archives | das archiv | archívum

Author(s): Teodóra TOMCSÁNYI
Roger CSÁKY-PALLAVICINI
Gábor ITTZÉS
Gábor SEMSEY Contact / Kontakt / Kapcsolat
Péter TÖRÖK
Title: ‘Health Promotion Strategy and Primary Prevention Program at Semmelweis University’
Language: English
Received: 31 July 2006
Accepted: 2 October 2006
Issue: EJMH 1 (2006) 1–2
Pages: 25–44
Section: Research Papers
DOI: 10.1556/EJMH.1.2006.1-2.2
Online date: 22 January 2007
Corresponding
author:
Gábor SEMSEY
Institute of Mental Health
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4., 19.em.
H-1089 Budapest
Hungary
semsey@mental.usn.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

 

ABSTRACTS

HRO

Strategija razvoja zdravlja i program primarne prevencije na Sveučilištu Semmelweis: Građani današnjeg društva zdravlje smatraju najvećim blagom. Ovaj je pojam zadnjih desetljeća prošao kroz ozbiljne promjene što se njegovog tumačenja tiče. Značajan je dokument ovog procesa Karta razvoja zdravlja iz Ottawe (Ottawa Charter for Health Promotion 1986.) koja je u prvi plan stavila pojam empowermenta i važnost očuvanja kolektivnog mentalnog zdravlja. Ove su zamisli naišle na plodno tlo u srednjo-istočnoj Europi gdje je zaštita mentalnog zdravlja na razini društva postala skoro pravi pokret i za kratko je vrijeme stvorila institucionalne okvire širenja i poučavanja tog novog pristupa. Raspravljanjem o situaciji u srednjo-istočnoj Europi uvodi se pregled pojmovnog razvoja zaštite mentalnog zdravlja društvenih razmjera, ugaonih kamena ovog shvaćanja i stupnjeva intervencije. Analiza utjecaja diktature na kolektivno mentalno zdravlje produbljava se pomoću salutogeneze i pojma osjećaja koherencije. Kada je Karta iz Ottawe izrazila svoje smjernice koje su se odnosile na naobrazbu, u Mađarskoj je već bio izrađen jedan postdiplomski program uzerne vrijednosti. Njegova prvenstvena svrha nije spoznaja predmetnog znanja već prenošenje takvih vještina i kompetencija, pomoću kojih zainteresirani učinkovitije mogu obavljati svoj originalni poziv unaprijediti mentalno stanje svoje šire okolice, zajednice. U radu detaljno prikazujemo sadrižaje, ustrojstvo i karakteristike obrazovanog programa koji naglašava samopoznaju i spoznaju društva, multidisciplinarnost te holistički pristup.

KLJUČNE RIJEČI
Mađarska, multidisciplinaritet, osjećaj koherencije (SOC), pokret mentalne higijene, postgradualno obrazovanje, primarna prevencija, salutogeneza, srednjo-istočna Europa, višak znanja, zaštita mentalnog zdravlja kolektivnog stupnja

CZ

Strategie zaměřující se na podporu zdraví a základní prevenční program na Univerzitě Semmelweis: Občané současného společenství považují za nejdůležitější faktor své zdraví. Obsah pojmu se však v posledních dekádách velice změnil. Významným dokladem tohoto vývoje je Ottawská charta na podporu zdraví (Ottawa Charter for Health Promotion 1986) která je zaměřena na zvýšení povědomí v oblasti „empowerment“ (zplnomocnění) a na význam duševní péče na úrovni společnosti. Hnutí bylo ihned přijato i ve střední a východní Evropě a vyvolalo obrovský zájem. Byly založeny ústavy a orgány na předávání informací veřejnosti. V popisu středo- a východoevropské situace je příspěvkem k diskuzi vznik nového pojmu duševní péče, nových aspektů a hledisek pomoci na úrovni společnosti. V debatě o analýze nezdravých dopadů diktatury na společenství se používají pojmy „salotogenezis“ (nepřekonatelnost) a pocit koherence (sense of coherence). Když Ottawská charta sestavila směrnice v uvedené oblasti, byl již dokončen průlomový program v Maďarsku. Cílem tohoto programu není v první řadě šíření klíčových informací, ale především zprostředkování a zvýšení takových znalostí a schopností, které umožňují pomocníkům a pracovníkům, aby mohli pracovat efektivně a zlepšovat duševní zdraví občanů. V rámci studie podrobně představujeme multidisciplinární a holistické aspekty tohoto školícího programu a jeho cíle a záměry v oblasti společenské vědy, sebeznalosti a vytváření společenství.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
Duševní péče na společenské úrovni, Maďarsko, mentální hygiena, multidisciplinarita, nadbytečná znalost, Pocit koherence (SOC), „salutogenezis“, Střední a východní Evropa, úvodní prevence, vyšší znalost

