archives

Author(s): Péter BÜKI Contact / Kontakt / Kapcsolat
Miklós VECSEI
Miklós KOHÁNYI
Title: ‘Programm „Aufnahmedorf“: Soziale Reintegration von obdachlosen Familien in dörflicher Umgebung (Anfangserfahrungen in Tarnabod 2004–2006)’
Language: German
Received: 31. Juli 2006
Accepted: 2. Oktober 2006
Issue: EJMH 1 (2006) 1–2
Pages: 125–150
Section: Best Practice
DOI: 10.1556/EJMH.1.2006.1-2.7
Online date: 22. Januar 2007
Corresponding
author:
Péter BÜKI
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Szarvas Gábor út 58–60.
H-1125 Budapest
Ungarn
p.buki@chello.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS 

HRO

Program „sela-primatelja“: Društvena reintegracija beskućnih obitelji u seoskoj okolini (Početna iskustva u Tarnabodu 2004–2006): Studija prikazuje alternativni način opskrbe – koji je u fazi pokusanog modela a koji je istovremeno učinkovit u slučaju beskućnih obitelji odnosno obitelji koje se suočavaju s dobro definiranim problemima stanovanja – za tzv. revitalizaciju depresivnog malog naselja. Može se reći da je ovaj eksperimentat ujedno i rješenje problema stanovanja i kolektivnog socijalnoga rada. U studiji u glavnim crtama prikazujemo pozadinu nastanka ovog eksperimenta, ukratko govorimo o razvoju problema beskućništva u Mađarskoj nakon demokratskih promjena (od 1990. godine), bez cjelovite analize. Kao „socijalna dijagnoza“ prikazujemo „selo-primatelja“ Tarnabod u županiji Heves i njegovo stanovništvo. Poslije toga prikazujemo glavne etape našeg praktičnog rada, počevši od seoskog autobusa preko pokretanja kućnog gospodarstva do rada poduzeća koje je osnovano u selu. Na kraju govorimo i o planovima. Sumirajući: pokus modela sela-primatelja se osniva na socijalnim temeljima, na razvoju naselja, politici zapošljavanja, u nekom smislu na razvoju provincije, odnosno na osnovama zemljoradnje kao rezultat udruživanja više civilnih organizacija i samouprave jednog naselja.

KLJUČNE RIJEČI
beskućne obitelji, depresivno malo naselje (ili deprimirano naselje), kolektivni socijalni rad, razvijanje naselja, socijalni rad s obiteljima koji imaju mnogo problema, suradnja civilne organizacije i samouprave

CZ

Program „Hostitelské obce“: Společenská integrace rodin bez domova ve venkovské oblasti (Počáteční zkušenosti v Tarnabodu, 2004–2006): Studie představuje metodu o alternativní sociální péči, která je nyní v počáteční fázi modelového průzkumu. Tato studie se zaměřuje na problematiku rodin bez domova nebo rodin s ubytovacími problémy a na revitalizaci zaostalých krajin. Je třeba zmínit, že tento modelový průzkum má přinést nejenom účinnou pomoc při řešení ubytovacích problémů, ale zároveň zajistí sociální práce na komunální úrovni. V naší studii popisujeme pozadí modelového průzkumu a stručně, bez ohledu na celek, poskytujeme informace o maďarském problému bezdomovectví po změně režimu (od roku 1990). Ve smyslu „sociální diagnózy“ představujeme hostitelskou obec Tarnabod v župě Heves a její občany. Potom detailně popisujeme hlavní postupy ukončených praktických činností; od provozu místního autobusu, přes zahájení hospodaření, až do založení místního závodu. Nakonec se zmíníme o plánech do budoucna. Souhrnně se tedy modelový průzkum „Hostitelské obce“ opírá o spolupráci různých oblastí, jako sociální politiky, rozvoje města a venkova, politiky zaměstnanosti, zemědělství, a byl vypracován za podpory civilních orgánů a místní správy.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
komunální sociální práce, rodiny bez domova, rozvoj města a venkova, sociální práce s problematickými rodinami, spolupráce civilních orgánů a místní správy, zaostalá krajina

