PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására

 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága az orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatásáról szóló 28/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton általános orvos szakon tanulmányokat folytató hallgatók számára.

 

Pályázatot nyújthat be:

Az az orvostanhallgató, aki legalább hat félévet eredményesen befejezett és vállalja ösztöndíjszerződés kötését.

 

A támogatás keretében az Önkormányzat által biztosított juttatás:

Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 6 tanulmányi félévre pályázható meg. Az ösztöndíj támogatás mértéke havi 100.000 Ft.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap, Nyilatkozat (Rendelet 1. melléklete)
 • hallgatói jogviszony igazolás, mely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az időpont megjelölését,
 • a hat félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó, az illetékes tanulmányi osztály által hitelesített eredeti dokumentum.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A pályázat elbírálásának módja:

Az Ösztöndíj évente legfeljebb 1 hallgató számára állapítható meg. A benyújtott érvényes pályázatokról a Művelődési és Szociális Bizottság dönt. Az érvényes pályázatok elbírálásánál Kiskunfélegyháza lakóhellyel rendelkező pályázót előnyben részesítheti a Bizottság.  A döntést követő 30 napon belül az önkormányzat a nyertes pályázóval ösztöndíjszerződést köt.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

– nem a formanyomtatványon került benyújtásra (Rendelet 1. melléklet),

– a pályázó a pályázathoz nem csatolta az előírt dokumentumokat, vagy

– a pályázat a benyújtási határidőt követően került benyújtásra.

 

A pályázónak az ösztöndíj szerződésben vállalnia kell, hogy:

 • aktív hallgatói jogviszonyát a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszony igazolással félévenként igazolja;
 • az általános orvosi diploma megszerzését követő 1 éven belül a szakképzését az ÁEEK által a szakképzés lefolytatására munkavégzési helyként elsődlegesen kijelölt, az adott szakképzés vonatkozásában akkreditációval rendelkező egészségügyi szolgáltatónál – amennyiben a választott szakterület alapján lehetséges, akkor a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén – megkezdi;
 • a szakképesítésének megszerzését követő 1 éven belül az Ösztöndíj folyósítás időtartamának megfelelő ideig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási szerződés keretében vagy a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésének megfelelő szakorvosi tevékenységet végez, és a jogviszony fennállását félévente munkáltatói igazolással igazolja;
 • a 28/2018.(X.29.) önkormányzati rendelet alapján megállapított szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon kell benyújtani:

 • postai úton: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) a Művelődési és Szociális Bizottságnak címezve történő megküldésével, vagy
 • személyesen: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 30.)

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatására”

 

 

 

Dr. Ónodi Izabella  s.k.

Művelődési és Szociális Bizottság elnöke

 

 

 

 

 1. melléklet a 28/2018. (X.29.) önkormányzati rendelethez

Pályázati adatlap

A „Kiskunfélegyháza egészségügyéért” orvostanhallgatói ösztöndíj igényléséhez

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK

Pályázó neve:_____________________________________________________________

Születési helye:_______________________ idő:________év_____________hó______nap

Anyja neve:__________________________________________

Lakóhelye:___________________________________________________________________

Banszámlaszáma:______________________________________________________________

Adóazonosító jele:_________________________________________

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám):_________________

Elérhetőségei:

 • Telefon:_____________________________
 • E-mail :______________________________

 

 1. TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ ADATOK:
 • Felsőoktatási intézmény neve, székhelye:

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

 • Kar megnevezése: _____________________
 • Tagozat típusa: ________________________
 • A hallgatói jogviszony kezdete:___________év_______________hónap
 • A hallgatói jogviszony igazoláson feltűntetett időpont szerinti végzés dátuma: ___________év_______________hónap
 • Hallgató évfolyama (a pályázat benyújtásának időpontjában):_______________
 • Egyéb (nem kötelező a kitöltése): __________________________________________________________________­­­

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat

 

Alulírott nyilatkozom, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatásáról szóló 28/2018. (X.29.-) önkormányzati rendeletét megismertem és a rendelet 8. §-ában szabályozott, az ösztöndíjban részesülő személy kötelezettségeit vállalom, támogatásom esetén ösztöndíj szerződést kötök az önkormányzattal.

Vállalom, hogy szakképesítésem megszerzését követő 1 éven belül az ösztöndíj folyósítás időtartamával megegyező ideig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának egészségügyi alapellátásában feladat-ellátási szerződés keretében vagy a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi telephelyén, mint egészségügyi szolgáltatónál teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében a szakképesítésemnek megfelelő szakorvosi tevékenységet végzek.

Hozzájárulok, hogy a pályázatban foglalt adataimat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési és Szociális Bizottsága, valamint a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal a pályázat elbírálása, az ösztöndíj szerződés megkötése, az ösztöndíj folyósítása, annak felfüggesztése, megszüntetése, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetése, a méltányosság elbírálása, ösztöndíjra való jogosultság ellenőrzése érdekében kezelje, ellenőrizze, nyilvántartsa és tárolja.

Nyilatkozom továbbá, hogy a pályázatomat a Művelődési és Szociális Bizottság nyílt/zárt* (megfelelő rész aláhúzandó) ülésen tárgyalja.

 

Kelt: ______________________________

 

                                                                                             ______________________

                                                                                                    pályázó aláírása

 

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • hallgatói jogviszony igazolást, mely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az időpont megjelölését,
 • a hat félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó, az illetékes tanulmányi osztály által hitelesített eredeti dokumentum.