GB

Health Promotion Strategy and Primary Prevention Program at Semmelweis University: In contemporary societies, health is widely recognised as the most valuable personal asset. It has undergone significant reconceptualisation in recent decades, of which the Ottawa Charter for Health Promotion (1986) is a major document, advocating empowerment and community mental health thinking. Such concepts have fallen on fertile ground in East Central Europe, where a veritable community mental health promotion movement has sprung up, soon developing institutional means of disseminating the novel views. A discussion of the East Central European scene is introduced by an overview of the emergence and key elements of community mental health thinking and of the possible levels of corresponding intervention. An examination is offered of the deforming effects of dictatorship on community mental health, using the related notions of salutogenesis and Sense of Coherence to deepen the analysis. An exemplary graduate program was developed and established in Hungary even before the Ottawa Charter stated its directive on training. It is designed not so much to convey specialised knowledge as to impart a set of skills and competencies through which helping professionals are better equipped to practice their primary vocation and promote the mental health of the wider community. The program’s goals, contents, structure and specific features are described in detail, emphasising knowledge of self and society, multidisciplinarity, a holistic approach and society building.

KEYWORDS
added knowledge, community mental health promotion, East Central Europe, graduate training program, Hungary, mental hygiene movement, multidisciplinarity, primary prevention, salutogenesis, Sense of Coherence (SOC)

D

Strategien der Gesundheitsförderung und der Primärprävention an der Semmelweis-Universität: In modernen Gesellschaften gilt Gesundheit vielfach als das wertvollste persönliche Kapital. In den vergangenen Jahrzehnten kam es diesbezüglich wiederholt zum grundsätzlichen Umdenken. Das wichtigste Dokument dieses Prozesses ist die Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung (1986), die „ein höheres Maß an Selbstbestimmung über die Gesundheit“ von größeren oder kleineren Gemeinschaften (empowerment) befürwortet und die Bedeutung des Schutzes der umfassenden seelischen Gesundheit (mental health) von Gemeinschaften betont. In Mittel- und Osteuropa, wo eine regelrechte Bewegung für eine Förderung der umfassenden seelischen Gesundheit der Gesellschaft ihren Ursprung hatte, die die neue Denkweise bald auch mit Hilfe von Institutionen verbreitete, fielen solche Konzepte auf fruchtbaren Boden. Die Diskussion über die mittel- und osteuropäische Szene wird mit einer Übersichtsarbeit eröffnet, die die Entstehung und die wichtigsten Elemente der umfassenden seelischen Gesundheit (mental health) einer Gemeinschaft sowie die möglichen Ebenen einer wechselseitigen Interaktion beschreibt. Eine Untersuchung über die deformierenden Auswirkungen der Diktatur auf die seelische Gesundheit von Gemeinschaften wird analysiert, dabei werden zum besseren Verständnis die entsprechenden Konzepte der Gesundheitsentstehung (Salutogenese) und des Kohärenzgefühls verwendet. Ein Modell-Studiengang wurde in Ungarn bereits vor der diesbezüglichen Empfehlung der Ottawa Charta entwickelt und eingeführt. Dieses Aufbaustudium dient weniger der Vermittlung von speziellen Wissensinhalten als vielmehr der Vermittlung von Fertigkeiten und Kompetenzen, mit deren Hilfe Mitarbeiter in ihren ursprünglichen helfenden Berufen der umfassenden Gesundheitsförderung, also der Mentalhygiene, einer breiten Zielgruppe dienen können. Die Ziele der Ausbildung – Selbstkenntnis wie auch Kenntnis der Gesellschaft, Multidisziplinarität, eine ganzheitliche Sichtweise und die Förderung der Gesellschaft –, die Studieninhalte, der Aufbau und spezifische Aspekte werden detailliert beschrieben.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Aufbaustudium, Gesundheitsförderung der Gesellschaft, Kohärenzgefühl, Mentalhygiene-Bewegung, Mittel- und Osteuropa, Multidisziplinarität, Primärprävention, Salutogenese, Ungarn, Wissenszuwachs

