Pályázati felhívás

Mór Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet

 háziorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására

valamint iskola-egészségügyi feladatok ellátására

A munkakörbe tartozó feladatok:

Mór Városi Önkormányzat III. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetében háziorvosi, valamint iskola-egészségügyi feladatok ellátása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

A praxis ellátásának módja:

A móri 070090061 FIN kódú háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:

A 070090061 számú háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Pályázati feltételek:

 – büntetlen előélet, cselekvőképesség

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,

 – magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

– a praxis vállalkozói formában történő működtetése

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– részletes szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,

 – iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

 – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 – egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a létesítő okirat  és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

– háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,

– illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,

 – a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja.

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik

A pályázat benyújtásának határideje:

folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje:

folyamatos

A pályázat benyújtásának módja:

–              postai úton a pályázatnak Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8060 Mór Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését. „Háziorvosi pályázat III. számú körzet”.

vagy

–              személyesen Fenyves Péter polgármesternél

A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információ

–              a nyertes pályázóval Mór Városi Önkormányzat határozatlan idejű feladatellátási szerződést köt

–              a háziorvosi körzetre jutó ellátandó lakosságszám: 1653 fő

–              a feladatellátás helye: Fejér Megye, 8060 Mór Kórház utca 21., orvosi rendelő

–              iparűzési adómentesség /megengedett határig/

–              praxistámogatás 350.000 Ft/év

–              lakhatási támogatás

–              A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Némethné Utry Edit humánügyi irodavezető nyújt a +36 30 819 9196-os telefonszámon