a Semmelweis Egyetem
107 nap
18 óra
44 perc
31 mp

 A Semmelweis Egyetem

Általános Orvostudományi Kara

PÁLYÁZATOT HIRDET 

„Blended learning” oktatási forma bevezetésére és tananyagok fejlesztésére 

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara az oktatás minőségének fejlesztése érdekében pályázatot ír ki „blended learning” oktatási forma bevezetésére és a hozzátartozó tananyagok fejlesztésére.  A „blended learning” olyan kevert oktatási formát jelent, ahol az elektronikus távoktatási rész kevesebb, mint az óraszám 50%-a.

Pályázat célja

Modern információtechnológiát használó pedagógiai módszerek kísérleti bevezetése az orvosképzésbe a 2018/19-es tanévben az egyetemi e-learning rendszer keretében. Olyan tervek részesülhetnek támogatásban, amelyek a jelenleg alkalmazott módszerekhez képest új digitális oktatási megoldásokat tartalmaznak és növelik az oktatás, illetve tanulás hatékonyságát. Prioritást élveznek olyan tervek, amelyek flexibilis, személyre szabott lehetőségeket teremtenek a tananyag elsajátítására.

Támogatás összege: pályázatonként maximum 5 millió forint 

Keretösszeg: 20 millió forint

 Pályázók köre

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának intézetei és klinikái. Egy szervezeti egység legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. E kiírás keretében kizárólag vizsgával záruló tantárgyak vonatkozásában lehet pályázni.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Elszámolható költségek: Közvetlenül a pályázatban tervezett tevékenységekhez kapcsolódó személyi költségek és dologi kiadások azzal a kikötéssel, hogy a dologi kiadások nem haladhatják meg az elnyert támogatás 20 %-át.

Projekt megkezdése: legkésőbb 2018. szeptember 1.

Támogatott projektek futamideje: legfeljebb 18 hónap

A pályázat tartalma

Címlap: a pályázat címe, pályázat vezetője és elérhetőségei, pályázó szervezeti egység, a pályázat tárgyát képező tantárgy elnevezése és évfolyam/félév szerinti helye az ÁOK mintatanterve szerint.

I. Részletes projektterv (max. 5 oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5 soros sortávolság), amely az alábbi kritériumokra tér ki:

K1. Tervezett tevékenységek minősége

A javasolt oktatási koncepció célkitűzései.

A tervezett tevékenység előzményei a szervezeti egységben. A tervezett tevékenység kapcsolata az eddig alkalmazott oktatási módszerekkel. Folyamatossági és újítási elemek a javasolt koncepcióban.

A tervezett oktatási tevékenységek megfelelése a „blended learning” oktatási koncepció követelményeinek a terület szakirodalmi hátterének fényében valamint a pályázatban megfogalmazott célkitűzéseknek.

A tervezett oktatási tevékenységek és a hozzátartozó oktatási segédanyagok ismertetése olyan részletességgel, amely lehetővé teszi ezek minőségének értékelését.

Személyre szabott oktatási/tanulási lehetőségeket biztosító tevékenységek.

K2. Munkaterv és megvalósítás

A tervezett tevékenységek ütemezése, munkaszakaszok.

A tervezett tevékenységek személyi és tárgyi feltételeinek megléte. Ezek alátámasztását szolgáló adatokat külön mellékletekben kell megadni.

A külön mellékletben szereplő költségvetési terv indoklása.

Gantt-diagram, amely jelöli a megvalósítás szakaszait. A szakaszhatárokat jelző mérföldkövek alkalmassága az előrehaladás nyomon követésére.

K3. Kihatás

A tervezett tevékenységek hozzájárulása az oktatás, ill. tanulás hatékonyságának növeléséhez mérhető indikátorok alapján. A hallgatói, valamint oktatói visszajelzéseken alapuló kiértékelések mellett előnyben részesülnek azok a pályázatok, melyek összehasonlítják a hagyományos és az új módszer használatának hatékonyságát és a megszerzett tudás időbeli tartósságát.

Milyen előnyöket biztosít a projekt a hallgatók és az oktatók számára az adott tantárgy oktatásában valamint a képzés teljes vertikumában?

