jako důsledek toho se pracovníci a dobrovolníci Nadace svatého Františka (Déva) v současnosti starají o přibližně 1500 dětí ve 40 různých rumunských městech. Práce Nadace by nebyla možná bez pomoci dárců. Společenská práce na ochranu dětí se v dnešní době uskutečňuje v různých předškolních zařízeních, 30 mateřských školách, obecných školách, na jedné střední škole, gymnáziích a středních odborných školách, na kolejích, v domech matek i v informačních střediscích a ve spoustu dětských domovů. Nynějším výsledkem je, že mnoho z dětí bez rodičů a rodin pokračuje studiem na vysoké škole, založí vlastní rodinu a najde si práci.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
společenská podpora v oblasti ochrany dětí, soukromé/vlastní úsilí, františkánská spiritualita, menšinový život, „sociální rodina“ – dětský domov, sociálně slabé děti / sirotci, primární, sekundární, terciární prevence

GB

Communal Child Care in Transylvania (Rumania) in the Spirit of Saint Francis of Assisi: Primary, Secondary and Tertiary Prevention within the Framework of the Child Care Network Established by Csaba Böjte O.F.M.: Once liberated from the Ceauşescu dictatorship, Rumania stepped on the path of democratisation while struggling with grave economic and social problems. Especially families, and within them children, became sensitive victims of the transformation that often led to the phenomenon of child desertion. A Franciscan monk, Csaba Böjte recognised the difficult situation that did not spare Hungarian minorities either and started building a child care network 14 years ago in the South Transylvanian Deva (Déva/Diemrich) as a private initiative. By now close to 1500 children in need are taken care of within this framework in more than 40 Rumanian settlements by the staff and volunteers of the Saint Francis Foundation of Deva, which would be impossible without the support of numerous donors. Communal child care is currently carried out at several foundation nursery schools, primary schools, one vocational school, 30 day-care centres, secondary school and university dormitories, a maternal home, an information centre and a dozen children’s homes. It might be possible to measure success for instance by the increasing number of children lacking parental care who study in higher education, or who have started their own families and have jobs.

KEYWORDS
communal child care, private initiative, Franciscan spirit, minorities/diaspora, children’s home – ‘social family’, underprivileged/orphaned/half-orphaned children, primary, secondary, tertiary prevention

D

Gemeinschaftlicher Kinderschutz in Siebenbürgen (Rumänien) im Geist des heiligen Franz von Assisi: Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention im Rahmen des von Csaba Böjte O.F.M. gegründeten Kinderschutznetzwerkes: Rumänien hat den Weg der Demokratisierung nach dem Umsturz der Ceauşescu-Diktatur mit beträchtlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nachteilen beschritten. Die Familien, insbesondere die Kinder hatten stark unter diesem Umwandlungsprozess zu leiden. Dies hat auch oft zum Phänomen der Kindesaussetzung geführt. Der Franziskaner-Mönch Csaba Böjte erkannte diese harte gesellschaftliche Situation, von der auch die in Diaspora lebende ungarische Minderheit betroffen war. Vor 14 Jahren begann er daher in Diemrich (Deva/Déva), Süd-Transsylvanien, durch Privatinitiative den Aufbau eines Kinderschutznetzwerkes. Im Rahmen dieses Werkes werden heute in mehr als 40 rumänischen Orten fast 1500 bedürftige Kinder von den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Diemricher „Stiftung Heiliger Franziskus“ betreut. Diese Arbeit wäre unvorstellbar ohne die Unterstützung einer Großzahl von Spendern. Dieser gemeinschaftliche Kinderschutz umfasst heute mehrere Stiftungskindergärten, Schulen (Grundschule für 7–10 Jahre alte Kinder, Mittelschule für 10–14 Jahre alte Kinder), eine Tischlerfachschule, 30 Kinderhorte, ein Wohnheim für Mittelschüler und Studenten, ein Mütterheim, ein Beratungszentrum und ein Dutzend Kinderheime. Der Erfolg der Institution zeigt sich darin, dass immer mehr Kinder, die ohne elterliche Fürsorge aufwachsen mussten, Schulabschlüsse erreichen, Arbeit finden oder sogar studieren und eigene intakte Familien gründen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
gemeinschaftlicher Kinderschutz, Privatinitiative, der Franziskanische Geist, Diaspora, Kinderheim – „soziale Familie“, benachbeteiligte/Waisen-/Halbwaisenkinder, Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention

