archives

Author(s): Sára JEGES
Károly VARGA Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title: ‘Unravelling the Mystery of the Sense of Coherence’
Language: English
Received: 21 August 2006
Accepted: 2 October 2006
Issue: EJMH 1 (2006) 1–2
Pages: 45–73
Section: Research Papers
DOI: 10.1556/EJMH.1.2006.1-2.3
Online date: 22 January 2007
Corresponding
author:
Károly VARGA
Pázmány Péter Catholic University
Bakáts u. 1-3.
H-1093 Budapest
Hungary
h9184var@ella.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS 

HRO

Otkrivanje misterija osjećaja koherencije: Studija izvještava o validnosti osjećaja koherencije mjerenog prema Antonovskyjevoj skali s 29 itema (sense of coherence, SOC) i sa zdravstvenim kriterijima koji su testirani na rezultatima reprezentivnog mjerenja od 1400 osoba. Zavisne varijable: samoocjena zdravstvenoga stanja, skala podataka vegetativnog labiliteta i kroničnih bolesti iz kojih kombiniramo pokazatelja „Ease/Dis-Ease Continuum“ (EDEC). Po našim podacima SOC signifikantno predicira mjesto zauzeto na skali EDEC. SOC je slično jak, ponekad smo nalazili predikciju koja prelazi zdravstvene kriterije i u odnosu je s podacima općenitijih well-being pokazatelja (kognitvno zadovoljstvo, affektivna sreća). Kao treća tema u okviru konvergentne validacije eksplorirali smo sadržaje sustava vrijednosti i atitidnosti SOC-a. Među njima smo pronašli prihvaćanje odgovornosti koji je element atitida poduhvata, odnosno vrijednosti integrativnog Maitreya-a, proaktivnog Promethean-a i Christian-a koji njeguje međusobne social support-e. Kao daljnji zadatak označujemo ispitivanje nivoa osjećaja koherencije SOC-a mađarske zajednice unutar teme grupnih karakteristika, odnosno njegov razvojni program. K tomu smo validirali verziju SOC skale s 6 itema.

KLJUČNE RIJEČI
„Ease/Dis-Ease Continuum“, kronična stanja, kvaliteta života, osjećaj koherencije (SOC), poduzetničko ponašanje, „social support“, (subjektivni) dobar životni standard, sustav vrijednosti, vegetativni labilitet, zdravlje

CZ

Nalezení tajemství pocitu koherence (tzv. smysl pro spojitost): Studie charakterizuje Antonovského pojetí, které popisuje potvrzení tzv. smyslu pro spojitost (sense of coherence, dále SOC) ve vztahu se zdravotními kritérií na 29 bodové škále, se zaměřením na kontrolu výsledku reprezentativního výzkumu 1400 osob. Závislé parametry, ze kterých se sestavuje kombinovaný ukazatel EDEC („Ease/Dis-Ease Continuum“) jsou údaje ze škály: vyhodnocení zdravotního stavu, vegetativní labilita a chronická nemoc. Dle našich výsledků ukazatel SOC významně predikuje své místo na škále. V některých případech predikce údajů SOC vztahujících se k všeobecným ukazatelům blahobytu (kognitivní sebepoznání, emocionální štěstí) přesáhla úroveň zdravotních kritérií. Dále jsme v rámci konvergenční analýzy zkoumali obsahy SOC s ohledem na chování a hodnotový systém. Mezi těmito typy lze najít převzetí odpovědnosti, jako součásti základního typu riskantního chování, a také hodnoty integrující (Maitreyan), proaktivní (Promethean) a vzájemné hodnoty pro sociální podporu (Christian). Následně označujeme další možnosti na výzkum úrovně tzv. smyslu pro spojitost maďarského národního společenství a jeho možného rozvojového plánu v oblasti SOC s ohledem na skupinový charakter. V zájmu tohoto výzkumu doporučujeme 6 bodovou verzi uvedené škály SOC.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
chronické stavy, „Ease/Dis-Ease Continuum“, hodnotový systém, kvalita života, riskantní chování/podnikavý typ, „social support“ – sociální podpora, smyslu pro spojitost (SOC), subjektivní blaho, vegetativní labilita, zdraví