GB

‘Host Village’ Program: Societal Reintegration of Homeless Families in Rural Environments (Initial Experience in the Village of Tarnabod, 2004–2006): The paper presents an alternative method of social care, still in the phase of model experiment. The method is effective both for homeless families or those threatened by housing problems, and for the reviving of deprived rural settlements. This model experiment is twofold in nature: it may alleviate the homelessness problem on the one hand, and contribute to community social work on the other. The paper briefly outlines the background and the evolvement of the model experiment as embedded in the history of the homelessness problem in Hungary in the period after the collapse of communism (since 1990). As a ‘social diagnosis’, the ‘Host Village’, that is, Tarnabod in Heves County, and its inhabitants are presented. Then the main milestones of our practical work are reported from the village bus, through the launch of household farming, to the opening of a manufacturing plant in the village. Finally, we mention our plans for the future. In sum, the main pillars of the Host Village Model Experiment are social work, settlement development, employment policy, and, to some extent, rural development and agriculture as a result of the cooperation of several civil organisations and a local village government.

KEYWORDS
community social work, cooperation of civil organisations and local village governments, deprived settlement, homeless families, settlement development, social work with families with multiple problems

D

Programm „Aufnahmedorf“: Soziale Reintegration von obdachlosen Familien in dörflicher Umgebung (Anfangserfahrungen in Tarnabod 2004–2006): In der Studie wird eine alternative Versorgungsmethode in der Phase des Modellversuchs dargestellt, die sowohl zur Lösung von klar umrissenen Behausungsproblemen von obdachlosen Familien als auch zur Revitalisierung von kleinen, wirtschaftlich deprimierten Ortschaften sehr gut geeignet ist. Folglich lässt sich feststellen, dass dieser Modellversuch eine Problemlösung sowohl im Bereich des Obdachlosenwesens, als auch im Bereich der Gemeindesozialarbeit ist. In unserer Studie wird der Hintergrund des Modellversuchs kurz skizziert und ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf die Entwicklung des ungarischen Obdachlosenwesens in der Periode nach der politischen Wende (ab 1990) eingegangen. Als soziale Diagnose werden das „Aufnahmedorf“ Tarnabod im Komitat Heves und seine Bewohner dargestellt. Danach werden der Reihe nach die wichtigsten Stationen unserer bisherigen praktischen Arbeit beschrieben – angefangen mit dem Gemeindebus über die Hofbewirtschaftung bis hin zur Übergabe eines Beschäftigungsbetriebes im Dorf. Anschließend werden unsere Pläne erwähnt. Zusammenfassend können wir feststellen, dass der Modellversuch Aufnahmedorf – als Ergebnis der Kooperation von mehreren Zivilorganisationen und einer kommunalen Selbstverwaltung – wesentliche Bezüge zum Sozialwesen, zur Gemeindeentwicklung, zur Beschäftigungspolitik und in gewissem Sinne auch zur Regionalentwicklung und zur Landwirtschaft hat.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Gemeindeentwicklung, Gemeindesozialarbeit, Kleingemeinde in wirtschaftlicher Depression, Kooperation von Zivilorganisationen mit einer kommunalen Selbstverwaltung, obdachlose Familien, Sozialarbeit mit multiproblematischen Familien