H

Egészségfejlesztési stratégia és primer prevenciós program a Semmelweis Egyetemen: Napjaink társadalmának polgárai az egészséget tekintik legfőbb kincsüknek. A fogalom alapvető átértelmezésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. E folyamat jelentős dokumentuma az Ottawai Egészségfejlesztési Charta (Ottawa Charter for Health Promotion 1986), amely előtérbe állította az empowerment fogalmát és a közösségi lelki egészségvédelem fontosságát. Ezek az elképzelések termékeny talajra találtak Közép-Kelet-Európában, ahol valóságos mozgalommá fejlődött a társadalmi szintű lelki egészségvédelem, és rövid idő alatt kialakította az újszerű megközelítés terjesztésének és továbbadásának intézményes kereteit is. A közép-kelet-európai helyzet tárgyalását a társadalmi méretű lelki egészségvédelem fogalmi fejlődésének, a szemlélet sarokpontjainak és beavatkozási szintjeinek áttekintése vezeti be. A diktatúra közösségi lelki egészséget torzító hatásainak elemzése a szalutogenezis és a koherenciaérzet fogalmának segítségével mélyül el. Amikor az Ottawai Charta megfogalmazta a képzésekre vonatkozó iránymutatását, Magyarországon már kidolgoztak egy példaértékű posztgraduális programot. Ennek célja elsősorban nem konkrét tárgyi ismeret, hanem inkább olyan készségek és kompetenciák átadása, amelyek segítségével a segítő foglalkozásúak hatékonyabban láthatják el eredeti hivatásukat és mozdíthatják elő szűkebb és tágabb környezetük, közösségük lelki egészségét. A képzési program ön- és társadalomismeretet, multidiszciplinaritást, holisztikus megközelítést és társadalomépítést hangsúlyozó céljait, tartalmát, felépítését és jellegzetességeit részletesen ismertetjük.

KULCSSZAVAK
Közép-Kelet-Európa, koherencia-érzet (SOC), közösségi szintű lelki egészségvédelem, Magyarország, mentálhigiénés mozgalom, multidiszciplinaritás, posztgraduális képzés, primer prevenció, szalutogenezis, többlettudás