GB

Unravelling the Mystery of the Sense of Coherence: This study reports the validation of Antonovsky’s 29-item ‘Sense of Coherence’ (SOC) scale through health criteria with the help of a representative survey of 1,400 people. The dependent variables were the score data of self-assessment of health, vegetative lability and chronic diseases, which were combined into the index of the Ease/Dis-Ease Continuum (EDEC). SOC significantly predicts place on the EDEC scale. We also found SOC predicting, in some cases, with a strength surpassing that of health criteria, the criterion data of well-being indices (cognitive satisfaction, affective happiness). Thirdly, the attitudinal and value system contents of SOC were explored through convergent validation, finding among them responsibility-taking – an element of the entrepreneurial attitude – and the integrative Maitreyan value, the proactive Promethean value and the Christian value, which fosters mutual social support. We sketch a further research task within the topic of Sense of Coherence as a group property: an examination and a project for the development of the SOC level of the Hungarian national community. For this purpose we have validated the 6-item version of the SOC scale.

KEYWORDS
chronic conditions, Ease/Dis-Ease Continuum, entrepreneurial attitude, health, quality of life, Sense of Coherence, social support, (subjective) well-being, value system, vegetative lability

D

Die Enthüllung des Mysteriums vom Kohärenzgefühl: Die Studie berichtet über die Validisierung des mit Hilfe der 29 Items der Antonovsky-Skala gemessenen Kohärenzgefühls (Sense of Coherence, SOC) mit Hilfe von Gesundheitskriterien. Grundlage hierfür war die Testung der Ergebnisse der repräsentativen Erfassung von 1400 Personen. Abhängige Variablen: die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes, vegetative Labilität und die Daten der Skala für chronische Krankheiten, aus denen wir den Krankheits-Gesundheits-Kontinuum-Index (Ease/Dis-Ease Continuum [EDEC]-Index) abgeleitet haben. Unseren Ergebnissen zufolge prädiziert das SOC signifikant den auf der EDEC-Skala belegten Rang. SOC ist vergleichbar stark, in einigen Fällen sogar stärker als in Bezug auf Gesundheitskriterien, so in Bezug auf die Daten des Well-Being-Indexes (kognitive Zufriedenheit, affektives Wohlbefinden). Als drittes Thema explorierten wir den Gehalt des SOCbezüglich Einstellungen und Wertesystem (konvergente Validierung). Hierbei fanden wir die Verantwortungsbereitschaft, in der die Einstellung gegenüber Herausforderungen zum Ausdruck kommt, bzw. integrative Maitreyan-Werte, proaktive Promethean-Werte und sich für gegenseitige soziale Unterstützung (social support) einsetzende Christian-Werte. Aufgabe zukünftiger Forschungen wird es sein, im Rahmen des Themas „SOC als Gruppeneigenschaft“ das Niveau des Kohärenzgefühls der ungarischen Gesellschaft zu untersuchen bzw. ein Konzept zu dessen Förderung zu erstellen. Hierfür wurde die aus sechs Items bestehende SOC-Skala validiert.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
chronischer Zustand, „Ease/Dis-Ease Continuum“, unternehmerische Einstellung, Gesundheit, „social support“, (subjektive) Glückseligkeit, vegetative Labilität, Wertesystem

H

A koherencia-érzet misztériumának feltárása: A tanulmány az Antonovsky-féle 29-itemes skálán mért koherencia-érzet (sense of coherence, SOC) egészségi kritériumokkal történő validitásáról számol be 1400 fős reprezentatív felvétel eredményeit tesztelve. Függő változók: az egészségi állapot önértékelése, a vegetatív labilitás és az idült betegségek skála adatai, amelyekből az „Ease/Dis-Ease Continuum” (EDEC) mutatóját kombináltuk. Eredményeink szerint a SOC szignifikánsan predikálja az EDEC-skálán elfoglalt helyet. A SOC hasonlóan erős, esetenként az egészségkritériumokét meghaladó erejű predikcióját találtuk az általánosabb wellbeing- mutatók (kognitív elégedettség, affektív boldogság) adatai vonatkozásában is. Harmadik témaként konvergens validáció keretében exploráltuk a SOC attitüdinális és értékrendszeri tartalmait. Ezek között találtuk a vállalkozói attitűd elemét képező felelősségvállalást, ill. az integratív Maitreyan, a proaktív Promethean és a kölcsönös social supportot ápoló Christian értékeket. További kutatási feladatként jelezzük a SOC mint csoporttulajdonság témáján belül a magyar nemzeti közösség koherencia-érzet szintjének vizsgálatát, ill. fejlesztési programját. Ehhez validáltuk a SOC-skála 6-itemes változatát.