H

„Befogadó falu” program: Hajléktalan családok társadalmi reintegrációja falusi környezetben (Kezdeti tapasztalatok Tarnabodon, 2004–2006): A tanulmány egy modellkísérleti stádiumban lévő alternatív ellátási módszert mutat be, ami egyaránt hatékony lakhatási problémákkal küszködő, illetve hajléktalan családok esetében, valamint az úgynevezett depressziós kistelepülések revitalizációjára. Így elmondható, hogy e modellkísérlet egyrészt alkalmas a hajléktalanügyi problémák megoldására, másrészt közösségi szociális munka. Tanulmányunkban vázoljuk a modellkísérlet kialakulásának hátterét, röviden, a teljesség igénye nélkül kitérünk a magyarországi hajléktalanügy alakulására a politikai rendszerváltást követő időszakban (1990-től). „Szociális diagnózisként” bemutatjuk a „Befogadó falu”-t, a Heves megyében található Tarnabodot, annak lakosságát. Ezt követően sorra vesszük eddigi gyakorlati munkánk főbb állomásait a falubusztól kezdve a háztáji gazdálkodás beindításán át a faluban létesített üzem átadásáig. Végezetül terveinkről szólunk. Összességében: a Befogadó Falu Modellkísérlet szociális, településfejlesztési, foglalkoztatáspolitikai és bizonyos tekintetben vidékfejlesztési, illetve mezőgazdasági pilléreken nyugszik több civil szervezet és a települési önkormányzat összefogásának eredményeképpen.

KULCSSZAVAK
civil szervezet és önkormányzat együttműködése, depressziós kistelepülés (deprivált település), hajléktalan családok, közösségi szociális munka, szociális munka sokproblémás családokkal, településfejlesztés

PL

Program „wieś-Schronienie“: Reintegracja społeczna rodzin bezdomnych w środowisku wiejskim (Pierwsze doświadczenia w Tarnabod, lata 2004–2006): Niniejsze studium przedstawia znajdujący się jeszcze w stadium eksperymentalnym, alternatywny model rewitalizacji osad, które popadły w stan tak zwanej depresji; model ten może być użyteczny tak w wypadku konkretnie określonych trudności mieszkaniowych, jak i w odniesieniu do bezdomych rodzin. Uważamy więc, że eksperyment prowadzony według naszego modelu może być wykorzystany zarówno przy rozwiązywaniu problemów ludzi bezdomnych, jak i w pracach socjalnych, prowadzonych w określonych społecznościach. W niniejszym studium przedstawiamy tło powstania eksperymentalnego modelu i pokrótce, w sposób szkicowy, omawiamy kształtowanie się kwestii bezdomnych na Węgrzech w okresie, jaki upłynął od momentu transformacji ustrojowej (1990 r.). Jako formę „socjalnej diagnozy“ prezentujemy „wieś-Schronienie“, znajdującą się w komitacie Heves wieś Tarnabod, a także jej mieszkańców. Następnie kolejno opisujemy najważniejsze etapy dotychczasowej pracy, poczynając od zdobycia wiejskiego autobusu, poprzez zainicjowanie gospodarowania przyzagrodowego, aż do przekazania powstałego we wsi zakładu pracy. Na zakończenie przedstawiamy nasze dalsze plany. Podsumowując możemy powiedzieć, że Eskperyment Modelu wieś-Schronienie opiera się na filarach socjalnym, rozwoju terenowego, polityki zatrudnienia i w pewnym sensie rozwoju prowincji oraz rolnictwa, i jest efektem współpracy kilku organizacji cywilnych i samorządu wsi.

SŁOWA-KLUCZE
osada w stanie depresji (lub deprymacji), praca socjalna w społecznościach, praca socjalna z rodzinami obarczonymi licznymi problemami, rodziny bezdomne, rozwój terenowy, współpraca organizacji cywilnych i samorządu

RO

Programa “Satul adăpostitor”: Reintegrarea socială a familiilor fără adăpost în mediul rural (Experienţe precedente la Tarnab, 2004–2006): Studiul prezintă o metodă alternativă de dezvoltare, aflat într-un stadiu experimental, fiind eficient atât în cazul familiilor cu probleme de locuinţă şi de existenţă cât şi în revitalizarea aşezărilor deprivate. Experimentul model este totodată o rezolvare de probleme sociale şi o muncă socială comunitară. În acest studiu schiţăm fundalul dezvoltării acestui experiment model şi prezentăm pe scurt situaţia oamenilor fără locuinţă din Ungaria, după schimbarea regimului politic (începând din 1990). Ca şi diagnoză socială prezentăm “Satul Adăpostitor” Tarnab, din judeţul Heves şi locuitorii acestuia. În continuare trecem în revistă punctele principale ale eforturilor practice depuse începând de la lansarea transportului rural şi predarea în folosinţă a unei fabrici. În final prezentăm planurile din viitorul apropiat. În concluzie, experimentul model “Satul Adăpostitor” este rezultatul colaborării dintre mai multe organizaţii civile şi administraţia locală, bazându-se pe structuri sociale, dezvoltare regională şi locală, agricultură.