H

Közösségi gyermekvédelem Erdélyben (Románia) Assisi Szent Ferenc szellemiségében: Primer, szekunder, tercier prevenció a Böjte Csaba O.F.M. által létrehozott gyermekvédelmi hálózat keretei között: Románia a Ceauşescu-diktatúra alól felszabadulva súlyos gazdasági, társadalmi problémákkal küzdve indult el a demokratizálódás útján. Különösen a családok, ezen belül a gyermekek lettek érzékeny elszenvedői az átalakulásnak, amely gyakran a gyermekelhagyás jelenségéhez vezetett. A ferences szerzetes, Böjte Csaba felismerte a szórványban élő magyarságot sem kímélő nehéz helyzetet, és 14 évvel ezelőtt a dél-erdélyi Déván egy magánkezdeményezésű gyermekvédelmi hálózat kiépítését kezdte el. Ennek keretében ma már több mint 40 romániai helységben csaknem 1500 rászoruló gyermekkel foglalkoznak a dévai Szent Ferenc Alapítvány munkatársai, önkéntesei, ami a nagyszámú adományozók támogatása nélkül elképzelhetetlen lenne. A közösségi szintű gyermekvédelem jelenleg több alapítványi óvodában, általános iskolában, egy szakiskolában, 30 napközi otthonban, középiskolai és egyetemi kollégiumokban, anyaotthonban, információs központban és egy tucatnyi gyermekotthonban zajlik. Az eredményesség fokmérője lehet például az, hogy a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek közül mind többen folytatnak felsőfokú tanulmányokat, vagy hogy már maguk is családot alapítottak és dolgoznak.

KULCSSZAVAK
közösségi gyermekvédelem, magánkezdeményezés, ferences szellemiség, kisebbségi lét / szórvány, gyermekotthon – „szociális család”, hátrányos helyzetű / árva / félárva gyerekek, primer, szekunder, tercier prevenció

PL

Zbiorowa opieka nad dzieckiem w Siedmiogrodzie (Rumunia) zgodnie z duchem i umysłowością Swiętego Franciszka z Asyżu: pierwotna, wtórna, trzeciorzędna prewencja w sieci organizacji opieki nad dzieckiem stworzonej przez O.F.M. Csaba Böjte: Rumunia wyzwolona spod dyktatury Ceauşescu, pogrążona w trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej wkracza na drogę demokracji. W wyniku przemian dotkliwie ucierpiały rodziny, a w szczególności dzieci, gdyż częste stało się zjawisko porzucania ich. Zakonnik franciszkański Csaba Böjte świadomy trudnej sytuacji, nie omijającej również rodziny węgierskie żyjące w diasporze, 14 lat temu w południowym Siedmiogrodzie, w miejscowości Déva stworzył sieć organizacji opieki nad dzieckiem w formie prywatnej inicjatywy. W ramach tego już dziś w ponad 40 rumuń- skich miejscowościach niemal 1500 dzieci żyjących w trudnych warunkach znajduje pomoc z ramienia Fundacji im. Swiętego Franciszka. Opiekę nad dziećmi umożliwia duża ilość ofiarodawców wspierających finansowo fundację. Zbiorowa opieka nad dzieckiem funkcjonuje obecnie w kilku przedszkolach fundacji, w szkole podstawowej, w szkole zawodowej, w 30 internatach , akademikach szkół średnich i wyższych, w domach matki, w centrum informacji oraz w kilkunastu domach dziecka. Wymiernym kryterium skuteczności opieki nad dziećmi jest fakt, że spośród dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wiele z nich kontynuuje naukę w wyższych szkołach, następnie zakłada rodzię i podejmuje pracę.

SŁOWA-KLUCZE
zbiorowa opieka nad dzieckiem, prywatna inicjatywa, duchowność franciszkanów, egzystencja mniejszości / diaspora, dom dziecka – „rodzina socjalna”, niekorzystna sytuacja / sieroty / półsieroty, prewencja pierwotna, wtórna, trzeciorzędna

RO

Protecţia comunitară a copilului din Transilvania (România) în spiritul lui Sf. Francisc: Prevenţia primară, secundară, terţială în cadrul sistemului de protecţia copilului fondat de către O.F.M. Böjte Csaba: România, în urma dictaturii ceauşiste a moştenit o gravă situa- ţie economică, socială, moştenire cu care a pornit pe drumul democratizării. În principal, familiile şi în cadrul acestora îndeosebi copii au avut de suferit în urma procesului de democratizare, care deseori a avut ca consecinţă abandonarea copiilor şi apariţia acestuia ca fenomen social. Călugărul franciscan Böjte Csaba a recunoscut acest fenomen în cazul minorităţii maghiare din diasporă şi în urmă cu 14 ani a început înfăptuirea şi construirea unui sistem privat pentru protecţia copiilor cu sediul în Deva. În cadrul acestora organizaţii în momentul de faţă, în cele 40 de localităţi din România, circa 1500 de copii sunt ajutaţi şi încadraţi în programe speciale de către personal şi voluntari ale fundaţiei Sf. Francisc din Deva, fapt care ar fi imposibil fără ajutoarele şi donaţiile semnificative primite de către fundaţie. În prezent, protecţia comunitară a copilului se desfăşoară în mai multe grădiniţe şi şcoli generale aparţinînd aceste organizaţii, într-o şcoală profesională, în cadrul a 30 de grădiniţe, şcoli generale, instituţii de învăţământ superior, în centre de informaţii şi în mai multe cămine de copii. O măsură a eficienţei al acestui sistem ar fi faptul că, tot mai mulţi copii, care provin dintr-o astfel de situaţie socială, lipsiţi în prealabil de protecţia părintească sunt absolvenţi ai unor studii superioare, sau mai mult au întemeiat o familie şi au un loc de muncă.