KULCSSZAVAK
„Ease/Dis-Ease Continuum”, egészség, életminőség, értékrendszer, koherenciaérzet (SOC), krónikus állapotok, „social support”, (szubjektív) jól-lét, vállalkozói attitűd, vegetatív labilitás

PL

Odkrycie misterium uczucia koherencji: Studium porusza zagadnienie walidacji poczucia koherencji, mierzonej na 29-itemowej skali Antonowsky’ego (sense of coherence, SOC) z kryteriami zdrowia, w oparciu o wyniki testów uzyskanych przy badaniu 1400-osobowej grupy reprezentatywnej. Znienna zależna: ocena własnego stanu zdrowia, labilność wegetatywna oraz dane skali chorób przewlekłych, z których, w wyniku kombinacji uzyskaliśmy wskaźnik „Ease/Dis-Ease Continuum“ (EDEC). Według osiągniętych przez nas wyników SOC sygnifikacyjnie predykuje uzyskaną pozycję na skali EDEC. Predykacja poczucia koherencji SOC jest analogicznie silna – miejscami przekraczająca kryteria zdrowia – również w odniesieniu do bardziej ogólnych wskaźników well-being (kognitywne zadowolenie, affektywne szczęście). Trzecim zagadnieniem jest badanie w ramach walidacji konwergentnej poczucia koherencji SOC i określenie elementów wpływających na jej treść, w systemie wartości oraz kształtowania poglądów (attitude). Wśród powyższych czynników występuje poczucie odpowiedzialności, stanowiące element przedsiębiorczego attitude, jak również integratywny Maitreyan, proaktywny Promethean oraz wzajemnie wspierające social support wartości Christian. Dalszym zadaniem naszych badań SOC w zakresie cech zespołowych będzie badanie poziomu poczucia koherencji węgierskiej wspólnoty narodowej, a także program jej rozwoju. W tym celu dokonaliśmy walidacji 6-itemowej wersji skali SOC.

SŁOWA-KLUCZE
„Ease/Dis-Ease Continuua“, jakość życia, poczucie koherencji (SOC), przedsiębiorczy attitude, „social support“, stan chroniczny, (subjektywny) dobrobyt, system wartości, zdrowie, labilność wegetatywna

RO

Explorarea misterului din sensul coerenţei: Studiul relatează despre validarea indicatorului de sensul coerenţei (sense of coherence, SOC), măsurat pe o scală de 29 de itemi după Antonovszky, cu ajutorul criteriilor de sănătate, testând rezultatele reprezentative ale unui eşantion de 1400 de persoane. Din variabilele dependente: auto-evaluarea sănătăţii, labilitatea vegetativă şi bolile cronice am combinat indicatorul “Ease/Dis-Ease Continuum” (EDEC). Rezultatele obţinute arată că SOC este significant predictiv în cazul poziţiei ocupate pe scala EDEC. Totodată am găsit, în unele cazuri, o puterică predicţie SOC, depăşind şi criteriile de sănătate, în cazul indicatorilor de well-being (satisfacţia cognitivă şi bucuria afectivă). A treia temă în cadrul validării convergente a fost explorarea conţinutul atitudinal şi valoric al SOC, în cadrul căreia am descoperit responsabilitatea, ca şi parte componentă al atitudinii de intreprinzător, cât şi valoarea integrativă Maitreyan, proactiv Promethean şi suportul social reciproc menţinut de valoarea Christian. Evidenţiem în cadrul temei ScC cercetarea nivelului de coerenţă al comunităţii naţionale maghiare şi programul de dezvoltare al acesteia. În acest scop am validat scala SOC, cu varianta de 6 itemi.