CUVINTE CHEIE
osada w stanie depresji (lub deprymacji), praca socjalna w społecznościach, praca socjalna z rodzinami obarczonymi licznymi problemami, rodziny bezdomne, rozwój terenowy, współpraca organizacji cywilnych i samorządu

RU

Программа „Принимающей Деревни“: Социальная реинтеграция бездомных семей в сельской среде (Начальный опыт в селе Tarnabod, 2004–2006): Данный научный труд представляет находящуюся в стадии экспериментальной модели альтернативную систему обеспечения, которая в одинаковой мере эффективна как для решения проблем населения с ограниченными жилищными условиями, так и для восстановления жизнеспособности так называемых депрессивных поселений. Таким образом, можно сказать, что данная экспериментальная модель является одновременно и решением проблемы бездомных и общественно-социальной работой. В данном научном труде, схематически излагая предпосылки формирования экспериментальной модели, постепенно приближаемся к возникновению проблемы бездомных после смены политического режима в Венгрии (начиная с 1990 года). В качестве „социального диагноза“ представим „Принимающую/Впускающую к себе деревню“: находящийся в области Heves посёлок Tarnabod и его население. После чего пересмотрим главные пункты проделанной работы, начиная с запуска сельского автобуса, образования приусадебных хозяйств и вплоть до ввода в действие установленного предприятия. В заключение несколько слов о наших планах. В совокупности, экспериментальная модель „Принимающей/Впускающей к себе деревни“, опираясь на социальное развитие посёлка, политику занятости и, в определённой мере, на развитие сельского хозяйства, является результатом совместных усилий многих общественных организаций и органов самоуправления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
бездомные семьи, взаимное сотрудничество общественных организаций и органов самоуправления, депрессивные поселения, общественно-социальная работа, развитие поселения, социальная работа с многопроблемными семьями

SK

Program „Prijímajúca dedina“: Sociálna reintegrácia rodín bez domova v dedinskom prostredí (Počiatočné skúsenosti v dedine Tarnobod, 2004–2006): Štúdia predstaví pilotný model postupu alternatívneho zásobovania, ktorý sa pokladá za pôsobivý na revitalizáciu dedín s vhodne určenými problémami bývania a, v prípade rodín bez domova, tzv. depresívnych dedín. Tento pilotný model sa teda môže pokladať za riešenie problémov bezdomovcov a aj za spoločenskú sociálnu prácu. V štúdii načrtneme pozadie vytvorenia tohto pilotného modelu, a stručne, bez nároku na úplnosť, sa dotkneme procesu zmeny situácie bezdomovcov v Maďarsku v období po zmene politického systému (od r. 1990). Ako „sociálnu diagnózu“ predstavíme „prijímajúcu dedinu“ Tarnabod, ktorá sa nachádza v župe Heves, jej obyvateľstvo. Následne podrobnejšie opisujeme hlavné stanice našich doterajších praktických prác od miestnej autobusovej linky cez spustenie domáceho hospodárstva do prevzatia závodu zriadeného v tejto dedine. Nakoniec hovoríme o našich plánoch. V súhrne: tento pilotný model prijímajúcej dediny je založený na pilieroch sociálnej politiky, rozvoja lokalít, politiky zamestnanosti a, z určitého hľadiska, rozvoja vidieka a poľnohospodárstva výsledkom spolupráce jednej miestnej samosprávy a viac občianskych organizácií.

KĽÚČOVÉ POJMY
depresívna dedina (alebo zanedbané miesto), rodiny bez domova, rozvoj lokalít, sociálna práva s problematickými rodinami, spoločenská sociálna práca, spolupráca samosprávy a občianskych organizácií