CUVINTE CHEIE
protecţia comunitară a copilului, iniţiativă proprie, spirit franciscan, minoritate / diasporă, cămin de copii- „familie socială”, situaţie dezavantajată/ orfan / copii semi-orfani, prevenţia primară, secundară, terţială

RU

Коллективная забота об охране детей в Трансильвании (Румыния) в духе Святого Франциска Ассизского: Первостепенные, второстепенные, третьестепенные меры предупреждения в рамках сети учреждений по охране детей, созданной Чабой Бёйтэ: Освободившись от диктатуры Чаушеску, Румыния пошла по пути демократизации, бо- рясь с тежелейшими экономическими и социальными проблемами. Наиболее ощутимо пострадавшими от преобразований в стране стали семьи и особенно дети, что часто вело к тому, что родители бросали своих детей. Монах ордена Св. Франциска Чаба Бёйтэ сразу осознал это тяжелое положение, не пощадившее и живущих разрозненно в Румы- нии венгров, и по личной инициативе 14 лет назад начал строительство сети учреждений по охране детей в городе Дэва (Déva) в южной Трансильвании. В рамках этой сети сейчас уже более, чем в 40 румынских поселениях сотрудники и добровольцы Фонда Св. Фран- циска города Дэва занимаются c 1500 нуждающимися детьми, что, в свою очередь, конечно, было бы невозможно без большого количества частных пожертвований. Кол- лективная охрана детей в наши дни протекает в нескольких детских садах, школах, тех- никуме при данном Фонде, в 30 школах продленного дня, в общежитиях гимназий и уни- верситетов, в доме матери, в информационном центре и в дюжине детдомов. Показате- лем эффективности этой работы может служить то, что среди детей из неблагополучных семей все большее число поступает в ВУЗ-ы, а также тот факт, что многие их них уже сами создали семьи и работают.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
коллективная охрана детей, частная инициатива, дух францисканцев, жизнь в меньшинстве / разрозненность, детдом – «социальная семья», дети из неблаго- приятных семей/ сироты/ полусироты, первостепенные, второстепенные, третьестепен- ные меры предупреждения

SK

Ochrana detí v Sedmohradsku (Rumunsko) v duchu Sv. Františka z Assisi: prvotná, sekundárna a terciárna prevencia v rámci siete pre ochranu detí založenej otcom Csaba Böjte z františkánskej rehole: Rumunsko sa oslobodením spod Ceausescuovej diktatúry vydalo na cestu demokratizácie borením sa s vážnymi hospodárskymi a spoločenskými problémami. Boli to obzvlášť rodiny, a hlavne deti, kto sa stal obeťou tejto transformácie, čo často viedlo k fenoménu opustených detí. Františkánsky mních Csaba Böjte si uvedomil ťažkú situáciu, ktorá sa týkala tiež maďarskej menšiny, a začal pred 14 rokmi v meste Déva, v južnej časti Sedmohradska, vlastným úsilím pracovať na založení siete na ochranu detí. V rámci tejto služby sa pracovníci a dobrovoľníci Nadácie Svätého Františka v Deve v súčasnosti zaoberajú približne 1500 zanedbanými deťmi vo viac ako 40 obciach v Rumunsku. To by sa nemohlo realizovať bez podpory početných darcov. Služba ochrany detí na úrovni komunity v súčasnosti funguje v početných nadačných materských školách, základných školách, v jednej odbornej škole, v 30 školských družinách, stredoškolských a vysokoškolských internátoch, materských domoch, informačnom stredisku a v tucte detských domovov. Ukazovateľom účinnosti môže byť, že napr. stále viac zo zanedbaných detí študuje na vysokej škole alebo si už založilo rodinu a pracuje.

KĽÚČOVÉ POJMY
ochrana detí na úrovni komunity, súkromné/vlastné úsilie, františkánsky duch, menšina/diaspóra, detský domov – „sociálna rodina“, zanedbané/osirelé dieťaťa a polosiroty, prvotná, sekundárna a terciárna prevencia