PL

Strategia rozwoju zdrowia i wstępny program prewencji opracowany w Akademii Medycznej im. I. Semmelweisa: Obywatele dzisiejszych społeczeństw za najcenniejszy skarb uważają zdrowie. W minionych dziesięcioleciach w znaczeniu tego pojęcia zaszła zasadnicza zmiana. Ważnym dokumentem w procesie tej zmiany była Ottawska Karta Rozwoju Zdrowia (Ottawa Charter for Health Promotion 1986), która w centum uwagi postawiła pojęcie empowerment i wagę ochrony zdrowia psychicznego społeczności. To podejście spotkało się ze zrozumieniem w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie ochrona zdrowia psychicznego rozrosła się w społeczeństwie w prawdziwy ruch, i w krótkim czasie utworzyła ramy instytucjonalne dla rozpowszechniania tego nowego podejścia. Omówienie sytuacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej poprzedza przegląd rozwoju pojęcia ochorony zdrowia psychicznego na poziomie społecznym, wskazanie najważniejszych uzasadnień dla takiego podejścia i przedstawienie poziomów interwencji. Analiza deformujacego oddziaływania dyktatury na zdrowie psychiczne społeczności zostaje pogłębiona za pomocą pojęć salutogenezy i poczucia koherencji. Kiedy Ottawska Karta sformułowała wskazania dotyczące kształcenia, na Wegrzech istniał już doskonale opracowany program kształcenia postgradualnego. Celem jego nie było przede wszystkim zdobycie konkretnych wiadomości, lecz raczej przekazanie kompetencji i umiejętności, za pomoca których pracownicy socjalni będą w stanie bardziej skutecznie wypełniać swoją misję i wpływać w szerszym zakresie na zdrowie psychiczne środowiska, społeczności, w których pracują. Szczegółowo przedstawiamy cele, treść, stukturę i specyfikę programu kształcenia, zawierajacego wiedzę z zakresu samopoznania, znajomości społeczeństwa, jego multidyscyplinarność oraz holistyczną i akcentujacą wagę więzi społecznych koncepcję.

SŁOWA-KLUCZE
Europa Środkowo-Wschodnia, poczucie koherencji (SOC), ochrona zdrowia grup społecznych, Węgry, multidyscyplinarność, kształcenie postgradualne, prewencja prymarna, salutogeneza

RO

Strategia de promovarea sănătăţii şi programa de prevenţie primară la Universitatea Semmelweis: Cetăţenii societăţii contemporane consideră sănătatea ca şi cea mai importantă comoar. În ultimele decenii noţiunea a trecut prin redefiniri de bază. Un document important al acestui proces este Charta de dezvoltarea sănătăţii din Ottawa (Ottawa Charter for Health Promotion 1986), care pune în prim plan noţiunea de empowerment şi importanţa igienei mentale comunitare. Aceste concepţii şi-au găsit un mediu fertil în Europa Est-Centrală, unde igiena mentală comunitară a devenit o reală mişcare socială şi într-un scurt timp s-a dezvoltat şi cadrul instituţional al propagării şi transmiterii acestei noi abordări. Discutarea situaţiei Central-Est Europene este introdus de parcurgerea dezvoltării conceptuale ale sănătăţii mentale cât şi de prezentarea noţiunilor cheie ale viziunii şi nivelelor de intervenţie. Efectele distorsionante asupra igienei mentale, exercitate de către dictatură, sunt adâncite cu ajutorul noţiunilor salutogeneză şi sensul coerenţei. Când în Charta de la Ottawa sunt formulate direcţiile formării, în Ungaria a fost deja elaborat un program de formare postgraduală exemplară. Scopul acesteia nu a fost predarea cunoştinţelor concrete ci a acelor deprinderi şi competenţe cu ajutorul cărora cei din din domeniul serviciilor umane îşi onorează vocaţia originală şi contribuie la sănătatea comunităţii restrânse şi mai largi. Prezentăm detaliat scopul, conţinutul, structura şi caracteristicile programului de formare bazată pe autocunoaştere, cunoştere socială, multidisciplinaritate şi abordare holistică.