Stratégiai tantárgyfejlesztési terv kidolgozása, amely hosszú távon (a támogatási időszakon túl) biztosítja a projekt keretében kidolgozott megoldások alkalmazását.

Kommunikációs és nyilvánossági terv kidolgozása a projekt eredményeinek ismertetésére, terjesztésére kari, egyetemi és országos szinten a támogatási időszak alatt és ezt követően.

II. Mellékletek

M1. Költségvetési terv és finanszírozás ütemezése.

M2. Résztvevők feladatai és szakmai adatai (csak olyan adatok bemutatása szükséges, amelyek alátámasztják a résztvevő alkalmasságát a vállalt feladat kivitelezésére).

M3. A pályázó szervezeti egység jelenleg is rendelkezésre álló infrastruktúrája, amely hasznosítható a projekt megvalósításához.

III. Nyilatkozat

A pályázó szervezeti egység vezetőjének kötelezettségvállalása a pályázatban felsorolt tevékenységek megvalósítására.

Pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázati anyagot (részletes terv, mellékletek, vezetői nyilatkozat) egybeszerkesztett pdf fájl formájában elektronikus levél csatolmányaként kell benyújtani 2018. június 15. 13 óráig az AOK Dékáni Titkárság e-mail címére titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu.

Papíralapon csak az aláírt vezetői nyilatkozatot szükséges benyújtani az ÁOK Dékánjának címezve legkésőbb 2018. június 15-én 13 óráig.

Pályázat elbírálása, döntés

Az értékelés tartalma:

  1. Tartalmi kritériumonként pontszám (0-5, tizedes pontossággal), amely tükrözi a pályázat alkritérium szerinti minőségét, és rövid indoklás, amely kiterjed minden egyes alkritériumra.
  2. Súlyozott összesített pontszám, amely a kritérium szerinti pontszámokból képződik (K1 súlya 50 %, K2 súlya 30 %, K3 súlya 20 %).
  3. Javaslat a pályázat támogathatóságára (támogatható/nem támogatható). Csak olyan pályázat támogatható, amely legalább 4,0 súlyozott összpontszámot ért el az értékelésnél.

A támogatói döntést az ÁOK dékánja hozza meg a szakértői súlyozott pontszám szerint felállított rangsor alapján (az összesített pontszám egyenlősége esetén a rangsorolás a kritériumok prioritása alapján történik: először a K1-re kapott pontok szerint, ezt követően a K2-re, ill. K3-ra). A döntés meghozatalánál a Dékán figyelembe veszi a képzés egyéb szempontjait (a támogatott projektek eloszlása a képzés egyes szakaszai szerint), a kari Hallgatói Önkormányzatnak és az E-learning és Digitális Tartalomfejlesztő Központ igazgatójának a véleményét is.

Eredményhirdetés

  1. július 2-án. A nyertes pályázatok kivitelezéséről az ÁOK dékánja támogatási megállapodást köt a pályázó szervezeti egység vezetőjével, amelynek részévé válik a benyújtott pályázati terv.

Támogatás folyósítása

Az elnyert támogatás 50 %-a az elszámolható költségek felmerülésekor folyamatosan lehívható a támogatási időszak alatt az erre elkülönített kari keretről, további 30 %-a az első részjelentés elfogadása után, a fennmaradó 20 % pedig a záró jelentés elfogadását követően kerül kifizetésre.

Nyomon követés és a támogatás elszámolása

A projektvezető 6 havonta részjelentést köteles benyújtani az ÁOK dékánjához, amelyben a munka- és költségtervben rögzített feladatok teljesítéséről számol be, a projekt zárását követő 30 napon belül pedig zárójelentést készít. A rész- és zárójelentés értékelését a dékán által felkért szakértők végzik. Amennyiben a szakértők lényeges eltérést állapítanak meg a terv és a teljesítés között, javaslatot tehetnek a finanszírozás felfüggesztésére, ill. a támogatási összeg utolsó 20 %-nyi részletének visszatartására.

Budapest, 2018. május 23.

 

                                                                       Dr. Hunyady László s. k.

 

Pályázat letöltése pdf-formátumban.