Betűméret: A A A

A Semmelweis Egyetem karai

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Általános Orvostudományi Kar, Dékáni Hivatal
weboldal: http://semmelweis.hu/aok/
e-mail: titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu

Cím: 1085, Budapest, Üllői út 26.
Telefon: 459-1500/55238, 55356, 55357, 55355

RS31918_KA-20150615-IMG_9654-eok-scr
Az ÁOK rövid bemutatása

A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán összesen csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése általános orvos (doctor medicinae universae, ennek rövidítése dr. med. univ.).

Az általános orvos szakra felvettek egységes, osztatlan képzésben vesznek részt, tizenkét félév után szerzik meg a mesterfokozatot. Az első két évben alapozó elméleti tárgyakat tanulnak a diákok, de a képzésben a klinikum is megjelenik. A harmadik év még javarészben elmélet, negyedik és ötödik évben elsősorban klinikai tárgyak szerepelnek a tananyagban. Hatodik évfolyamon a hallgatók a közvetlen betegágy melletti gyógyító munkában vesznek részt, a tanulmányok pedig szakdolgozattal és záróvizsgával fejeződnek be.

Az Általános Orvostudományi Kar szervezete 18 elméleti intézetből, 21 klinikából, 8 tanszékből, valamint 11 tanszéki csoportból áll.


Vas02

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

Egészségtudományi Kar, Dékáni Hivatal
weboldal: http://etk.semmelweis.hu/
e-mail: dekani.hivatal@se-etk.hu

Cím: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: 486-5910

Az ETK rövid bemutatása

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara 40 éves múltra tekint vissza, az egészségtudományok terén nyújt hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő és elismert képzést. A karon tanuló hallgatók száma meghaladja a háromezer főt. A felsőoktatási képzési rendszer minden ciklusában kínálunk képzéseket az alap- és mesterképzésektől a doktori képzésig.

Alapképzésben a következő szakirányokra jelentkezhetnek: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, védőnő, népegészségügyi ellenőr. Specializációk: radiográfia, optometria, egészségturizmus-szervező.
Mesterképzéseket a táplálkozástudomány, az ápolás és a fizioterápia területén kínálunk, új képzésünk az egészségügyi tanár MSc szak.

Szakirányú továbbképzéseink: addiktológiai konzultáns, angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor, egészségügyi projektmenedzser, egészségtudományi szakfordító-tolmács, hagyományos kínai gyógyász, podiáter, rehabilitációs–kreatív terapeuta, wellness szakmenedzser.

Az Egészségtudományi Kar életének egyik dinamikusan fejlődő tevékenysége a kar egyre mélyebb és sokrétűbb bekapcsolása a nemzetközi tudományos, oktatási rendszerekbe. Tovább az Egészségtudományi Kar intézetei és tanszékeinek listájára.


EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR

Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
weboldal: http://semmelweis.hu/ekk/
e-mail:  dekani@ekk.sote.hu

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Telefon: 459-1500/55635

ekk
Az EKK rövid bemutatása

A Semmelweis Egyetem legfiatalabb kara több mint egy évtizedes fejlesztőmunka eredményeként 2010-ben alakult három, a természettudományok és a társadalomtudományok határterületén dolgozó intézet (Egészségügyi Menedzserképző Központ, Mentálhigiéné Intézet, Digitális Egészségtudományi Intézet) részvételével. A kar az egészségügyi menedzsment, a lelki és közösségi egészség, valamint az egészségügyi informatika területén nyújt alap- és mesterképzést, doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést.

A kar képzési filozófiájában, fejlesztési stratégiájában a tapasztalati alapon történő tanítás elveit és gyakorlatait alkalmazza. Jellemző az interaktivitást biztosító kis létszámú csoport és a problémaközpontúság. Tovább az Egészségügyi Közszolgálati Kar intézeteihez.


FOK_bejarat

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal
weboldal: http://semmelweis.hu/fok/
e-mail: dekan@dent.semmelweis-univ.hu

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. fszt.15.
Telefon:  266-0453, 459-1500/55269

A FOK rövid bemutatása

A fogászat egyetemi oktatása több mint 150 éves hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A fogorvosképzés öt éves, befejezésekor a jelöltek fogorvosdoktori diplomát kapnak, mely önálló tevékenységre jogosít. Ezt követően szakorvosképzésben vehetnek részt, sikeres vizsga esetén fogszakorvosi oklevelet kapnak. Már a képzés első időszakában is szerepelnek egyes speciális fogorvosi alapozó tantárgyak. A harmadik évtől, az általános orvosi ismeretek mellett egyre nagyobb szerephez jutnak a fogorvosi tárgyak, s jelentősen megnő a szaktárgyi gyakorlatok száma. A szaktárgyak elsajátítását a Karon jelenleg oktató mintegy hatvan fogorvos segíti. A kis csoportokban folyó fogorvosi gyakorlati oktatás eredményeként hallgatóink a diploma kézhezvételekor önálló fogorvosi tevékenység végzésére alkalmasak.

A magyar nyelvű képzés mellett jelentős a külföldi diákok képzése is. Az utóbbi években jelentős eredményeket értünk el a szakorvosképzés és -továbbképzés területén is. A Karhoz akkreditált Szak- és Továbbképzési Titkárság Magyarországon egyedülálló teljesítményével elnyerte az Európai Közösség elismerését is. Tovább a Fogorvostudományi Kar klinikáihoz és intézeteihez.


GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

Gyógyszerésztudományi Kar, Dékáni Hivatal
weboldal:  http://semmelweis.hu/gytk
e-mail: dhivatal@pharma.semmelweis-univ.hu

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. fszt. 16.
Telefon: 266-0449

 Laboratorium04
A GYTK rövid bemutatása

A gyógyszerészek az egészségügy legmélyrehatóbb molekuláris ismeretekkel rendelkező szakemberei. A budapesti gyógyszerészképzés az „universitas” szellem megtestesítője, a hallgatók két egyetem három karán tanulnak. 2009-től Magyarországon a gyógyszerészek diplomájuk átvételénél doktori címet kapnak. A karon angol és magyar nyelven folyik képzés.

A Gyógyszerésztudományi Kar fontos céljának tekinti, hogy hallgatóinak olyan diplomát adjon, mely •alkalmassá teszi őket hivatásuk gyakorlására az Európai Unió országaiban, sőt annak határain túl is, és keresett szakemberré teszi őket a pálya hagyományosan legfrekventáltabb munkahelyein, elsősorban a gyógyszertárakban. Emellett • képessé teszi őket az iparban, tudományos kutatásban, hatóságnál, a kereskedelem, a „gyógyszerész-gondoskodás” terén végzett munkára, ahol jelentős részben vegyész, biológus, vegyészmérnök, orvos, közgazdász és további más végzettségű szakemberek közt kell helytállniuk. Célunk, hogy hallgatóinkat a lehető legnagyobb mértékben felkészítsük a távolabbi jövő gyógyszerészetének új feladataira. Tovább a Gyógyszerésztudományi Kar intézeteihez.


A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara 2014. szeptember 1-jétől az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel módosított nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezése alapján Testnevelési Egyetem néven önálló intézményként működik tovább.

A Testnevelési Egyetem weboldala: http://tf.hu
e-mail: info@tf.hu
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Telefon: 487-9200