a Semmelweis Egyetem
106 nap
-1 óra
2 perc
4 mp

A Semmelweis Egyetem

Általános Orvostudományi Kara

PÁLYÁZATOT HIRDET

2018. évi

„Kari Kiválósági Merit Díjra”

A pályázat célja a kar oktatási szervezeti egységeiben végzett magas színvonalú szakmai munka elismerése.

A Merit díj adományozásáról szóló szabályzat a kar honlapján megtekinthető.

A pályázattal elnyerhető támogatás

A Merit díjjal járó pénzjutalom összege 24 hónapon keresztül havi bruttó 100 000 forint.  A pénzjutalom folyósítása a díjat elnyert oktató 1 hónapot meghaladó távollétének (pl. külföldi távollét, tanulmányút, fizetés nélküli szabadság) idejére szünetel. Az egyetemi közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a díj folyósítása megszűnik.

A pályázat benyújtásának feltételei

A díj elnyerésére a Semmelweis Egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársai nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot:

 • a Magyar Tudományos Akadémia (rendes vagy levelező) tagja
 • magasabb vezető vagy vezetői megbízással rendelkező oktató (pl. rektor, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, tanszékvezető)
 • nyugellátásban részesülő oktató (pl.: professzor emeritus)

A díjazottak köre

 • 35 év alatti
 • 36-45 év közötti
 • 46-55 év közötti
 • 56 év feletti

korcsoportban kerül odaítélésre, kategóriánként 10-10 oktató számára (2018. december 31-ig betöltött kor alapján). 

A pályázat elbírálása

A Merit díjat a kar dékánja ítéli oda a kari Tudományos Bizottság javaslata alapján.

A pályázathoz benyújtandó adatok és dokumentumok

(a pályázat kiírás 1. sz. mellékletét képező pályázati űrlap és 2. sz. mellékletét képező adatkezelési nyilatkozat alapján)

 • személyes adatok (beleértve a PhD és MTA doktora cím adatait)
 • publikációk, azok impakt faktora és idézettségük, ezen belül első és utolsó szerzős cikkek adatai (az MTMT alapján)
 • a pályázó Hirsch indexe (H index, az MTMT alapján)
 • pályázónként (témavezetőnként) elnyert 2018-ban is futó, valamint az elmúlt 5 évben (2013-ban, illetve azt követően) lezárt hazai és külföldi kutatási pályázatok és azok forint összege (deviza a 2017. december 31-i árfolyamon számolva)
 • tanítványok:
  1. témavezetőként jegyzett TDK-hallgatók és eredményeik (egyetemi/országos/nemzetközi TDK konferencián előadást tartott hallgatók és elnyert díjaik, valamint Pro Scientia Aranyérmet elnyert hallgatók)
  2. végzett PhD hallgatók
  3. témavezetőként elnyert pályázatokon alkalmazott kutatók száma, adatai
 • innováció: szabadalom és az innováció eredményeként szerzett bevétel
 • Adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31. (szerda)

A kitöltött pályázati űrlapot, valamint az MTMT adatbázisból letöltött Excel formátumú mellékelt file-t elektronikus úton kell eljuttatni a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre, az adatkezelési nyilatkozatot papír alapon kell megküldeni a Dékáni Hivatal Titkárságára.

Felhívom a pályázók figyelmét, hogy valótlan adatok feltüntetése (pl. az MTMT szabálytalan használata, nem korrekt adatfeltöltés, rendszerben történő jogosulatlan közlemény besorolás átállítások, idegen citációk magához rendelése, stb.) a pályázatból való kizárást vonhatja maga után, akár visszamenőlegesen is.

Budapest, 2018. október 2.

 

                                                                                   Dr. Hunyady László s.k.

I. Sz. melléklet – pályázati űrlap

II. Sz. melléklet – adatvédelmi nyilatkozat

III. Sz. melléklet – útmutató