CUVINTE CHEIE
atitudinea de intreprinzător, calitatea vieţii, “Ease/Dis-Ease Continuum”, labilitate vegetală, sănătate, sensul coerenţei (SOC), sistem de valori, stări cronice, suport social, “well-being” subiectiv

RU

Раскрытие мистерии значения когерентности: Этот научный труд на основании тес- тирования 1400 человек дает отчет о критериях здоровья, установленных определяемым по 29-бальной шкале Антоновского значением когерентности (SOC). Данные о зависимых переменных – данные о самооценке состояния здоровья, о вегетативной неустойчивости и хронических заболеваниях, определяемых по этой шкале – комбинируются в показа- тель континуум EDEC („Ease/Dis-Ease Continuum“). Согласно полученным нами резуль- татам значение когерентности (SOC) в значительной степени прогнозирует занимаемое на шкале EDEC место. Мы также обнаружили, что прогнозы SOC-а в некоторых случаях превышают показатели критериев здоровья, касающихся более общих показателей благо- получия, таких, как когнитивная удовлетворенность и эмоциальное счастье. В-третьих, в рамках схожих утверждений было исследовано содержание SOC-а с точки зрения сис- темы ценностей и отношений. Среди них мы нашли характерный для предприниматель- ских отношений ответственный подход, а также интегрированную величину Maitreyan, проактивную Promethean и проповедуемую Christian ценностями взаимную социальную поддержку. Последующей задачей исследований внутри этой темы является рассмoтре- ние SOC с точки зрения групповых качеств: исследование уровня значения когерентности венгерского национального сообщества, а также программа его развития. Для этой цели мы утвердили 6-бальную версию шкалы SOC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вегетативная неустойчивость, здоровье, значение когерентности, ка- чество жизни, Континуум Ease/Dis-Ease, предпринимательский подход, система ценнос- тей, социальная поддержка, (субъективное) благополучие, хронические состояния

SK

Odhalenie tajomstva pocitu koherencie: Táto štúdia predstaví validáciu pocitu koherencie (sense of coherence, SOC) na základe zdravotných kritérií podľa 29-stupňovej škály Antonovského, testovaním výsledkov reprezentačného prieskumu vykonaného medzi 1400 ľuďmi. Závislé premenné veličiny boli údaje škály zdravotného sebahodnotenia, vegetatívnej lability, chronických chorôb, z ktorých sme kombinovali indikátor tzv. „Ease/Dis-Ease Continuum“ (EDEC). Podľa našich výsledkov SOC významne určí stupeň na škále EDEC. Tiež sme našli podobne silnú predikciu SOC, v niektorých prípadoch presahujúcu indikátory zdravotných kritérií, v údajoch všeobecnejších ukazovateľov „well-being“ (kognitívne uspokojenie, citové šťastie). Tretie skúmanie, v rámci konvergentnej kontroly platnosti, sa zaoberalo obsahmi hodnotových systémov a postojovými obsahmi v SOC. Medzi týmito sme našli prevzatie zodpovednosti, ako prvok podnikateľského postoja, a integratívnu „Maitreyan“ hodnotu, proaktívnu „Promethean“ hodnotu a „Christian“, ktorá prispieva k vzájomnej sociálnej podpore. Ako ďalšia výskumná úloha, plánuje sa prieskum v rámci námetu skupinové vlastníctva, ktorý sa týka úrovne pocitu koherencie maďarského národného spoločenstva, a súvisiaci rozvojový program. V záujme toho sme validovali 6-stupňovú verziu škály SOC.

KĽÚČOVÉ POJMY
chronické stavy, „Ease/Dis-Ease Continuum“, hodnotový systém, kvalita života, pocit koherencie (SOC), podnikateľský postoj, „social support“ (sociálna podpora), (subjektívna) pohoda („well-being“), vegetatívna labilita, zdravie