CUVINTE CHEIE
cunoştinţe multilaterale, Europa Est-Centrală, formare postgraduală, igiena mentală, mişcarea “igiena mentală”, multidisciplinaritate, prevenţia primară, salutogeneză, sensul coerenţei (SOC), Ungaria

RU

Стратегия развития здоровья и программа первичной профилактики в универ- ситете им. Семмелвейс: В современных обществах здоровье общепризнанно является наиболее ценным сокровищем. За прошедшие десятилетия это понятие было кардиналь- но переосмыслено. Важным документом этого процесса является Оттавская Хартия Развития Здоровья (Ottawa Charter for Health Promotion 1986), пропагандирующая важ- ность частного и общественного мышления о ментальном здоровье. Эти представления попали на благородную почву в Восточно-Центральной Европе, в странах которой воз- никло настоящее движение по развитию ментального здоровья общества, и за очень ко- роткий срок были созданы учреждения, занимающиеся развитием и дальнейшим продол- жением этих новых, по-началу разбросанных взглядов и подходов к данной проблеме. Обсуждение ситуации в Восточно-Центральной Европе предваряется общим обзором возникновения и ключевых элементов понятия ментального здоровья общества, а также анализом возможных ступеней связанного с этим вмешательства. Исследование иска- жающего влияния диктатуры на ментальное здоровье общества углубляется с помощью понятий салютогенезиса и значения когерентности. Когда Оттавская Хартия сформули- ровала принципы подготовки специалистов в этой области, в Венгрии уже была разра- ботана типовая иллюстративная постградуальная программа. Она предназначена не столько для сообщения специализированных знаний, сколько для передачи умения, на- бора навыков и способностей, с помощью которых люди гуманитарных профессий могут с большей эффестивностью служить своему первоначальному призванию и тем самым способствуют развитию ментального здоровья своего узкого окружения и всего общества в целом. Цели программы, её содержание, структура и специфические черты описаны в подробностях, при этом особенно подчеркнуты важность самопознания и обществове- дения, мультидисциплины, холистического подхода и строения общества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Венгрия, Восточно-Центральная Европа, движение за ментальное здо- ровье, защита ментального здоровья общества, значение когерентности (SOC), Мульти- дисциплина, первичная профилактика, постградуальное образование, прибавочные зна- ния, салютогенезис

SK

Program pre stratégiu podpory zdravia a primárnu prevenciu na Univerzite Semmelweis: Občania dnešnej spoločnosti pokladajú zdravie za svoj najdôležitejší osobný majetok. V posledných desaťročiach tento pojem dostal základne znovu zmysel. Dôležitým dokumentom tohto procesu je Ottavská charta podpory zdravia (Ottawa Charter for Health Promotion 1986), ktorá dávala do popredia pojem empowerment a zdôrazňovala ochranu duchovného zdravia. Tieto teórie padli na úrodnú pôdu vo východnej a strednej Európe, kde ochrana duchovného zdravia na úrovni spoločenstva sa stala skutočným hnutím, týmto v krátkom čase vytvorením aj inštitucionálnych rámcov šírenia a podávania nového prístupu. Pred analýzou situácie vo východnej a strednej Európe sa nachádza prehľad pojmového rozvoja ochrany duchovného zdravia na úrovni spoločenstva, kľúčových zložiek a zásahových úrovní tohto aspektu. Analýza škodlivých vplyvov diktatúry na spoločenské duchovné zdravie bude prehĺbená pomocou pojmov salutogenézy a pocitu koherencie. Keď Ottavská charta sformulovala svoju smernicu o školeniach, v Maďarsku bol už pripravený príkladný postgraduálny program. Cieľom toho predovšetkým nie je prenos konkrétnych špecifických znalostí, ale odovzdanie zručností a schopností, ktoré podporujú príslušníkom pomáhajúcich profesií v účinnejšie vykonaní svojich pôvodných úloh a zlepšení duchovného zdravia na úrovni užšej a aj širšej spoločnosti. Podrobne opíšeme ciele, obsahy, štruktúru a špecifické charaktery, zdôrazňujúce sebapoznanie, poznanie spoločnosti, multidisciplinaritu, holistický prístup a budovanie spoločnosti.

KĽÚČOVÉ POJMY
dodatočné znalosti, hnutie za duchovné zdravie, Maďarsko, multidisciplinarita, ochrana zdravia na úrovni spoločenstva, pocit koherencie (SOC), postgraduálne školenie, primárna prevencia, salutogenéza, východná a stredná Európa